Výzkum

 

Hlavní směry výzkumu realizované na katedře:

  • onomastika (socioonomastika, politická a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum zeměpisných jmen-toponym),
  • kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax),
  • výzkum sociolektů (slang, argot).

 

Onomastika

Onomastika je lingvistická disciplína s výraznými mezioborovými přesahy (historie, geografie, sociologie), která se zabývá vlastními jmény (jména osob – antroponyma, jména míst – toponyma, jména institucí a lidských výtvorů – chrématonyma). Vlastní jména (propria) studuje z hlediska jejich komunikačního fungování (např. užívání jmen a jejich podob v různých komunikačních situacích a sociálních skupinách, vliv politiky a ideologií na jména) i z hlediska jejich charakteru coby jazykových jednotek v užším slova smyslu (etymologie, slovotvorba, gramatické vlastnosti, varianty, stylové příznaky apod.).

Základním českým odborným časopisem věnovaným onomastice jsou Acta onomastica (vydávaná Ústavem pro jazyk český AV ČR, v. v. i.).

Příklad onomastické práce: Jaroslav David Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times (2011)

 

Kvantitativní lingvistika

Jde o široce pojatý interdisciplinární obor, který se vyznačuje aplikací matematických a statistických metod v jazykovědě. Obecně lze říct, že přívlastek „kvantitativní“ pomalu ztrácí na významu, protože současný lingvistický výzkum je založen především na experimentálních metodách a využití matematiky a statistiky je takřka nezbytné.  Výzkum na naší katedře vychází zejména z pojetí reprezentovaného Gabrielem Altmannem či Reinhardem Köhlerem, které směřuje k nalezení základních mechanismů fungování jazyka, tzv. jazykových zákonů (např. Zipfovy zákony, Menzerathův-Altmannův zákon). Konkrétně se zaměřujeme na syntax a stylometrii (kvantitativní stylistiku).

Základními odbornými časopisy jsou Journal of Quantitative Linguistics, Glottotheory či Glottometrics.

Jako ukázku kvantitativního přístupu lze použít publikaci Radka Čecha a kol. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů

 

Sociolektologie

Sociolektologie je lingvistická disciplína s výrazným interdisciplinárním přesahem do sociologie, která se zabývá zkoumáním nespisovných útvarů užívaných v ústní neoficiální či polooficiální komunikaci různých skupin obyvatelstva. Na katedře českého jazyka studujeme především specifické výrazové prostředky příznačné pro dorozumívání jedinců, kteří se dostávají do konfliktu se zákonem (mluva odsouzených; mluva uživatelů, distributorů a výrobců drog). Provádíme terénní sběry jazykového materiálu, zajímáme se o komunikační fungování daných lexikálních prostředků i o způsoby jejich tvoření.

Problematice sociolektů bývá již tradičně věnována odborná pozornost na tzv. plzeňských konferencích o slangu a argotu (1977, 1980, 1984, 1988, 1995, 1998, 2003, 2008, 2014).

Příklad sociolektologické práce z produkce pracovníků KČJ: Lucie Radková Jak se mluví za zdmi českých věznic (2012).