Témata závěrečných prací 2018/2019

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

 

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

 

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

 

Mgr. Tereza Klemensová

 

Mgr. Kristýna Kovářová

 

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

 

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

 

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

 

Mgr. Zdeňka Suchá

 

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.  (radek.cech@osu.cz)                                                    

diplomové práce (pouze pro NMgr. studium Čeština pro cizince)

 1. Komentovaný překlad vybraného lingvistického díla
 2. Tematická koncentrace originálního a překladového textu a jejich slovní bohatství
 3. Téma dle výběru studenta

diplomové práce (NMgr. studium)

 1. Asociační struktura textu
 2. Analýza vybraných synonymických řad (frekvence, kolokace, syntaktické funkce)
 3. Luděk Hřebíček – (ne)známý český lingvista
 4. Slovesná valence v české lingvistice
 5. Slovesná valence vs. morfologické a slovotvorné vlastnosti slovesa
 6. Téma dle výběru studenta

bakalářské práce

 1. Slovosledné postavení pronominálních klitik v současné češtině – korpusová analýza
 2. Tematická koncentrace textů Jana Nerudy
 3. Negace a slovesný vid – korpusová analýza
 4. Téma dle výběru studenta

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (jaroslav.david@osu.cz)                                                                      

diplomové práce (pouze pro NMgr. studium Čeština pro cizince)

 1. Vlastní jména v překladu.
 2. Etnické stereotypy v českých anekdotách – lingvistická perspektiva.

diplomové práce (NMgr. studium)

 1. Proprializace a apelativizace – pravopis, morfologie, slovotvorba.
 2. Antroponyma – módnost, tradice, mýty (téma předpokládá terénní výzkum).
 3. Cizí vlastní jména (toponyma, antroponyma) v učebnicích dějepisu.
 4. Maskulina a- a ja- kmenové deklinace ve vývojové perspektivě.
 5. Páter Václav Krolmus – etymolog národního obrození (téma předpokládá práci s prameny).
 6. Jazyk perestrojky. Odraz politické změny v jazyce a jeho dobová percepce (téma předpokládá práci s prameny).

bakalářské práce (Bc. studium)

 1. Propria (antroponyma, toponyma) a jejich tematizace ve vybraných typech textů.
 2. Proměny antroponymie/toponymie vybrané obce ve 20. století (např. Hlučínsko, Těšínsko, evangelická vs. katolická obec apod.; téma předpokládá terénní výzkum).

 Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D. (jana.davidova@osu.cz)

 diplomové práce (pouze pro NMgr. studium Čeština pro cizince)

 1. Obraz průmyslového města v české literatuře 20. století (na příkladu Zlína/Gottwaldova).
 2. Prezentace vybrané české osobnosti v literatuře/filmu.

 bakalářské práce (Bc. studium)

 1. Beletrie jako téma v lingvistických časopisech (např. Naše řeč, Slovo a slovesnost)

Mgr. Tereza Klemensová (tereza.klemensova@osu.cz)

bakalářské práce

 1. Propria jako součást lidového humoru
 2. Stará čeština v českém filmu a TV
 3. Toponyma jako součást jazykové krajiny vybrané oblasti (předpokládá terénní výzkum)
 4. Urbanonymie vybraného pohraničního města

Mgr. Kristýna Kovářová (kristyna.kovarova@osu.cz)

bakalářské práce

 1. Odraz valašské kolonizace v toponymii Moravskoslezských Beskyd
 2. Mytební jména v toponymii Moravskoslezských Beskyd.
 3. Živá toponymie vybrané lokality (vyžaduje terénní výzkum, téma si mohou zapsat 2 studenti)

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.  (miroslav.kubat@osu.cz)

diplomové práce (pouze pro NMgr. studium Čeština pro cizince

 1. Kvantitativní analýza projevů vybraných zahraničních politiků
 2. Téma dle zájmu studenta

diplomové práce (NMgr. studium)

 1. Kvantitativní analýza hry RUR
 2. Kvantitativní analýza díla vybraného autora
 3. Téma dle zájmu studenta

bakalářské práce (Bc. studium)

 1. Korpusová analýza vybraného tématu ve zpravodajství 1
 2. Korpusová analýza vybraného tématu ve zpravodajství 2
 3. Korpusová analýza vybraného tématu ve zpravodajství 3
 4. Kvantitativní analýza korespondence Karla Čapka
 5. Sociální sítě bohemistických pracovišť
 6. Téma dle zájmu studena

Mgr. Michal Místecký, Ph.D. (michal.mistecky@osu.cz)                                                                       

diplomové práce (pouze NMgr. studium Čeština pro cizince)

 1. Vybraná zahraniční lingvistická osobnost a její přínos oboru

diplomové práce (NMgr. studium)

 1. Zdobnost v básnické tvorbě a prostředky k jejímu kvantitativnímu zhodnocení: praktický výzkum u vybraných tvůrců
 2. Belzovy řetězce jako kvantitativní prostředek textové návaznosti: praktická aplikace ve vybraných textech

bakalářské práce

 1. Antroponymická koncentrace textu: představení metody a její zúročení v onomastice
 2. Textologická analýza aktivity v básnickém díle Jana Nerudy
 3. Analýza kvantitativně pojaté eufonie v díle vybraného básníka
 4. Piotrowského zákon: teorie a aplikace v různých sekvencích
 5. Fenomén polymetrie a jeho kvantitativní analýza ve vybrané básnické skladbě

PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (lucie.radkova@osu.cz)                                                                   

diplomové práce (NMgr. studium)

 1. Lexikum užívané ve farmaceutickém průmyslu (terénní výzkum)
 2. Lexikum účastníků mezinárodních zahraničních operací a pozorovatelských misí (terénní výzkum)
 3. Rozvoj digitálních kompetencí v jazykové a slohové složce předmětu český jazyk (POUZE PRO STUDENTY UČITELSTVÍ)

bakalářské práce (Bc. studium)

 1. Lexikum pracovníků Horské služby ČR (terénní výzkum)

Mgr. Zdeňka Suchá (zdenka.sucha@osu.cz)                                                           

    diplomové práce (pouze pro NMgr. studium Čeština pro cizince)

 1. Vlastní jména v učebnicích pro nerodilé mluvčí (komparace českých a polských učebnic češtiny jako cizího jazyka)
 2. Téma dle výběru studenta

    bakalářské práce

 1. Vlastní jména v učebnicích češtiny pro cizince
 2. Vlastní jména v učebnicích pro nerodilé mluvčí (komparace učebnic češtiny a angličtiny)
 3. Téma dle výběru studenta