Témata závěrečných prací 2022/2023

Postup pro zadávání závěrečných prací

Témata závěrečných prací AR 2022/2023

katedra českého jazyka FF OU

 • Témata bakalářských a magisterských prací jsou zveřejňována na Portálu OU, na webu kcj.osu.cz a na nástěnce katedry českého jazyka FF OU v průběhu prvního týdne zimního semestru. Témata garantovaná katedrou české literatury a literární vědy budou zveřejněna 15. 2. 2023.
 • Bakalářské práce si zadávají studenti 2. ročníku bakalářského studia. Magisterské diplomové práce si zadávají studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Mezní termín pro zadání práce je 15. 4. 2023.

Doporučujeme však vzhledem k časové náročnosti výzkumu a psaní textu práce neotálet a co nejdříve si zvolené téma zapsat – a hlavně na něm začít pracovat.

 • Pokud si student vybere konkrétní téma, nebo má vlastní téma (podmínkou je jasná představa, ne pouze „zajímá mě, ale nic o tom vlastně nevím“), osloví vyučujícího, který téma vypsal, popř. by dané téma mohl vést (viz odborné zaměření jednotlivých členů katedry na http://kcj.osu.cz). Kdokoliv z vyučujících rád poradí s výběrem vhodného tématu, pokud by student tápal. Není nic snazšího než se zeptat.
 • Student si samostatně podle pokynů vedoucího vypracuje zadání práce; ideální samozřejmě je, pokud student přijde s návrhem zadání už na první konzultaci. Samostatné zpracování zadání je prvním krokem skutečné badatelské práce. Zadání musí obsahovat: 1) cíl práce 2) metodu a materiál 3) časový harmonogram (splnění konkrétních úkolů k danému měsíci/datu) a 4) seznam odborné literatury, popř. pramenů, a to včetně zahraničních textů (cca 10 položek) Součástí požadavků může být i absolvování specializovaných seminářů, např. onomastika, kvantitativní výzkum, korpus. Odevzdání práce se řídí harmonogramem daného akademického roku (viz http://kcj.osu.cz).
 • Libovolné téma (ze seznamu i vlastní) může být na základě osobní konzultace a následného rozšíření/zúžení či jiné modifikace a zejména dle prokázaného odborného zájmu studenta zadáno i jako téma jiného typu práce (např. NMgr. > Bc., NMgr. Český jazyk a literatura > NMgr. Čeština pro cizince).
 • Jedno téma si po domluvě s vedoucím práce může zapsat i více studentů.
 • Studenti, kteří si zvolí jazykovědné téma, musí mít zapsané i příslušné semináře k bakalářské/diplomové práci pod zkratkou KCJ (katedra českého jazyka), nikoliv KCL (katedra české literatury a literární vědy).
 • Studenti programu Čeština pro cizince (Bc. / NMgr.) si mohou zapsat po domluvě s garantem studijního programu zapsat téma na katedře české literatury a literární vědy. Příslušné semináře k diplomové práci si pak zapisují pod zkratkou KCL.
 • Podmínka platná pro práce zadané v AR 2022/2023 a později: V průběhu studia student zpracuje poster k závěrečné práci (formát A1, např. v programu canva), jehož odevzdání v elektronické podobě spolu se závěrečnou prací je podmínkou udělení zápočtu ze semináře KCJ/1SBP2 nebo KCJ/3SDP2. Pro práce zadané v AR 2021/2022 a dříve je poster pouze fakultativní.doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

radek.cech@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Srozumitelnost prezidentských projevů − kvantitativní analýza.
 2. Negace a slovesný vid − korpusová analýza.
 3. Infinitivní subjekt v současné češtině − korpusová analýza.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Stylometrická analýza biblických textů.
 2. Menzerathův-Altmannův zákon v dramatech.
 3. Syntaktické vlastnosti prezidentských projevů − srovnávací analýza.
 4. Slovesná valence v české lingvistice.
 5. Slovesná valence vs. morfologické a slovotvorné vlastnosti slovesa.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Stylometrická analýza biblických textů.
 2. Menzerathův-Altmannův zákon v dramatech.
 3. Syntaktické vlastnosti prezidentských projevů − srovnávací analýza.
 4. Slovesná valence v české lingvistice a v učebnicích českého jazyka.
 5. Slovesná valence vs. morfologické a slovotvorné vlastnosti slovesa.

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Analytická slovesa v češtině.
 2. Příklonky v češtině.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Srovnávací korpusová analýza vybraného gramatického jevu (bude specifikováno na základně jazykových kompetencí studenta/studentky).
 2. Tematická koncentrace originálního a překladového textu a jejich slovní bohatství.


doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

jaroslav.david@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Proměny antroponymie/toponymie/urbanonymie/jazykové krajiny vybrané obce ve 20. století (např. Hlučínsko, Těšínsko, srovnání evangelická vs. katolická obec, městské sídliště, turistická oblast apod.; téma předpokládá terénní a archivní výzkum).
 2. Dám si panáka – specifické případy kategorie životnosti neživotných maskulin (téma předpokládá práci s korpusem).
 3. Kramerová versus Kramer (morfologické problémy deklinace osobních jmen typu Berger).
 4. Vlastní jména ve vybraném textu před rokem 1800 (antroponyma, toponyma, exonyma apod.).
 5. Odraz ruské agrese vůči Ukrajině v jazyce (na příkladu vlastních jmen).

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Páter Václav Krolmus – etymolog národního obrození (téma předpokládá práci s prameny, popř. lze zvolit i jinou osobnost, která ve svém díle pracovala s nevědeckou etymologií).
 2. Vlastní jména ve vybraném textu před rokem 1800 (antroponyma, toponyma, exonyma apod.).
 3. Téma jazyka a jazykový experiment v literárním textu (např. Krhútská kronika, Krušnohorská kronika, nebo texty Jaroslava Žáka).
 4. Venkovská vs. urbánní krajina – její proměny ve světle toponymie.
 5. Standardizované uliční názvy v obcích neměstského typu (důvody existence, charakteristika, na příkladu vybraných lokalit).

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Cizí vlastní jména (toponyma, antroponyma, chrématonyma) v učebnicích dějepisu / zeměpisu.
 2. Proprializace a apelativizace – pravopis, morfologie, slovotvorba.
 3. Venkovská vs. urbánní krajina – její proměny ve světle toponymie (nedílnou složkou je didaktické využití tématu).
 4. Uliční názvy vybraného sudetského města ve po roce 1945 (lze i obec neměstského typu).
 5. Mezi apelativy a proprii – určování lokalizace v dobových pramenech (např. městské knihy, adresáře a reklamy z 19. století apod.).

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Mýty a stereotypy o češtině / Češích (perspektiva cizince).
 2. Vlastní jména a politika (na konkrétním příkladu osobních nebo zeměpisných jmen, např. jejich používání, změny, diskuze a postoje k nim apod.).
 3. Hypokoristika v češtině – morfologické charakteristiky (např. v komparaci s konkrétním cizím jazykem).
 4. Toponymum Lhota – od staročeské lhóty ke Zlámané Lhotě.
 5. Odraz ruské agrese vůči Ukrajině v jazyce (na příkladu vlastních jmen).

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Stereotypy spojené se jmény cizinců (např. v komparaci s konkrétním cizím jazykem).
 2. Česká nová vlna a téma jazyka (na příkladu filmů Miloše Formana, Jiřího Menzela a Věry Chytilové).
 3. Proprializace a apelativizace – pravopis, morfologie, slovotvorba.
 4. Vlastní jména v překladu (vybrané typy textů beletrie, cestovní ruch, filmy apod.).
 5. Přechylování vlastních jmen v češtině (lze zaměřit na jména z konkrétního cizího jazyka).
 6. Vybraná toponyma / antroponyma v publicistice (např. problematika přechylování, odvozování, skloňování apod.).


Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

jana.davidova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Osvobození roku 1945 v české literatuře a filmu (na příkladu konkrétního díla).
 2. Obraz Klementa Gottwalda v české literatuře a filmu (na příkladu konkrétního díla).
 3. Obraz 20. století v české literatuře a filmu (např. Obsluhoval jsem anglického krále Bohumila Hrabala, Žert Milana Kundery, Hana Aleny Mornštajnové).
 4. Život a dílo vybraného filmového režiséra (např. Otakar Vávra, Miloš Forman, Věra Chytilová, Alice Nellis).
 5. Vybraná osobnost české literatury/dějin/kultury.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Září 1938 a jeho odraz v dobové publicistice.
 2. Česká pohádka a její propagandistické zneužití v 50. letech 20. století.Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

tereza.klemensova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Od Franze Josefa, přes Suchou až k Duklenázvy šachet v proměnách času.
 2. Přejmenování a změny jmen ve veřejném diskurzu.
 3. Štrúdl, fotr, hamr – stylistická charakteristika vybraných germanizmů dříve a dnes.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Oronymie Rychlebských hor / Králického Sněžníku.
 2. Urbanonymie vybraného pohraničního města ze synchronního/diachronního hlediska.
 3. Jazyková krajina vybrané oblasti z diachronní perspektivy.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Vlastní jména jako součást place-brandingu a jejich možnosti v rámci propagace města a školy.
 2. Urbanonymie vybraného města s důrazem na vytváření mezipředmětových vztahů.

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Vybraná osobnost české lingvistiky 20. století.
 2. Vlastní jména ve vybraném literárním díle.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Vlastní jména v překladu (na příkladu vybraných textů).
 2.  Jazyková krajina na hranici – srovnávací analýza textů ve veřejném prostoru na česko-polské / česko-německé / česko-rakouské hranici.Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

kristyna.kovarova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Toponymie vybrané lokality.
 2. Vlastní jména ve frazémech.
 3. Hydronymie vybraného povodí.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Vlastní jména věcí každodenní potřeby.
 2. Vliv valašské kolonizace na toponymii dané lokality.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Morfologické charakteristiky vlastních jmen (zaměřeno na využití ve výuce).
 2. Toponymie vybrané lokality (zaměřeno na využití ve výuce).

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Cizí slova v češtině.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Současná česká a polská/ruská/ukrajinská příjmení.
 2. Současná česká a polská/ruská/ukrajinská rodná jména.Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

miroslav.kubat@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Kvantitativní analýza korespondence Karla Čapka.
 2. Mediální obraz vybraného tématu v českých médiích.
 3. Kvantitativní analýza vybraných politických projevů.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Kvantitativní komparativní analýza vybraných literárních děl či autorů.
 2. Zpráva jako žurnalistický žánr – textová analýza.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Aplikace programu #LancsBox ve výuce češtiny.

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Komparativní obsahová analýza vybraného tématu/události v českých a zahraničních médiích.
 2. Historie a současnost bohemistických studií v zahraničí.
 3. Život a dílo vybraného zahraničního jazykovědce.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Kvantitativní analýza vybraných projevů zahraničních politiků.
 2. Mediální obraz vybraného tématu v českých a zahraničních médiích – srovnávací analýza.Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

michal.mistecky@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Problematika genitivní metafory ve veršovém materiálu ČNK.
 1. Versologická analýza pozdního díla Jaroslava Seiferta.
 2. Typologie rýmů v současné populární hudbě.
 3. Vnímání amerických hodnot v tamější současné mediální krajině.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Příprava podkladů pro kvantitativnělingvistickou encyklopedii českých spisovatelů.
 2. Distribuce slovesných tvarů v dokumentových typech ČNK.
 3. Index zTTR a jeho vztah k dalším ukazatelům slovního bohatství.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Žák dokáže, žák vysvětlí: kurikulární dokumenty ostravských gymnázií pohledem kvantitativní lingvistiky.

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Problematika vnitřních velkých písmen (typ „SuperStar“) prizmatem korpusového výzkumu. 
 2. Percepce vybraného státu v korpusech ČNK.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Vybraná zahraniční lingvistická osobnost a její přínos oboru.
 2. Srovnání charakteristických vlastností urbanonymie v českém a vybraném zahraničním prostředí: názvy ulic, honorifikace, právní úpravy.PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

lucie.radkova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Lexikum užívané v letecké dopravě (terénní výzkum).
 2. Lexikum užívané v říční a námořní dopravě (terénní výzkum).
 3. Lexikum užívané ve výrobě a distribuci léčiv (terénní výzkum).

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Jazyková analýza výhružných anonymních dopisů.
 2. Mluva diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí (terénní výzkum).
 3. Mluva příslušníků odboru mezinárodní policejní spolupráce (terénní výzkum).

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Slovní zásoba nadaných a talentovaných žáků středních škol.
 2. Slovní zásoba žáků na vybraných českých školách v zahraničí (Česká škola bez hranic Brusel apod.).

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Pojetí termínu sociolekt v zahraniční odborné literatuře.
 2. Lexikum užívané v … (terénní výzkum, bude upřesněno dle zájmu posluchače).

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Lexikologie a lexikografie v učebnicích rodného jazyka.
 2. Komunikační výchova v učebnicích rodného jazyka.Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

zdenka.zedkova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Prezentace vybraného gramatického jevu v učebnicích češtiny pro cizince.
  1. Prezentace vybraného jazykového jevu v učebnicích češtiny pro cizince.