Obhájené práce

Vedoucí

Název VŠKP Autor

Ak. rok zadání

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. Kvantitativní analýza cestopisů Karla Čapka Zajícová, Denisa 2016/2017
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Exonymie vybraných oblastí – na příkladu Ostravska a Karvinska Nováková, Lucie 2015/2016
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie města Frýdku-Místku Staníková, Kristýna 2015/2016
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Funkce výrazu “se” v současné češtině (korpusová analýza) Chatrná, Kateřina 2015/2016
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Komunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro střední školy Polášková, Michaela 2015/2016
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Ortografická úroveň webových stránek, tiskopisů a propagačních materiálů soukromých společností Kaděrová, Lydie 2015/2016
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Čeština na síti Lišková, Květoslava 2015/2016
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Formální adaptace anglicismů v současné češtině Benešová, Barbora 2015/2016
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Funkce kondicionálu v českých výpovědích Šrubařová, Anna 2015/2016
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Izolovaná slovesa v současné komunikaci Tvardková, Tereza 2015/2016
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka vybraného blogu (www.sikls.com) Hlavňová, Markéta 2015/2016
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Otázka a odpověď v rozhovoru moderátora a politika Sedlaříková, Dominika 2015/2016
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. Kvantitativní analýza povídek Karla Čapka Kubečková, Lenka 2015/2016
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Oronymie CHKO Beskydy Švrčková, Barbora 2014/2015
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie obvodu Michálkovice (Ostrava) Ryšková, Sylva 2014/2015
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Paměti jako pramen pro výzkum urbanonymie (na příkladu města Hradec Králové) Miffek, David 2014/2015
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie města Rychvaldu Píštěk, Miroslav 2014/2015
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Eufonie v poezii V. Hraběte: Kvantitativní analýza Chaleplis, Vasilios 2014/2015
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Analýza tzv. deskriptivity textu v díle Josefa Škvoreckého Strakošová, Markéta 2014/2015
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Souhláskové shluky jako eufonický prostředek Místecký, Michal 2014/2015
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Lexikum užívané v lékařském prostředí Janírková, Jana 2014/2015
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. K současné myslivecké mluvě Hanzlíková, Veronika 2014/2015
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Slovní zásoba žáků se specifickými poruchami učení Krmelínová, Martina 2014/2015
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Obraz živlů v jazyce Bible Sabelová, Martina 2014/2015
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Internetová publicistika a facebook Hrobníková, Klára 2014/2015
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Multiverbizace v současném žurnalistickém stylu Sovová, Karolína 2014/2015
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Nářeční slovní zásoba na východní Hané (okolí Hulína) Doleželová, Kamila 2014/2015
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slovní zásoba dětí v předškolním věku Polová, Zuzana 2014/2015
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Uhýbání a manévrování v dialozích Truclová, Zuzana 2014/2015
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie Bohumína Nováková, Lucie 2013/2014
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Vlastní jména dolů jako svědectví o minulosti regionu Gavlík, Petr 2013/2014
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Dyslálie u žáků 1. třídy základních škol Literáková, Nikola 2013/2014
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Pravovalenční charakteristiky finitních a infinitivních tvarů sloves Pelegrinová, Kateřina 2013/2014
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Slovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větě Tvardková, Veronika 2013/2014
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Lexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro střední školy Šindlářová, Veronika 2013/2014
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Lexikum příslušníků ozbrojených sil České republiky Schwanová, Andrea 2013/2014
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Lexikum užívané v současné kynologii Mirková, Daniela 2013/2014
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Ortografie v učebnicích českého jazyka pro střední školy Nováková, Lucie 2013/2014
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Názvy prostředků (na materiálu Slovníku neologismů 1 a 2) Juřicová, Vendula 2013/2014
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Vyjadřování emocí v odborném diskurzu (na příkladu polemiky o obecné češtině) Machová, Lucie 2013/2014
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zkratky v databázi NEOMAT Zajícová, Monika 2013/2014
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Analýza jazyka české historické prózy – na příkladu textů Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a Aloise Jiráska Byrtusová, Barbora 2012/2013
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Cizí slova v češtině – chápání a vymezení problému (na příkladu učebnic českého jazyka z let 1857-2005) Svobodová, Zuzana 2012/2013
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Lingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava Havla Esterková, Yvona 2012/2013
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Hydronymie Ostravska Slepička, Jan 2012/2013
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Názvy piv v diachronní perspektivě Hajná, Michaela 2012/2013
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Vulgarismy v češtině Bílková, Kristýna 2012/2013
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Dodržování ortoepických pravidel v televizním sportovním zpravodajství Koplová, Jaroslava 2012/2013
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Rozbor mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠ v Orlové Owczarzová, Lucie 2012/2013
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slang studentů v Ostravě Kramárová, Stanislava 2012/2013
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slovní zásoba žáků druhého stupně základní školy Miovská, Petra 2012/2013
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slovník germanismů v češtině Pavlíková, Lucie 2012/2013
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Vulgarismy v mluvě fanoušků fotbalu Kucejová, Lucie 2012/2013
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Výzkum nářeční slovní zásoby u dětí ve Staříči Tobolová, Klára 2012/2013
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Názvy literárních děl jako onomastický problém Smolková, Lucie 2011/2012
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Hypokoristické podoby osobních jmen (na příkladu severní Moravy a Slezska) Burková, Lenka 2011/2012
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Lidová etymologie toponym Klemensová, Tereza 2011/2012
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Hanácké nářečí v tvorbě Otakara Bystřiny Lužná, Blanka 2011/2012
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Zvuková stránka jazykových projevů zastupitelů města Vsetína Kachtíková, Jana 2011/2012
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Výslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravy Košťálová, Kateřina 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka internetových poraden zaměřených na zdraví v oblasti stomatologie Šindlářová, Veronika 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazykové chování aktérů v předvolebních diskusích Brumarová, Denisa 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Cizí ženská příjmení ve sportovní žurnalistice Machálková, Lucie 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Fráze, klišé, přejatá a výplňková slova v rozhovorech s vrcholovými sportovci Mirková, Daniela 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazykové prostředky v Lichožroutech Pavla Šruta Běčáková, Eva 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Komunikace mezi rodičem a dítětem Šulová, Petra 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Konverzace při rodinných setkáních na Novojičínsku a Slovácku Černochová, Nina 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Přechod feminin od vzoru kost ke vzoru píseň Pytlíková, Marcela 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Předložka na v současném jazykovém úzu Chudíková, Lucie 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slova s expresivním příznakem na Facebooku Václavíková, Radka 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zájmena ten, ta, to v mluvené a psané komunikaci Švrčková, Barbora 2011/2012
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zkratky v denním tisku Malá, Andrea 2011/2012
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Antroponyma-typizace a stereotypy v českých televizních seriálech Suchá, Zdeňka 2010/2011
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru Ostravy-Hrabové v historické perspektivě Slepička, Jan 2010/2011
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Analýza novoročních projevů českých prezidentů Esterková, Yvona 2010/2011
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Mluva žen a mužů – existují rozdíly? Blokešová, Zuzana 2010/2011
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Komunikativní kompetence žáků a jejich rozvoj ve výuce českého jazyka Chupáčová, Gabriela 2010/2011
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka vybraného diskusního fóra Jeništová, Monika 2010/2011
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Srovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchy Gorylová, Ingrid 2010/2011
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Germanismy v mluvě české mládeže Pavlíková, Lucie 2010/2011
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Propria v Jungmannově Slovníku česko-německém Švihelová, Jana 2009/2010
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Vlastní jména a problém českého nacionalismu 1945-1948 Vejrychová, Eliška 2009/2010
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Praktická cvičebnice skladby ČJ pro interaktivní tabuli Nogová, Kateřina 2009/2010
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Čeština na facebooku Václavíková, Radka 2009/2010
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí u nadaných žáků Chupáčová, Gabriela 2009/2010
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyk diskusního fóra … Skácel, Ondřej 2009/2010
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Diskusní fóra některých českých rozhlasových stanic Hrdinová, Marie 2009/2010
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Komunikace mezi rodiči a dětmi Šulová, Petra 2009/2010
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Obyvatelské názvy v současné češtině Lužná, Blanka 2009/2010
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Přechylování v současné češtině Machálková, Lucie 2009/2010
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slovesa 3. slovesné třídy v současné komunikaci Koleňáková, Iveta 2009/2010
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Oronymie Hrubého Jeseníku Loučka, Petr 2008/2009
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Palackého Popis Království českého jako důležitý onomastický pramen Suchá, Zdeňka 2008/2009
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru obcí Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí (okres Přerov) Neradilová, Lenka 2008/2009
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie Staré Bělé (okr. Ostrava) Malcová, Andrea 2008/2009
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Urbanonymie Otrokovic Svobodová, Zuzana 2008/2009
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Analýza substantiv maskulin kolísajících mezi měkkou a tvrdou deklinací (na základě ČNK) Hájková, Soňa 2008/2009
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Podoba krátkých textových zpráv v češtině Lénertová, Lucie 2008/2009
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Konverzace při přátelských a rodinných setkáních na Ostravsku Lozertová, Kateřina 2008/2009
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Specifický písemný jazykový projev dysortografiků Gorylová, Ingrid 2008/2009
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Čeština pro cizince – čeština cizinců Poláčková, Radka 2007/2008
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Názvy neziskových organizací Děcká, Zuzana 2007/2008
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Vlastní jména v překladu (na příkladu srovnání překladů A Christmas Carol – Vánoční povídka Charlese Dickense) Vejrychová, Eliška 2007/2008
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Bohuslav Havránek – osudy českého poválečného strukturalismu Adámková, Lucie 2007/2008
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Historie polemik o spisovné češtině Esterková, Yvona 2007/2008
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Slovosled parataktických konektorů Klváčková, Barbora 2007/2008
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Čeština ve skautských časopisech Vláčilová, Kateřina 2007/2008
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková úroveň českých titulků k seriálu Útěk z vězení Vavrošová, Lenka 2007/2008
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Specifická slovní zásoba na internetu (na příkladu komunikace hráčů hry NHL) Gromnica, Rostislav 2007/2008
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Vybrané jazykové jevy dopisů čtenářů časopisu Board Kopáčková, Lucie 2007/2008
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zahájení a ukončení rozhovoru mezi průvodcem a návštěvníkem muzea Nováková, Kateřina 2007/2008
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru Nové Dědiny (okres Kroměříž) Loučka, Petr 2006/2007
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Umělecké pseudonymy Hájková, Tereza 2006/2007
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Literární onymie v dramatických textech českého národního obrození (Štěpánek, Klicpera, Tyl) Pospíšilová, Tereza 2006/2007
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Osobní jména v písňových textech Štrajt, Přemysl 2006/2007
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Proměny české antroponymie po roce 1989 Svobodová, Zuzana 2006/2007
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Jména v kalendářích Pavelka, Aleš 2006/2007
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Proměny české antroponymie po roce 1989 Šrubařová, Petra 2006/2007
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Srovnání internetových verzí vybraných celostátních deníků Fabiánová, Irena 2006/2007
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Ten, ta, to v psané a mluvené komunikaci Cinařová, Hana 2006/2007
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyk českých komiksů (zpracování příběhů Jaroslava Foglara) Lusková, Eva 2006/2007
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Nejčastější chyby Poláků učících se česky Kardasz, Katarzyna 2006/2007
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Telefonické hovory posluchačů Českého rozhlasu Ostrava Schoffer, Michal 2006/2007
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Televizní zpravodajství – čeština moderátorů Fabiánová, Jitka 2006/2007
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Substantiva s příponou -ák v současné komunikaci Lozertová, Kateřina 2006/2007
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Antroponyma v románech tzv. červené knihovny Šínová, Zuzana 2005/2006
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Lidová etymologie a toponymie na příkladu Prahy a Ostravy. Klézlová, Martina 2005/2006
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Amerika, Balkán, Mexiko (exonymie Ostravska) Sekanina, Zdeněk 2005/2006
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Kočičí zámek a Psí žleb. Zvířecí jména v toponymii Vidličková, Darina 2005/2006
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka vybraného chatroomu Janšová, Renata 2005/2006
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka vybraných webových stránek Kuřidémová, Zuzana 2005/2006
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyk e-mailů Rašťáková, Tereza 2005/2006
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Urbanonymie města Zlína Lakosilová, Markéta 2004/2005
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. “Hliník se odstěhoval do Humpolce.” (Literární onymie ve scénářích a divadelních hrách Zdeňka Svěráka) Langrová, Veronika 2004/2005
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru Loštic Dostálová, Eva 2004/2005
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Urbanonymie Boskovic Kovaříková, Martina 2004/2005
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Mluvená komunikace ve vybrané komunikační situaci Geryková, Veronika 2004/2005
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Strategie a čeština bankovních institucí a mobilních operátorů v písemných materiálech určených klientovi Pelikánová, Eva 2004/2005
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru Žulové (okres Jeseník) Zapletalová, Lenka 2003/2004
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Analýza diskurzu v komunikaci zprostředkované počítačem Mandová, Monika 2003/2004
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Funkce dativu v české větě. Gottwaldová, Ivana 2003/2004
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Konkurence osobního a zvratného přivlastňovacího zájmena. Víchová, Jana 2003/2004
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zkratky a zkratková slova v denním tisku Branná, Lucie 2003/2004
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Komunikace mezi muži a ženami (v partnerských vztazích) Dybowiczová, Kristýna 2002/2003
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Kontaktové prostředky v mluvené komunikaci Hýsek, Richard 2001/2002