Obhájené práce

 

2022

Bakalářské práce                                              Autor               Vedoucí práce

Já vidím barvy: stylometrická analýza textů Viktora Sheena                                  Sedláčková, Eliška               Místecký Michal

Toponymické centrum a toponymická periferie města Mikulov                          Maradová, Zuzana               Klemensová Tereza

Toponymie ve vícejazyčné oblasti – polské pohraničí                                              Klegová, Zuzana                  Klemensová Tereza

Diplomové práce

Hydronymie povodí Opavy                                                                                          Neuwirthová, Klára             Kovářová Kristýna

Kvantitativní analýza českých prezidentských projevů v letech 1993-2019         Drkošová, Veronika            Kubát Miroslav

Kvantitativní analýza písní muzikálů Daniela Landy                                                Vejmola, Karel                     Místecký Michal

Májovský střet: díla Vítězslava Hálka a Jana Nerudy prizmatem                           Gregořicová, Denisa           Místecký Michal

kvantativnělingvistických analýz

Obraz Číny v Českém národním korpusu – frekvenční a kolokační analýza        Song, Sijia                             Kubát Miroslav

Plná valence v češtině                                                                                                  Nogolová, Michaela             Čech Radek

Přejatá slova z čínštiny v češtině                                                                                 Lu, Ziyue                               David Jaroslav

Srovnávací analýza infinitivních konstrukcí v češtině a ruštině                             Dunaeva, Svetlana              Čech Radek

Toponymie Ratiboře na Vsetínsku                                                                              Blizňáková, Barbora           Klemensová Tereza

Vulgární výrazy v češtině a polštině                                                                            Białek, Barbara                   Kovářová Kristýna

Zrod kolaboranta – analýza projevů Emanuela Moravce                                        Sukiennik, Jakub                  Davidová Glogarová Jana

2021

Bakalářské práce                                              Autor               Vedoucí práce

Antroponymie a její proměny po roce 1938 (na příkladu obce Kravaře)             Stiborská, Žaneta                Kovářová Kristýna

Beletrie jako téma v lingvistickém časopise Naše řeč                                             Bystřičanová, Silvie             Davidová Glogarová Jana 

Čísla v intelektuálním konstruktu: stylometrický rozbor                                        Maléř, Michal                       Místecký Michal   

románů Milana Kundery

Etnická stereotypizace proprií jako součást lidového humoru                              Camfrlová, Michaela          Klemensová Tereza

Kvantitativní analýza facebookových statusů spjatých s městem Karviná          Pagáčová, Nikol                  Místecký Michal

Máj versus Kytice: kontrastivní kvantitativní studie Máchova a Erbenova          Bařinková, Markéta            Místecký Michal

stylu

Mediální obraz Grety Thunberg na vybraných zpravodajských webech             Novotná, Kateřina               Kubát Miroslav

Proměny antroponymie obce Zábřeh u Hlučína ve 20. století                               Jarolim, Vít                           David Jaroslav

Proměny prezentace gramatiky v učebnicích češtiny pro cizince                         Perutková, Jana                   Žédková Suchá Zdeňka

Radost zániku: básnické dílo Jiřího Karáska ze Lvovic z pohledu                          Kovářová, Žaneta               Místecký Michal       

kvantitativní lingvistiky   

Spočítat existenciální úzkost: prózy Franze Kafky prizmatem                               Urbišová, Vendula              Místecký Michal

stylometrických metod

Toponymie Hlučína                                                                                                       Dušková, Nela                     Kovářová Kristýna

Toponymie obce Dobrá u Frýdku-Místku                                                                 Mücková, Ivana                   Kovářová Kristýna

Toponymie Řepišť                                                                                                         Vajtrová, Vendulka             Kovářová Kristýna

Diplomové práce

Cesty Viléma Závady: Básníkovo dílo z kvantitativnělingvistického a                   Syptáková, Lucie                Místecký Michal

didaktického hlediska

Sociolekt užívaný na anesteziologicko-resuscitačním oddělení                            Odstrčilová, Jana                 Radková Lucie

Současná česká antroponymie a její vnímání uživateli jazyka                               Březinová, Kristýna            David Jaroslav

Urbanonymie průmyslových měst před a po roce 1989 – na příkladu                 Kolláth, Anna Laura           David Jaroslav

Ostravy a Miskolce

Vnímání moderních jazyků v publicistice ČNK prizmatem kolokační analýzy    Místecká, Denisa                 Místecký Michal

2020

Bakalářské práce                                          Autor                        Vedoucí práce

Latinismy v mluvě mladistvých                                                                         Masopustová, Tereza                      Místecký Michal

Lexikum pracovníků Horské služby ČR (terénní výzkum)                            Fojtíková, Andrea                             Radková Lucie

Toponymie města Třince                                                                                   Rykalová, Eva                                    David Jaroslav

Toponymie Vratimova                                                                                       Neuwirthová, Klára                           Kovářová Kristýna

Typické i specifické slovní kolokace ve vybraných dílech české poezie     Menšíková, Hana                              Místecký Michal

Urbanonymie moderního města – Havířov                                                    Slívová, Lucie                                     David Jaroslav

Vliv volby textových jednotek na kvantitativní analýzu žánrů                     Nogolová, Michaela                         Čech Radek

Vybrané jevy z lexikologie v učebnicích češtiny pro cizince                         Hrabalová, Jana                                Žédková Suchá Zdeňka

Diplomové práce

Etnické stereotypy v českých a polských lidových anekdotách                   Fira, Natalia                                       David Jaroslav

Jazyk perestrojky. Odraz politické změny v jazyce a jeho percepce           Prochorenkova, Karin                      David Jaroslav

Kvantitativní analýza současných českých písňových textů                         Plačková, Aneta                               Místecký Michal

Stará čeština – vymezení a vnímání etapy vývoje jazyka                               Miffek, David                                    David Jaroslav

Vybrané stylometrické charakteristiky originálních a překladových textů Teglová, Kateřina                           Čech Radek

Lexikum účastníků mezinárodních zahraničních operací a misí                  Mádrová, Jarmila                            Radková Lucie

Obraz Číny v české cestopisné literatuře ve 20. století                                  Sun, Leyue                                      Davidová Glogarová Jana

Problémy vyučování českého jazyka pro arabské rodilé mluvčí                   Kedis, Mina                                     David Jaroslav

2019

Bakalářské práce                                          Autor                         Vedoucí práce

Čeština vs. světové jazyky-analýza jazykové krajiny Těšínska                       Folwarczná, Aneta                           Klemensová Tereza 

Distribuce větných členů v odlišných typech textů                                         Krečmerová, Lucie                          Čech Radek             

Kvantitativní analýza románů Karla Čapka                                                         Vítková, Veronika                            Kubát Miroslav          

Obsahová analýza twitterového účtu @PREZIDENTmluvci                              Řehulková, Eliška                            Kubát Miroslav                

Slovní bohatství textů bakalářských a diplomových prací                                 Sliwková, Kateřina                          Čech Radek                  

Srovnání dvou českých překladů Tří mužů ve člunu Jeroma Klapky               Haderková, Markéta                        Místecký Michal

Toponymie Slezské Ostravy                                                                                   Králová, Tereza                               David Jaroslav        

Urbanonymie města Šumperka                                                                             Březinová, Kristýna                        David Jaroslav

Diplomové práce

Čínská toponyma (exonyma) v českém textu                                                      Sun, Tinglin                                     David Jaroslav 

Exonyma na stránkách českých a polských časopisů                                         Rupińska, Agata                             David Jaroslav       

 Jaromír Nohavica prizmatem stylometrické analýzy                                          Tvardková, Tereza                          Místecký Michal

 Mluva příslušníků Polici České republiky                                                             Schmidt, Gabriela                          Radková Lucie                                                    

Problematické jevy v písemném projevu polských studentů češtiny             Lipowczan, Alicja                            Kubát Miroslav                                                   

Srpen 1968 a jeho odraz v literatuře                                                                    Brzoza, Zuzanna Maria                 Davidová Glogarová Jana                                 

Únor 1948 – jeho odraz v publicistice a literatuře                                             Kon, Alicja                                        Davidová Glogarová Jana

Dizertační práce

Hydronymie povodí Ostravice                                                                                Kovářová, Kristýna                         David Jaroslav                                           

Toponymie českého pohraničí po roce 1945                                                       Klemensová, Tereza                      David Jaroslav

2018

Název VŠKP
Autor
Vedoucí práce
 
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Křesťan, muslim, žid, buddhista v české publicistice. Kolokační korpusová analýza  Baranová, Kateřina      Čech, Radek  
Kvantitativní analýza cestopisů Karla Čapka  Zajícová, Denisa   Kubát, Miroslav  
Nestandardizovaná toponymie v českém pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)  Danielová, Tereza   Klemensová, Tereza  
Toponymie obce Čeladné  Mužíková, Lenka   David, Jaroslav  
DIPLOMOVÉ PRÁCE
Bulvární versus seriózní tisk z hlediska lexikální statistiky  Píštěk, Miroslav    Kubát, Miroslav  
Komplexní analýza aktivity ve vybraných dílech české poezie 20. století  Místecký, Michal    Čech, Radek  
Kvantitativní analýza novoročních projevů polských prezidentů  Bizoń, Wojciech   Čech, Radek  
Mluva pracovníků Hasičského záchranného sboru České republiky (terénní výzkum)  Rumíšková, Markéta   Radková, Lucie  
Mluvená versus psaná čeština z hlediska lexikální statistiky  Rotreklová, Anna   Kubát, Miroslav  
Situace mluvenosti a psanosti v reálné řečové komunikaci  Kolářík, Jaromír   Bogoczová, Irena  
Syntax z pohledu synergetické lingvistiky  Pelegrinová, Kateřina   Čech, Radek  
Toponymie Nového Jičína  Dobešová, Lucie   David, Jaroslav  
Výuka češtiny jako cizího jazyka – specifika výuky čínsky hovořících studentů  Redererová, Hana   Čech, Radek  
DIZERTAČNÍ PRÁCE
Čeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politice  Gromnica, Rostislav    Jandová, Eva  
Socioonomastické aspekty toponymie vybraných lokalit  Rausová, Jana   David, Jaroslav  

ROK 2017 a dříve

Vedoucí

Název VŠKP Autor

 

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. Kvantitativní analýza cestopisů Karla Čapka Zajícová, Denisa  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Exonymie vybraných oblastí – na příkladu Ostravska a Karvinska Nováková, Lucie  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie města Frýdku-Místku Staníková, Kristýna  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Funkce výrazu „se“ v současné češtině (korpusová analýza) Chatrná, Kateřina  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Komunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro střední školy Polášková, Michaela  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Ortografická úroveň webových stránek, tiskopisů a propagačních materiálů soukromých společností Kaděrová, Lydie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Čeština na síti Lišková, Květoslava  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Formální adaptace anglicismů v současné češtině Benešová, Barbora  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Funkce kondicionálu v českých výpovědích Šrubařová, Anna  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Izolovaná slovesa v současné komunikaci Tvardková, Tereza  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka vybraného blogu (www.sikls.com) Hlavňová, Markéta  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Otázka a odpověď v rozhovoru moderátora a politika Sedlaříková, Dominika  
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. Kvantitativní analýza povídek Karla Čapka Kubečková, Lenka  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Oronymie CHKO Beskydy Švrčková, Barbora  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie obvodu Michálkovice (Ostrava) Ryšková, Sylva  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Paměti jako pramen pro výzkum urbanonymie (na příkladu města Hradec Králové) Miffek, David  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie města Rychvaldu Píštěk, Miroslav  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Eufonie v poezii V. Hraběte: Kvantitativní analýza Chaleplis, Vasilios  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Analýza tzv. deskriptivity textu v díle Josefa Škvoreckého Strakošová, Markéta  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Souhláskové shluky jako eufonický prostředek Místecký, Michal  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Lexikum užívané v lékařském prostředí Janírková, Jana  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. K současné myslivecké mluvě Hanzlíková, Veronika  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Slovní zásoba žáků se specifickými poruchami učení Krmelínová, Martina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Obraz živlů v jazyce Bible Sabelová, Martina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Internetová publicistika a facebook Hrobníková, Klára  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Multiverbizace v současném žurnalistickém stylu Sovová, Karolína  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Nářeční slovní zásoba na východní Hané (okolí Hulína) Doleželová, Kamila  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slovní zásoba dětí v předškolním věku Polová, Zuzana  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Uhýbání a manévrování v dialozích Truclová, Zuzana  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie Bohumína Nováková, Lucie  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Vlastní jména dolů jako svědectví o minulosti regionu Gavlík, Petr  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Dyslálie u žáků 1. třídy základních škol Literáková, Nikola  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Pravovalenční charakteristiky finitních a infinitivních tvarů sloves Pelegrinová, Kateřina  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Slovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větě Tvardková, Veronika  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Lexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro střední školy Šindlářová, Veronika  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Lexikum příslušníků ozbrojených sil České republiky Schwanová, Andrea  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Lexikum užívané v současné kynologii Mirková, Daniela  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Ortografie v učebnicích českého jazyka pro střední školy Nováková, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Názvy prostředků (na materiálu Slovníku neologismů 1 a 2) Juřicová, Vendula  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Vyjadřování emocí v odborném diskurzu (na příkladu polemiky o obecné češtině) Machová, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zkratky v databázi NEOMAT Zajícová, Monika  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Analýza jazyka české historické prózy – na příkladu textů Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a Aloise Jiráska Byrtusová, Barbora  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Cizí slova v češtině – chápání a vymezení problému (na příkladu učebnic českého jazyka z let 1857-2005) Svobodová, Zuzana  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Lingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava Havla Esterková, Yvona  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Hydronymie Ostravska Slepička, Jan  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Názvy piv v diachronní perspektivě Hajná, Michaela  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Vulgarismy v češtině Bílková, Kristýna  
PhDr. Lucie Radková, Ph.D. Dodržování ortoepických pravidel v televizním sportovním zpravodajství Koplová, Jaroslava  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Rozbor mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠ v Orlové Owczarzová, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slang studentů v Ostravě Kramárová, Stanislava  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slovní zásoba žáků druhého stupně základní školy Miovská, Petra  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slovník germanismů v češtině Pavlíková, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Vulgarismy v mluvě fanoušků fotbalu Kucejová, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Výzkum nářeční slovní zásoby u dětí ve Staříči Tobolová, Klára  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Názvy literárních děl jako onomastický problém Smolková, Lucie  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Hypokoristické podoby osobních jmen (na příkladu severní Moravy a Slezska) Burková, Lenka  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Lidová etymologie toponym Klemensová, Tereza  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Hanácké nářečí v tvorbě Otakara Bystřiny Lužná, Blanka  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Zvuková stránka jazykových projevů zastupitelů města Vsetína Kachtíková, Jana  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Výslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravy Košťálová, Kateřina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka internetových poraden zaměřených na zdraví v oblasti stomatologie Šindlářová, Veronika  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazykové chování aktérů v předvolebních diskusích Brumarová, Denisa  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Cizí ženská příjmení ve sportovní žurnalistice Machálková, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Fráze, klišé, přejatá a výplňková slova v rozhovorech s vrcholovými sportovci Mirková, Daniela  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazykové prostředky v Lichožroutech Pavla Šruta Běčáková, Eva  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Komunikace mezi rodičem a dítětem Šulová, Petra  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Konverzace při rodinných setkáních na Novojičínsku a Slovácku Černochová, Nina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Přechod feminin od vzoru kost ke vzoru píseň Pytlíková, Marcela  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Předložka na v současném jazykovém úzu Chudíková, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slova s expresivním příznakem na Facebooku Václavíková, Radka  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zájmena ten, ta, to v mluvené a psané komunikaci Švrčková, Barbora  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zkratky v denním tisku Malá, Andrea  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Antroponyma-typizace a stereotypy v českých televizních seriálech Suchá, Zdeňka  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru Ostravy-Hrabové v historické perspektivě Slepička, Jan  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Analýza novoročních projevů českých prezidentů Esterková, Yvona  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Mluva žen a mužů – existují rozdíly? Blokešová, Zuzana  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Komunikativní kompetence žáků a jejich rozvoj ve výuce českého jazyka Chupáčová, Gabriela  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka vybraného diskusního fóra Jeništová, Monika  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Srovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchy Gorylová, Ingrid  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Germanismy v mluvě české mládeže Pavlíková, Lucie  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Propria v Jungmannově Slovníku česko-německém Švihelová, Jana  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Vlastní jména a problém českého nacionalismu 1945-1948 Vejrychová, Eliška  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Praktická cvičebnice skladby ČJ pro interaktivní tabuli Nogová, Kateřina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Čeština na facebooku Václavíková, Radka  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí u nadaných žáků Chupáčová, Gabriela  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyk diskusního fóra … Skácel, Ondřej  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Diskusní fóra některých českých rozhlasových stanic Hrdinová, Marie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Komunikace mezi rodiči a dětmi Šulová, Petra  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Obyvatelské názvy v současné češtině Lužná, Blanka  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Přechylování v současné češtině Machálková, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Slovesa 3. slovesné třídy v současné komunikaci Koleňáková, Iveta  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Oronymie Hrubého Jeseníku Loučka, Petr  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Palackého Popis Království českého jako důležitý onomastický pramen Suchá, Zdeňka  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru obcí Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí (okres Přerov) Neradilová, Lenka  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie Staré Bělé (okr. Ostrava) Malcová, Andrea  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Urbanonymie Otrokovic Svobodová, Zuzana  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Analýza substantiv maskulin kolísajících mezi měkkou a tvrdou deklinací (na základě ČNK) Hájková, Soňa  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Podoba krátkých textových zpráv v češtině Lénertová, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Konverzace při přátelských a rodinných setkáních na Ostravsku Lozertová, Kateřina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Specifický písemný jazykový projev dysortografiků Gorylová, Ingrid  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Čeština pro cizince – čeština cizinců Poláčková, Radka  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Názvy neziskových organizací Děcká, Zuzana  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Vlastní jména v překladu (na příkladu srovnání překladů A Christmas Carol – Vánoční povídka Charlese Dickense) Vejrychová, Eliška  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Bohuslav Havránek – osudy českého poválečného strukturalismu Adámková, Lucie  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Historie polemik o spisovné češtině Esterková, Yvona  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. Slovosled parataktických konektorů Klváčková, Barbora  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Čeština ve skautských časopisech Vláčilová, Kateřina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková úroveň českých titulků k seriálu Útěk z vězení Vavrošová, Lenka  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Specifická slovní zásoba na internetu (na příkladu komunikace hráčů hry NHL) Gromnica, Rostislav  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Vybrané jazykové jevy dopisů čtenářů časopisu Board Kopáčková, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zahájení a ukončení rozhovoru mezi průvodcem a návštěvníkem muzea Nováková, Kateřina  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru Nové Dědiny (okres Kroměříž) Loučka, Petr  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Umělecké pseudonymy Hájková, Tereza  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Literární onymie v dramatických textech českého národního obrození (Štěpánek, Klicpera, Tyl) Pospíšilová, Tereza  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Osobní jména v písňových textech Štrajt, Přemysl  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Proměny české antroponymie po roce 1989 Svobodová, Zuzana  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Jména v kalendářích Pavelka, Aleš  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Proměny české antroponymie po roce 1989 Šrubařová, Petra  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Srovnání internetových verzí vybraných celostátních deníků Fabiánová, Irena  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Ten, ta, to v psané a mluvené komunikaci Cinařová, Hana  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyk českých komiksů (zpracování příběhů Jaroslava Foglara) Lusková, Eva  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Nejčastější chyby Poláků učících se česky Kardasz, Katarzyna  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Telefonické hovory posluchačů Českého rozhlasu Ostrava Schoffer, Michal  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Televizní zpravodajství – čeština moderátorů Fabiánová, Jitka  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Substantiva s příponou -ák v současné komunikaci Lozertová, Kateřina  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Antroponyma v románech tzv. červené knihovny Šínová, Zuzana  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Lidová etymologie a toponymie na příkladu Prahy a Ostravy. Klézlová, Martina  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Amerika, Balkán, Mexiko (exonymie Ostravska) Sekanina, Zdeněk  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Kočičí zámek a Psí žleb. Zvířecí jména v toponymii Vidličková, Darina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka vybraného chatroomu Janšová, Renata  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyková stránka vybraných webových stránek Kuřidémová, Zuzana  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Jazyk e-mailů Rašťáková, Tereza  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Urbanonymie města Zlína Lakosilová, Markéta  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. „Hliník se odstěhoval do Humpolce.“ (Literární onymie ve scénářích a divadelních hrách Zdeňka Svěráka) Langrová, Veronika  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru Loštic Dostálová, Eva  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Urbanonymie Boskovic Kovaříková, Martina  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Mluvená komunikace ve vybrané komunikační situaci Geryková, Veronika  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Strategie a čeština bankovních institucí a mobilních operátorů v písemných materiálech určených klientovi Pelikánová, Eva  
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Toponymie na katastru Žulové (okres Jeseník) Zapletalová, Lenka  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Analýza diskurzu v komunikaci zprostředkované počítačem Mandová, Monika  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Funkce dativu v české větě. Gottwaldová, Ivana  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Konkurence osobního a zvratného přivlastňovacího zájmena. Víchová, Jana  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Zkratky a zkratková slova v denním tisku Branná, Lucie  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Komunikace mezi muži a ženami (v partnerských vztazích) Dybowiczová, Kristýna  
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  Kontaktové prostředky v mluvené komunikaci Hýsek, Richard