Postup pro zadávání závěrečných prací

  • Témata bakalářských a magisterských prací jsou zveřejňována na Portálu OU, na webu a na nástěnce katedry českého jazyka FF OU v průběhu prvního týdne zimního semestru.
  • Bakalářské práce si zadávají studenti 2. ročníku bakalářského studia. Tito studenti studují ještě v tzv. staré akreditaci, proto si téma musí zadat do 29. 11. 2019. Magisterské diplomové práce si zadávají studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Tito studenti studují již v tzv. nové akreditaci, proto si téma musí zadat do 15. 3. 2020. Doporučuji však vzhledem k časové náročnosti výzkumu a psaní textu práce neotálet a co nejdříve si zvolené téma zapsat – a hlavně na něm začít pracovat.
  • Pokud si student vybere konkrétní téma, nebo má vlastní téma (podmínkou je jasná představa, ne pouze „zajímá mě, ale nic o tom vlastně nevím“), osloví vyučujícího, který téma vypsal, popř. by dané téma mohl vést (viz odborné zaměření jednotlivých členů katedry na http://kcj.osu.cz/). Kdokoliv z vyučujících rád poradí s výběrem vhodného tématu, pokud by student tápal. Není nic snazšího než se zeptat.
  • Student si samostatně pod vedením vedoucího vypracuje zadání práce;  ideální samozřejmě je, pokud student přijde s návrhem zadání už na první konzultaci. Samostatné zpracování zadání je prvním krokem skutečné badatelské práce. Zadání musí obsahovat: 1) cíl práce 2) metodu a materiál 3) časový harmonogram (splnění konkrétních úkolů k danému měsíci/datu) a 4) seznam odborné literatury, popř. pramenů, a to včetně zahraničních textů. Součástí požadavků může být i absolvování specializovaných seminářů, např. onomastika, kvantitativní výzkum, korpus. Odevzdání práce se řídí harmonogramem daného akademického roku.
  • Libovolné téma (ze seznamu i vlastní) může být na základě osobní konzultace a následného rozšíření/zúžení či jiné modifikace a zejména dle prokázaného odborného zájmu studenta zadáno i jako téma jiného typu práce (např. NMgr. > Bc., NMgr. Český jazyk a literatura > NMgr. Čeština pro cizince).
  • Jedno téma si po domluvě s vedoucím práce může zapsat i více studentů.
  • Studenti, kteří si zvolí jazykovědné téma, musí mít zapsané i příslušné semináře k bakalářské/diplomové práci pod zkratkou KCJ (katedra českého jazyka), nikoliv KCL (katedra české literatury a literární vědy).
  • Studenti oboru Čeština pro cizince si mohou zapsat po domluvě s vedoucím práce téma na katedře české literatury a literární vědy. Příslušné semináře k diplomové práci si pak zapisují pod zkratkou KCL.