Master’s Programme

 

Čeština pro cizince (Czech for Foreigners), Master of arts (MA / Mgr. in Czech) study programme, is open to foreign students who are interested in Czech language and culture. The prerequisite study are study programmes at bachelor’s level aimed at Czech language and literature, Bohemistics (Czech studies), Slavic studies, and the like. You are required to complete prerequisite studies before you begin the master’s programme. The required language level of Czech is B2, at the minimum.

 

Název oboru: Čeština pro cizince
Typ studia: navazující
Forma studia: prezenční
Titul: Mgr.
Jazyk výuky: CZ
Standardní délka studia: 2 roky
Maximální délka studia: 4 roky
Studijní plán:
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Katedra českého jazyka
Anotace oboru: Navazující magisterské jednooborové studium oboru čeština pro cizince je určeno cizincům-nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského jednooborového studia češtiny/bohemistiky pro cizince, popř. příbuzných, pomezních či podobně zaměřených bakalářských oborů, jako je český jazyk a literatura, dále např. oborů literární věda, slavistika, obecná lingvistika, kulturní studia se zaměřením na bohemistiku/dějiny a kulturu českých zemí apod.
Student jednooborového magisterského oboru čeština pro cizince si během studia rozšíří jazykovědnou erudici o schopnost komplexní textové analýzy, získá poznatky ze
stylistiky, funkčního rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace, rovněž z dějin spisovného jazyka; studium disciplín zaměřených na českou literaturu, historii
a kulturu rozšíří jeho znalosti o témata z českých dějin 20. století, dějin české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla. A
Pozornost je soustředěna zejména k práci s textem a písemným výstupům (tvorba různých typů textů, seminární práce, diplomová práce).
Profil absolventa: Znalosti: Absolvent prokazuje široké jazykovědné znalosti, zejména v oblasti synchronní bohemistiky zaměřené na praxi a komunikaci: práce s textem, rozbor a analýza komunikátů, včetně analýzy žánrové. Orientuje se v moderních českých dějinách, literatuře a kultuře.
Dovednosti: Absolvent umí samostatně a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný, popřípadě literárněvědný problém. Dokáže pracovat s normativními jazykovými příručkami a lexikony. Syntetizuje myšlenky a na základě poznatků získaných komparací a interpretací aplikuje své lingvistické, popř. literárněhistorické a kulturní poznatky. Je schopen popisovat, analyzovat, vykládat a interpretovat text, rozumí kompozici a realizaci řečových komunikátů, dokáže je zařadit do širšího kulturněhistorického kontextu.
Způsobilosti: Absolvent tohoto studia dosahuje filologického vzdělání v oboru čeština pro cizince, které zahrnuje oblast jazykovědnou a kulturně-historickou, s důrazem na jazykovou synchronii, dějiny moderní české literatury a kultury. Je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborné názory, vystupovat na veřejnosti a vést odborný diskurz.
Uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní jako samostatný pracovník v zařízeních a institucích prezentujících českou kulturu v zahraničí, lektor češtiny pro cizince, v redakcích specializovaných časopisů, v rozhlasu a televizí, nebo jako samostatný odborný pracovník.
Získané praktické dovednosti práce s textem a jazyková kompetence mu nabízí rovněž uplatnění v oblasti, kde je vyžadována výborná znalost češtiny jako cizího jazyka, např. služby, obchodní komunikace, marketing.
Absolvent oboru může pokračovat ve studiu a připravit se k rigorózní zkoušce nebo pokračovat v doktorském studiu oborů Český jazyk, Teorie a dějiny české literatury nebo Literární věda – teorie a dějiny národních kultur.
Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení: výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky: zhodnocení zaslaných písemných materiálů (viz obsah zkoušky)
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč je povinen nejpozději nejpozději do 28. února 2017 zaslat na adresu fakulty spolu s vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzí přihlášky 3 níže uvedené texty v českém jazyce:

 1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše:
  1. dosavadní vysokoškolské studium,
  2. motivaci ke studiu češtiny v NMgr. studiu, včetně zhodnocení své jazykové úrovně,
  3. odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské diplomové práce,
  4. další plány po ukončení studia.
 2. Charakteristika bakalářské práce v českém jazyce (min. rozsah 1 800 znaků, max. rozsah 3 600 znaků), v níž uchazeč popíše její téma, materiál, zvolené metody a závěry.
 3. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků).
Kritéria přijímací zkoušky: Jazyková správnost přiložených textů a zájem o obor. Maximum je 100 bodů, minimum pro navržení k přijetí je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky: žádné
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: