Katedra českého jazyka FF OU

Navazující magisterské studium

Katedra českého jazyka nabízí navazující magisterské studium v následujících programech:

  • Český jazyk a literatura (dvouleté navazující magisterské studium). Program je realizován ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU) ve 4 variantách (studijních plánech):
  1. completus (jednooborové studium),
  2. maior (dvouoborové studium s diplomovou prací na oboru Český jazyk a literatura, např. v kombinaci s psychologií, angličtinou nebo němčinou, historií nebo se základy společenských věd, popř. s přírodovědnými obory, např. biologií či matematikou),
  3. minor (dvouoborové studium s diplomovou prací na druhém oboru),
  4. maior se zaměřením na vzdělávání (učitelská specializace).

Bližší informace včetně skladby předmětů a požadavků na přijímací řízení najdete  ZDE

  • Čeština pro cizince (dvouleté navazující magisterské studium; obor je určen cizincům – nerodilým mluvčím, absolventům bakalářského studia bohemistiky, slavistiky nebo příbuzných oborů). Program se realizuje pouze ve variantě completus (jednooborové studium).

Bližší informace včetně skladby předmětů a požadavků na přijímací řízení najdete  ZDE

Programy v navazující magisterské formě  tvoří „základní“ povinné předměty (např. fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, korpusová lingvistika) plus řada volitelných předmětů souvisejících s výzkumným zaměřením jednotlivých pracovníků (viz např. onomastika, kvantitativní lingvistika, sociolingvistika a sociolekty). Tyto volitelné předměty umožňují studentům částečně „přizpůsobit“ studium podle jejich badatelských zájmů a preferencí; studenti tak mají možnost specializovat se v určitých teoretických disciplínách a také se mohou zapojit do výzkumných projektů se zaměřením na český jazyk a lingvistiku (včetně výzkumu historického vývoje jazyka). Zahraniční studenti (nebohemisté) – zejména účastníci výměnného programu Erasmus – mohou navštěvovat kurzy českého jazyka pro cizince.