Magisterské studium

 

Název oboru: Čeština pro cizince
Typ studia: navazující
Forma studia: prezenční
Titul: Mgr.
Jazyk výuky: CZ
Standardní délka studia: 2 roky
Maximální délka studia: 4 roky
Studijní plán:
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Katedra českého jazyka
Anotace oboru: Navazující magisterské jednooborové studium oboru čeština pro cizince je určeno cizincům-nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského jednooborového studia češtiny/bohemistiky pro cizince, popř. příbuzných, pomezních či podobně zaměřených bakalářských oborů, jako je český jazyk a literatura, dále např. oborů literární věda, slavistika, obecná lingvistika, kulturní studia se zaměřením na bohemistiku/dějiny a kulturu českých zemí apod.
Student jednooborového magisterského oboru čeština pro cizince si během studia rozšíří jazykovědnou erudici o schopnost komplexní textové analýzy, získá poznatky ze
stylistiky, funkčního rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace, rovněž z dějin spisovného jazyka; studium disciplín zaměřených na českou literaturu, historii
a kulturu rozšíří jeho znalosti o témata z českých dějin 20. století, dějin české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla. A
Pozornost je soustředěna zejména k práci s textem a písemným výstupům (tvorba různých typů textů, seminární práce, diplomová práce).
Profil absolventa: Znalosti: Absolvent prokazuje široké jazykovědné znalosti, zejména v oblasti synchronní bohemistiky zaměřené na praxi a komunikaci: práce s textem, rozbor a analýza komunikátů, včetně analýzy žánrové. Orientuje se v moderních českých dějinách, literatuře a kultuře.
Dovednosti: Absolvent umí samostatně a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný, popřípadě literárněvědný problém. Dokáže pracovat s normativními jazykovými příručkami a lexikony. Syntetizuje myšlenky a na základě poznatků získaných komparací a interpretací aplikuje své lingvistické, popř. literárněhistorické a kulturní poznatky. Je schopen popisovat, analyzovat, vykládat a interpretovat text, rozumí kompozici a realizaci řečových komunikátů, dokáže je zařadit do širšího kulturněhistorického kontextu.
Způsobilosti: Absolvent tohoto studia dosahuje filologického vzdělání v oboru čeština pro cizince, které zahrnuje oblast jazykovědnou a kulturně-historickou, s důrazem na jazykovou synchronii, dějiny moderní české literatury a kultury. Je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborné názory, vystupovat na veřejnosti a vést odborný diskurz.
Uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní jako samostatný pracovník v zařízeních a institucích prezentujících českou kulturu v zahraničí, lektor češtiny pro cizince, v redakcích specializovaných časopisů, v rozhlasu a televizí, nebo jako samostatný odborný pracovník.
Získané praktické dovednosti práce s textem a jazyková kompetence mu nabízí rovněž uplatnění v oblasti, kde je vyžadována výborná znalost češtiny jako cizího jazyka, např. služby, obchodní komunikace, marketing.
Absolvent oboru může pokračovat ve studiu a připravit se k rigorózní zkoušce nebo pokračovat v doktorském studiu oborů Český jazyk, Teorie a dějiny české literatury nebo Literární věda – teorie a dějiny národních kultur.
Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení: výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky: zhodnocení zaslaných písemných materiálů (viz obsah zkoušky)
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč je povinen nejpozději nejpozději do 28. února 2017 zaslat na adresu fakulty spolu s vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzí přihlášky 3 níže uvedené texty v českém jazyce:

 1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše:
  1. dosavadní vysokoškolské studium,
  2. motivaci ke studiu češtiny v NMgr. studiu, včetně zhodnocení své jazykové úrovně,
  3. odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské diplomové práce,
  4. další plány po ukončení studia.
 2. Charakteristika bakalářské práce v českém jazyce (min. rozsah 1 800 znaků, max. rozsah 3 600 znaků), v níž uchazeč popíše její téma, materiál, zvolené metody a závěry.
 3. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků).
Kritéria přijímací zkoušky: Jazyková správnost přiložených textů a zájem o obor. Maximum je 100 bodů, minimum pro navržení k přijetí je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky: žádné
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:  
Termíny přijímacích zkoušek:  
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:  
Organizace přijímacího řízení:  
Další informace: