Katedra českého jazyka FF OU

Magisterské studium


Čeština pro cizince

Navazující dvouletý magisterský program Čeština pro cizince je určen cizincům – nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či příbuzných bakalářských programů (zejména bohemistické bakalářské programy realizované na zahraničních nebo českých univerzitách, např. obecná lingvistika, kulturní studia, kulturní žurnalistika, slavistika), jejichž znalosti a dovednosti dále rozvíjí a profiluje.

Studium je realizováno v češtině. Minimální vstupní znalost českého jazyka je B1 (dle SERR).

Program se zatím realizuje pouze ve variantě completus (jednooborové studium), ale jsou již akreditované i varianty maior a minor, tedy dvouoborové studium. S jejich nabídkou počítáme v příštích letech.

Navazující magisterský studijní program Čeština pro cizince nabízí výuku předmětů lingvistických a kulturně historických, po jejichž absolvování prohloubíte vaše dosavadní znalosti z bohemistiky, rozhodnete se o své další specializaci, např. i ve formě doktorského studia (Ph.D.), a připravíte se na další uplatnění v praxi. V jazykovědné části studia si upevníte poznatky z fonetiky a fonologie, morfologie či stylistiky, naučíte se komplexní textové analýze a rozšíříte si své znalosti o funkčním rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace i z dějin spisovného jazyka. V kulturně-historické části se budete věnovat studiu disciplín zaměřených na českou literaturu, historii a kulturu a získáte nové informace o českých dějinách 20. století, dějinách české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla. V průběhu vašeho studia bude pozornost věnována zejména práci s textem a zlepšování vašeho mluveného i psaného projevu (psaní různých typů textů, prezentace na seminářích, seminární práce, diplomová práce atd.). Cílová úroveň znalosti češtiny absolventa studijního programu Čeština pro cizince je min. C1 (dle SERR).

V rámci studia se můžete zapojit se do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka ve studentské grantové soutěži. Umožníme vám účastnit se výzkumu v terénu v rámci projektových seminářů či exkurzí a vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka, dějin a kultury. Absolventi mají možnost pokračovat v doktorském studiu (Ph.D.) programu Český jazyk.


Co od vás očekáváme?

Studijní program je určen cizincům – nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či podobně zaměřených bakalářských programů (zejména bohemistické bakalářské programy realizované na zahraničních nebo českých univerzitách, např. Obecná lingvistika, Kulturní studia, Kulturní žurnalistika). Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.


Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specifika češtiny a současnou jazykovou normu
 • umět formulovat a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný, literárněvědný či kulturně-historický problém
 • schopen rozlišovat texty různé žánrové a stylové příslušnosti
 • umět pracovat se zdroji a vytvářet mluvené i psané projevy různých žánrů
 • schopen uplatňovat komunikační dovednosti v praxi, včetně komunikace interkulturní
 • umět pracovat s normativními příručkami, lexikony a korpusy češtiny
 • schopen popisovat, analyzovat a interpretovat text
 • umět číst a interpretovat odbornou literaturu nejen českou (úroveň C1), ale i cizojazyčnou
 • schopen realizovat základní lingvistický a literárněvědný výzkum.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována vynikající znalost českého jazyka a českých reálií. Můžete pracovat v mezinárodních firmách, v českých centrech v zahraničí, v oblasti cestovního ruchu či ve státním sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, zejména komunikaci interkulturní, samostatnost a kritickou práci se zdroji.

Konkrétní pracovní pozice

 • korektor překladových textů
 • překladatel
 • editor
 • jazykový poradce
 • pracovník v mezinárodní firmě
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • pracovník českého centra v zahraničí
 • lektor češtiny pro cizince
 • průvodce
 • redaktor
 • novinář

Přijímací řízení

Uchazeč je povinen zúčastnit se v stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu pohovoru, který lze v odůvodněných případech a po schválení garantem studijního programu konat online. Témata pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, předchozí studium a předpokládané téma magisterské diplomové práce. Minimální vstupní úroveň češtiny je B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Uchazeč je povinen nejpozději do data uzavření přihlášek vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky tyto soubory:

 1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž uchazeč popíše: dosavadní vysokoškolské studium (včetně tématu bakalářské práce), motivaci ke studiu češtiny v navazujícím magisterském studiu (včetně zhodnocení své jazykové úrovně a očekávání), dále popíše své odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské diplomové práce, a další plány po ukončení studia (zejména s ohledem na využití znalosti češtiny a studovaného oboru).
 2. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. rozsah 3 600 znaků

Doporučená literatura

 • BISCHOFOVÁ, J. – HASIL, J. – HRDLIČKA, M. – KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum, 2011.
 • CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015.
 • ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001.
 • HUBÁČEK, J. – JANDOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Odry: Vade Mecum Bohemiae, 2010.
 • Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz.
 • JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.
 • KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2017.
 • Dostupné on-line: https://www.czechency.org/slovnik.
 • KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
 • LEHÁR, J. – STICH, A. – JANÁČKOVÁ, J. – HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.
 • PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.
 • ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

Kompletní informace k přijímacímu řízení najdete na https://ff.osu.cz/prijimaci-rizeni/


Kontakt

Garantem programu je doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (jaroslav.david@osu.cz), na kterého se obracejte s dotazy ohledně výuky.

Ostatní dotazy (víza, ubytování, pojištění, přijímací řízení, nostrifikace,…) směřujte na poradkyni pro zahraniční studenty Bc. Lucii Linhartovou (lucie.linhartova@osu.cz).


 

Proč studovat češtinu na FF OU

Naše katedra se dlouhodobě zaměřuje na výuku češtiny jako cizího jazyka. Nabízíme bakalářský a navazující magisterský program Čeština pro cizince a také několik kurzů s různými úrovněmi znalosti českého jazyka pro zahraniční studenty ze všech fakult Ostravské univerzity. Dále pořádáme letní školu češtiny a jsme jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Naši vyučující mají bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince jak u nás, tak na zahraničních univerzitách. Máme také vlastní učebnici Czech in Ostrava: how not to get lost in Czech and in Ostrava. Spolupracujeme s Českou školou bez hranic v Londýně.

Naši vyučující jsou respektovanými osobnostmi ve svém oboru a podílí se na řadě výzkumných projektů. Pořádáme také konference, workshopy či přednášky. V rámci Jazykovědného sdružení se konají každý semestr přednášky významných lingvistů.

Spolupracujeme s významnými institucemi v Česku (např. Akademie věd, Karlova univerzita, Masarykova univerzita) i zahraničí (např. Universität Wien, University of Padua, University of Helsinki, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Xi’an Jiaotong University, Univerzita Komenského v Bratislavě, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici).

Studenti se aktivně zapojují do dění na katedře, jsou členy výzkumných projektů a publikují odborné články. Pravidelně pořádáme studentskou vědeckou konferenci, kde studenti prezentují vlastní výzkum. Na úspěchy našich studentů se můžete podívat zde.

Jsme otevřená katedra. Na našich webových stránkách naleznete všechny potřebné informace o katedře a aktuálním dění. Najdete nás také na Facebooku, Twitteru, YouTube, InstagramuResearchGate, Academia.edu nebo Google Scholar. Dále máme podcast Z Čejovny, který njadete na https://kcj.osu.cz/podcasty/ nebo na Spotify či Apple Podcasts. Informují o nás Český rozhlas, Česká televize a další média. Naši vyučující jsou vždy otevřeni diskuzi.

Poslechněte si rozhovor s vedoucím katedry doc. Jaroslavem Davidem v pořadu Leonardo na Českém Rozhlasu.about:blankAudioNahrajte audio, vyberte stávající z knihovny médií, nebo jej přidejte pomocí URL.NahrátKnihovna médiíVložit z URL adresy

Publikujeme odborné knihy v renomovaných nakladatelstvích (např. Academia, Host, De Gruyter, RAM-Verlag).

Naše odborné články otiskují prestižní české i mezinárodní časopisy (např. Journal of Quantiative Linguistics, Digital Scholarship in the Humanities, Glottometrics, Quality & Quantity, Physics of Life Reviews, Glottotheory, Slovo a slovesnost, Naše řeč, Acta onomastica, Kalbų studijos / Studies about Languages).


Filozofická fakulta se nachází v komplexu historických budov v centru Ostravy hned vedle katedrály.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 11-1024x682.jpg.

Fakulta prochází kompletní rekonstrukcí, můžete se tak brzy těšit na moderní zázemí.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ucebna-1024x576.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obr-2-1024x576.jpg.

Máme vlastní knihovnu se studovnou Čejovna.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 5-1024x768.jpg.

Ostrava je třetí největší město v ČR s nezaměnitelnou architekturou a průmyslovými areály, které se mění v centra kulturního dění. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Výhled_z_Nove_radnice_na_kostel-1024x682.jpg.

Kde bydlet

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kampus-palace-1024x683.jpg.

Ubytovat se můžete na kolejích Jana Opletala v Ostravě-Hladnově, jedné z nejlukrativnějších částí Slezské Ostravy s krásným výhledem na město, pouhých 10 minut pěšky od centra nebo třeba v nově otevřené studentské rezidenci Kampus Palace, kde se také nachází menza. Kampus Palace najdete v centru města naproti Divadlu Antonína Dvořáka. Více o možnostech studentského bydlení v Ostravě najdete zde.


Jaké obory nabízíme

Kam vyjet do zahraničí
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 11012519_10204055850185964_1529993580768326056_n.jpg.

Naše katedra nabízí mnoho možností zahraničních studijních pobytů a stáží.

V rámci programu Erasmus+ můžete strávit semestr na několika evropských univerzitách.

Spolupracujeme s Českou školou bez hranic v Londýně, kam studenti můžou vyjet na tři až šest měsíců.

Program VIA pak umožňuje studijní pobyty či praktické stáže po celém světě. Spolupracujeme s univerzitami v USA, Jihokorejské republice, Číně, Dominikánské republice, Indii, Velké Británii a v dalších zemích. V rámci VIA rovněž podporujeme mobility na instituci dle vlastního výběru studenta.

Podívejte se na zkušenosti našich studentů.


Náš tým

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub

prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

ortografie, stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza, dějiny a kultura českých zemí

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

obecná jazykověda, syntax, kvantitativní jazykověda, onomastika, versologie, psaní textů

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika

Mgr. Libor Magdoň

základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura

Xinying Chen, PhD.

kvantitativní lingvistika, syntax

Mgr. Agata Reclik

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

téma dizertační práce: Speleonyma zpřístupněných jeskyní na Moravě a ve Slezsku

Mgr. Michaela Hanušková

čeština pro cizince, téma dizertace: Quantitative analysis of texts written by non-native speakers of Czech (Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími českého jazyka)

Mgr. Kristýna Březinová

téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie

Mgr. Michaela Nogolová

téma dizertační práce: Between word and clause. Quantitative analysis of syntactic units (Mezi slovem a klauzí. Kvantitativní analýza syntaktických jednotek)

Mgr. Žaneta Stiborská

téma dizertační práce: Čtenářská gramotnost u žáků s odlišným mateřským jazykem