Magisterské studium

Čeština pro cizince

Navazující dvouletý magisterský program Čeština pro cizince je určen cizincům – nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či příbuzných bakalářských programů (zejména bohemistické bakalářské programy realizované na zahraničních nebo českých univerzitách, např. obecná lingvistika, kulturní studia, kulturní žurnalistika), jejichž znalosti a dovednosti dále rozvíjí a profiluje. 

Program se realizuje pouze ve variantě completus (jednooborové studium).

Navazující magisterský studijní program Čeština pro cizince nabízí výuku předmětů lingvistických a kulturně historických, po jejichž absolvování prohloubíte vaše dosavadní znalosti z bohemistiky, rozhodnete se o své další specializaci, např. i ve formě doktorského studia (Ph.D.), a připravíte se na další uplatnění v praxi. V jazykovědné části studia si upevníte poznatky z fonetiky a fonologie, morfologie či stylistiky, naučíte se komplexní textové analýze a rozšíříte si své znalosti o funkčním rozvrstvení českého národního jazyka a komunikace i z dějin spisovného jazyka. V kulturně-historické části se budete věnovat studiu disciplín zaměřených na českou literaturu, historii a kulturu a získáte nové informace o českých dějinách 20. století, dějinách české moderní literatury a kultury, včetně filmu a divadla. V průběhu vašeho studia bude pozornost věnována zejména práci s textem a zlepšování vašeho mluveného i psaného projevu (psaní různých typů textů, prezentace na seminářích, seminární práce, diplomová práce atd.).

V rámci studia se můžete zapojit se do vědecko-výzkumné činnosti na katedře českého jazyka ve studentské grantové soutěži. Umožníme vám účastnit se výzkumu v terénu v rámci projektových seminářů či exkurzí a vyjíždět na studijní pobyty do zahraničí. Především vám však poskytneme prostor, kde můžete přemýšlet, uvažovat, diskutovat a bádat, a to nejen o otázkách českého jazyka, dějin a kultury.

Co od vás očekáváme?
Studijní program je určen cizincům – nerodilým mluvčím, především absolventům bakalářského studia češtiny/bohemistiky pro cizince či podobně zaměřených bakalářských programů (zejména bohemistické bakalářské programy realizované na zahraničních nebo českých univerzitách, např. Obecná lingvistika, Kulturní studia, Kulturní žurnalistika). Očekáváme zájem o studovaný obor, touhu přemýšlet a prohlubovat dosavadní znalosti.

Co se naučíte?
Jako absolvent studijního programu budete:

 • znát specifika češtiny a současnou jazykovou normu
 • umět formulovat a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný, literárněvědný či kulturně-historický problém
 • schopen rozlišovat texty různé žánrové a stylové příslušnosti
 • umět pracovat se zdroji a vytvářet mluvené i psané projevy různých žánrů
 • schopen uplatňovat komunikační dovednosti v praxi, včetně komunikace interkulturní
 • umět pracovat s normativními příručkami, lexikony a korpusy češtiny
 • schopen popisovat, analyzovat a interpretovat text
 • umět číst a interpretovat odbornou literaturu nejen českou (úroveň C1), ale i cizojazyčnou
 • schopen realizovat základní lingvistický a literárněvědný výzkum.

Kde a jak se uplatníte?
Jako absolventi najdete uplatnění ve všech oblastech, v nichž je vyžadována vynikající znalost českého jazyka a českých reálií. Můžete pracovat v mezinárodních firmách, v českých centrech v zahraničí, v oblasti cestovního ruchu či ve státním sektoru na pozicích vyžadujících komunikační dovednosti, zejména komunikaci interkulturní, samostatnost a kritickou práci se zdroji.

Konkrétní pracovní pozice

 • korektor překladových textů
 • překladatel
 • editor
 • jazykový poradce
 • pracovník v mezinárodní firmě
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • pracovník českého centra v zahraničí
 • lektor češtiny pro cizince
 • průvodce
 • redaktor
 • novinář

Garant programu doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.