Katedra českého jazyka FF OU

Publikace

Na této stránce představujeme vybrané monografie. Kompletní  publikační činnost katedry naleznete zde.


DAVID, Jaroslav, Tereza KLEMENSOVÁ a Michal MÍSTECKÝ. Od etymologie ke krajině: onomastika pro 21. století. Brno: Host, 2022.

Jakou roli hrají v našem životě a ve společnosti vlastní jména? Kniha, která vychází z konceptů „ostravské onomastické školy“, ukazuje, že jejich specifičnost se zdaleka nevyčerpává jen pravopisem velkých písmen. Autoři — akademici i studenti Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity — se na téma dívají komplexně: reflektují spory a diverzitu přístupů uvnitř samotné disciplíny, zaměřují se na vztah vlastního jména a textu, rozplétají složité vazby mezi onomastikou a pamětí, politikou, literaturou, historií a marketingem. V bádání počítají i s nejnovějším vývojem v lingvistice — využívají textové korpusy, kvantitativní analýzy a neopomíjejí ani výzkum jmen jako součásti jazykové krajiny. 


DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana a Jaroslav DAVID. Obrazy z cest do země Sovětů (české cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917–1968). Brno – Ostrava: Host – OU, 2017.

Kniha Obrazy z cest do země Sovětů přináší analýzu českých cestopisů do Sovětského svazu z let 1917–1968 a odkrývá v nich dobové představy československé společnosti o sovětském Rusku a jejich proměny v závislosti na politickém a kulturním vývoji ve 20. století. Kritická četba cestopisů prizmatem literárně-historických i lingvistických přístupů potvrdila základní hypotézu, že se jedná o výraznou skupinu textů, jež na kulturně-politické změny vždy citlivě reagovala a reflektovala je. Současně cestopisy také vytvářely ideologický obraz Ruska, ať už prosovětský, nebo méně často antisovětský. Cestopisná literatura sledovaného období je reprezentována rozsáhlým souborem celkem 72 analyzovaných textů, jenž zahrnuje jak strohé cestovní relace a popisy, tak texty reportážního charakteru či stylizované literární výpovědi. Kritériem pro zařazení do korpusu nebyla žánrová čistota textu, která je v případě cestopisů ostatně spíše chimérou, ale prostý fakt, že se jednalo o písemný, knižně vydaný záznam autorových zkušeností a zážitků z cesty do sovětského Ruska, později Sovětského svazu, v letech 1917–1968. Zaměřili jsme se především na výrazný rys analyzovaných textů, a to jejich agitační, či dokonce propagandistickou funkci, nejsilnější v prostředí levicových autorů. Po roce 1948 se cestopisy do Sovětského svazu staly jedním z prostředků státem řízené propagandy.


 
ČECH, Radek, Jaroslav DAVID a Miroslav KUBÁT. Hesla In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016.

Radek Čech (autor, spoluautor) zpracoval hesla: Entropie, Shluková analýza, Slovní bohatství textu, Tematická koncentrace textu.
Jaroslav David zpracoval hesla: Historická sémantika, Honorifikační toponymum, Názvotvorba, Newspeak, Nick, Politická korektnost, Politická onomastika, Socioonomastika, Urbanonymum, Vlastní jméno heraldické, Vlastní jméno místní, Vlastní jméno místní obyvatelské, Vlastní jméno místní přezdívkové, Vlastní jméno místní služební, Vlastní jméno patronymické, Vlastní jméno posesivní.
Miroslav Kubát (autor, spoluautor) zpracoval hesla: Slovní bohatství textu, Tematická koncentrace textu.
V elektronické podobě je slovník dostupný zde.


KUBÁT, Miroslav. Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: OU, 2016.

Práce zkoumá žánry za použití aktuálních stylometrických metod, konkrétně se zaměřuje zejména na indexy frekvenční struktury textu, jako jsou slovní bohatství, tematická koncentrace nebo aktivita textu. Aby bylo zabráněno negativnímu vlivu různých autorských stylů, korpus obsahuje pouze texty jediného autora – Karla Čapka. Výsledky jsou vždy vyhodnoceny pomocí statistických testů a lingvisticky interpretovány. Nedílnou součástí knihy je také příloha, jež mimo jiné obsahuje frekvenční slovník použitého korpusu.


 
DAVID, Jaroslav (ed.). Toponyma: kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: OU, 2016.

Kolektivní monografie ve 14 kapitolách prezentuje jak příspěvky zabývající se obecnou problematikou toponym, tak materiálové studie. Texty se zaměřují na zeměpisná jména v konkrétních situacích, kdy do hry vstupuje jejich kulturní či paměťotvorná hodnota. Významná pozornost je rovněž věnována meziooborovosti a aplikaci nových přístupů ve výzkumu a interpretaci toponym, např. kritická analýza diskurzu, koncept paměti místa, geografické a antropologické přístupy.


 
 
ČECH, Radek. Tematická koncentrace textu v češtině. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2016.

Práce přináší systematickou analýzu metody měření tematické koncentrace textu a prezentuje způsoby jejího využití v textologii. Tematická koncentrace vyjadřuje míru zaměřenosti autora na ústřední téma či témata textu, je založena na vlastnostech tzv. frekvenční struktury textu. V první části práce, která je zaměřena na metodologické aspekty analýzy, jsou představeny různé způsoby měření této vlastnosti textu. Druhá část práce se zaměřuje na sledování vztahu tematické koncentrace a dvou vlastností textu, které by s ní z teoretického hlediska měly souviset. Konkrétně jde o slovní bohatství a o distribuci klíčových slov. V závěrečné části práce jsou prezentovány příklady konkrétního využití analýzy tematické koncentrace v textologii.


  
RADKOVÁ, Lucie a Jana RAUSOVÁ. Mluva uživatelů a výrobců drog. Ostrava: OU, 2015.

Práce sleduje dva základní cíle. Jednak nabízí čtenářům originální, autentický, aktuální a v rámci možností ucelený, dosud nepublikovaný jazykový materiál z prostředí uživatelů, distributorů a výrobců drog, jednak se pokouší zjistit, zda příslušníci drogové subkultury usilují o zastření smyslu sdělovaného. Kromě toho přibližuje slovotvornou motivaci některých specifických výrazů, především těch, které souvisí se samotnou výrobou pervitinu, a naznačuje vývoj drogové situace v České republice.


 
DAVID, Jaroslav a Přemysl MÁCHA. Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014.

Kde se říká v Ostravě U hodin? Používají v Havířově spíše označení NamkoU Lenina, nebo náměstí Republiky? Zná více obyvatel Velkých Karlovic pojmenování Cindoléna, nebo Škaredica? A kde v Praze najdeme Husákovo ticho?
Kniha Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví se ve čtyřech kapitolách zabývá nejen obecnými aspekty vztahu zeměpisných jmen k historii, konkrétnímu místu a jeho paměti, ale také jejich úlohou v komunikaci a ve formování lokální identity. Pozornost věnuje rovněž vzájemné interakci současné standardizované a nestandardizované, takzvané živé toponymie. V neposlední řadě představuje zeměpisná jména jako významnou součást kulturního dědictví a zamýšlí se nad způsoby jejich ochrany.


 
DAVID, Jaroslav. Czech in Ostrava: how not to get lost in Czech and in Ostrava. Ostrava: OU, 2014.

Učebnice češtiny pro cizince vznikla na základě několikaleté zkušenosti s výukou zahraničních studentů přijíždějících především v rámci programu Erasmus. Ve 12 lekcích podává přehled základní české gramatiky, lexika a konverzačních témat (úroveň SERR A1-A2). Po úvodním představení českého jazyka a jeho specifik následují lekce obsahující vždy konkrétní gramatiku, prakticky-komunikačně zaměřená cvičení a základní komunikační témata, s nimiž se student-cizinec setkává, např. studium, univerzita, na kolejích, e-mailová komunikace, prezentace projektu, cestování, nakupování apod. Pozornost je věnována rovněž jazykové etiketě, např. vykání, oslovování. Mediačním jazykem prvních 5 lekcí je angličtina.


 
ČECH, Radek, Ioan-Iovitz POPESCU a Gabriel ALTMANN. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. Olomouc: UP, 2014.

V knize jsou prezentovány metody, které lze použít pro kvantitativní analýzy textů; konkrétně jde o metody měření a) tematické koncentrace textu, b) slovní­ho bohatství textu, c) aktivity textu, d) délky slova a jejího vztahu k délce verše (viz Menzerathův zákon) a e) eufonie. V rámci každé metody je také představen způsob, jak statisticky testovat rozdíly jednotlivými texty vzhledem k měřeným vlastnostem. Jednotlivé metodologické postupy jsou detailně popsány a tento popis je doplněn ilustrativním příkladem analýzy konkrétního textu. Kniha je uvedena kapitolou shrnující základní teoretická a metodologická východiska současné kvantitativní lingvistiky, a nabízí tak nejen prezentaci jednotlivých postupů, ale i jejich teoretického pozadí.


 
KUBÁT, Miroslav, Vladimír MATLACH a Radek ČECH. QUITA – Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM, 2014.

The main purpose of QUITA is to provide user-friendly tool of quantitative text analysis for researchers (especially from the humanities) without deeper knowledge of quantitative linguistics, statistics and programming. Apart from generating results, QUITA also enables a simple statistical comparison and creating charts. There is no need to use any additional software such as spreadsheet applications or special statistical programs. In sum, QUITA is the program that combines all important parts of any quantitative research: obtain-ing results, statistical testing and graphical visualization.

The QUITA manual is written with step-by-step instructions. All tools are concisely described and accompanied by screen-shots. Every indicator is briefly presented (complete with references), and mathematically defined. There are also examples of computation and statistical comparison.


 
DAVID, Jaroslav. Radek ČECH, Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Lucie RADKOVÁ a Hana ŠÚSTKOVÁ. Slovo a text v historickém kontextu: perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013.

Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu 19. a 20. století či slovníky argotu. To všechno jsou texty, jejichž analýzou se zabývá monografie Slovo a text v historickém kontextu – perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Jejím cílem je prezentace nových metodologických přístupů, odlišných od tradičních metod historické sémantiky, které jsou vhodné a využitelné i pro historickosémantickou analýzu jazyka a textologii. Prostřednictvím dílčích témat a sond, které mají výrazně heuristický charakter, naznačuje možné cesty a přístupy k jazyku, textu a sémantice v historickém kontextu.


 
RADKOVÁ, Lucie. Jak se mluví za zdmi českých věznic. Ostrava: OU, 2012.

Předložená práce je svým zaměřením pomezní povahy – metodologicky a do značné míry obsahově spadá do oblasti sociolingvistiky, s ohledem na prezentovaný materiál a jeho zpracování má blízko k jazykovým, přesněji lexikografickým příručkám. Tato interdisciplinarita není samoúčelná. Vyžádaly si ji faktory ovlivňující samotný výzkum: jeho předmět (mluva odsouzených), prostředí, v němž probíhal (věznice), i další okolnosti (např. nutnost respektovat bezpečnostní opatření). Byly vytyčeny dva základní cíle. Prvním bylo shromáždit a prezentovat původní, aktuální a v rámci možností ucelený korpus jazykového materiálu, druhým pak podrobit revizi dosavadní teorii argotu (popř. vězeňské mluvy), a to zejména v bodě údajné kryptické funkce.


DAVID, Jaroslav. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Praha: Academia, 2011.

Kniha se zabývá vývojem moderní české toponymie 19. a 20. století. Na příkladu honorifikačních jmen, reklamních a literárních toponym nebo vývoje uličních názvů ukazuje její proměny. Vývoj české toponymie je zasazen do středoevropského kontextu.


DAVID, Jaroslav, Michaela ČORNEJOVÁ a Milan HARVALÍK (eds.). Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference, 15.–17. září 2009. Ostrava: OU, 2010.

Publikace shrnuje texty příspěvků přednesených na 4. české onomastické konferenci konané ve dnech 15.-17. září 2009 v Ostravě (pořadatelem byla Filozofická fakulta Ostravské univerzity). Téma mezinárodní konference znělo Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Publikované texty se zaměřují zejména na teorii a metodologii onomastiky, problematiku antroponym, toponym a chrématonym. Text sborníku dostupný zde.


DAVID, Jaroslav. Malý slovník vojenského slangu. Ostrava 2021.

Malý slovník vojenského slangu a Vojenský lexikon (slovník + další texty) ke stažení v PDF: