Katedra českého jazyka FF OU

Tematické moduly pro střední školyNaše katedra nabízí tematické moduly s pracovními listy pro střední školy.

Cílovou skupinou předkládaných modulů jsou mladí zájemci o vědecko-výzkumnou práci z řad středoškolských studentů, u nichž je předpoklad dalšího odborného studia. Účast na projektu pro ně představuje možnost prvního kontaktu s akademickým prostředím.

Studentům tedy nabízíme bezplatný vzdělávací modul zaměřený na rozvoj a aplikaci informací a poznatků nabytých v průběhu studia na střední škole. Důraz je přitom kladen na popularizaci vědy prostřednictvím zajímavých témat, především z oblasti českého jazyka a lingvistiky.

Ve zvoleném termínu termínu (stanoveném dle individuální domluvy) se bude konat setkání v délce 1–2 vyučovací hodiny (dle domluvy) buď u Vás, nebo ve studijní knihovně ČEjovna Katedry českého jazyka Filozofické fakultě Ostravské univerzity (zde je počet účastníků omezen max. na 12 osob). Minimální počet studentů ve skupině je 6 osob.

V případě zájmu si zvolený workshop můžete zarezervovat na https://univerzitaproskoly.osu.cz/kategorie/stredni-skoly/ss-cesky-jazyk-workshop/Vlastní jména okolo nás – zeměpisná jména / osobní jména

Odborný garant: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Cílem tematického bloku Vlastní jména okolo nás je upozornit studenty na existenci dvou velkých skupin vlastních jmen, zeměpisných (toponyma) a osobních (antroponyma). Seminář studentům nejprve představí základní literaturu (slovníky), která je v oblasti zkoumání vlastních jmen k dispozici, a následně jim formou řešení zadaných úkolů přiblíží konkrétní témata: Jak vznikala zeměpisná jména, Kdo pojmenovává ulice ve městě, Jaký je vztah mezi neoficiálními a oficiálními názvy; Jaká osobní jména jsou nejčastější a proč, Vliv módy na volbu osobního jména, Jaké zákony stanovují možnosti pojmenování osob, Jak vybírají spisovatelé jména pro své postavy. Blok může být dle přání studentů či vyučujících modifikován a více zaměřen buď na problematiku zeměpisných jmen, včetně důrazu na názvy v konkrétní lokalitě, anebo jmen osobních. Po domluvě a dle možností lze výuku také realizovat formou vycházky s odborným výkladem v okolí školy nebo v centru města.


Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu

Odborný garant: PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Cílem tematického bloku Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu je představit studentům specifickou verzi češtiny, na kterou nebývá v hodinách českého jazyka zaměřena primární pozornost. V průběhu semináře se studenti seznámí s autentickou mluvou příslušníků vězeňské a drogové subkultury. Věnovat se budou nejen samotným výrazovým prostředkům pocházejícím z aktuálních výzkumů garantky bloku a jejích posluchačů, ale naleznou rovněž odpověď na otázku, jaký smysl má substandardní mluva pro její uživatele. Důraz bude kladen na srozumitelnost a názornost výkladu i využití množství ilustračního materiálu.


Tematická a klíčová slova textu

Odborný garant: Mgr. Michal Místecký, Ph.D.
Cílem bloku Tematická a klíčová slova textu je představit studentům prostřednictvím analýzy konkrétních textů možnosti kvantitativní tematické analýzy. Konkrétně půjde o analýzu tzv. tematických a klíčových slov. Pro realizaci kurzu je nutné, aby studenti měli možnost pracovat s PC (např. ve dvojicích). V úvodní části budou představeny principy analýzy obou typů slov, následně studenti dostanou texty (v elektronické formě), které budou sami analyzovat. Na závěr bude představena metoda měření tematické koncentrace a její aplikace při analýze politických projevů a literárních textů.


Jak očistit jazyk aneb Brusičství v české jazykovědě

Odborný garant: Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.
Tematický blok Jak očistit jazyk aneb brusičství v české jazykovědě představí studentům purismus jako součást vývoje českého jazyka a české jazykovědy. Snahy brusičů očistit jazyk a ochránit ho před cizími prvky jsou v české lingvistice přítomny již od nejstarších dob, kdy puristé bránili jazyk zejména před přílivem germanismů. Studenti budou mít možnost nahlédnout do dobových textů, posoudit obrozenecké neologizování, zabývat se přejímáním slov, diskutovat nad počešťováním vlastních jmen po roce 1945 či konfrontovat dřívější vymycování germanismů s dnešní situací a přílivem anglicismů. V rámci prezentace budou studenti seznámeni jak s jednotlivými puristickými obdobími, jejich důvody a důsledky, tak i s konkrétními návrhy brusičů, jejichž realizaci, ne/úspěšnost a ne/oprávněnost budou moci kriticky zhodnotit.


Vypočítavý studentík aneb Slohovka v číslech a vzorcích

Odborný garant: Mgr. Michal Místecký, Ph.D.
Modul se zaměří na zkoumání slovního bohatství a průměrné délky slova v žákovských slohových pracích. Žákům bude k dispozici rozsáhlý korpus textů, který budou (např. ve skupinách) strojově zpracovávat; k tomuto bude využíváno kvantitativnělingvistického softwaru QUITA. Veškeré použité metody budou v úvodní hodině přehledně a srozumitelně vysvětleny. Účastníci kurzu se naučí pružně pracovat s texty a zjišťovat jejich základní stylometrické vlastnosti; opomenuty nezůstanou ani možnosti funkčního a statisticky podloženého srovnání jejich výkonů. Cílem modulu je seznámit zájemce s možnostmi početního zkoumání textů a jeho využitelnosti při sebehodnocení vlastních prací. Při výzkumu bude třeba, aby měli žáci k dispozici počítače s připojením k internetu.


Vulgarismy pohledem jazykovědy – etymologie, slovotvorba, stylistika

Odborný garant: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Cílem tematického bloku Vulgarismy pohledem jazykovědy je představit studentům téma vulgarismů jako pozoruhodných jazykových jednotek. Úvodní část se zaměří na definici vulgarismu, spolu s nadávkou a tabu, a jejich motivační východiska. Na příkladu textů Českého národního korpusu a vybraných literárních děl jsou pak studentům představeny vulgarismy jako zajímavý jazykový materiál z hlediska lexikologie, slovotvorby i stylistiky. Důraz je kladen na práci s textem, představení nástrojů Českého národního korpusu a dalších internetových zdrojů a aktivitu studentů.


Jazykové korpusy a jejich využití v praxi

Odborný garant: Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Seminář Jazykové korpusy a jejich využití v praxi je určen studentům středních škol, kteří mají zájem prohloubit si znalosti v oblasti moderních lingvistických nástrojů. Jazykový korpus je rozsáhlá kolekce autentických textů, které jsou digitalizovány a uspořádány v jednotném formátu tak, aby umožňovaly snadné vyhledávání jazykových jevů.  Seminář je konkrétně zaměřen na práci s Českým národním korpusem (ČNK). První část semináře bude věnována vysvětlení základních termínů (např. frekvence, lemma, tag, kolokace apod.). V druhé části se pak studenti naučí pracovat s vybranými nástroji ČNK (např. Slovo v kostce, SyD, Kontext nebo KWords). Cílem semináře je poskytnout studentům základní přehled o možnostech využití jazykových korpusů v praxi. V případě zájmu je třeba, aby každý student (popř. dvojice) měl k dispozici počítač.