Katedra českého jazyka FF OU

Absolventi

Jana Malášek Šrubařová
tisková mluvčí, PR manažerka, korektorka
Do Galerie výtvarného umění v Ostravě jsem jako tisková mluvčí a PR manažerka nastoupila hned po studiu na FF OU. Přijata jsem byla na základě absolvování studijního oboru Filologie Český jazyk a literatura v letech 2003–2008. Škola mi přinesla nejen potřebnou znalost češtiny, ale také mě naučila vyjadřovat se na veřejnosti, mluvit spatra i koordinovat kulturní akce. Otevřela mi cestu k práci, která mě baví, naplňuje, rozvíjí a uspokojuje. Díky práci korektora jsem se také dostala k mnoha krásným knihám, na kterých jsem se mohla podílet. Navíc jsem ve škole potkala řadu skvělých a zajímavých lidí, kterých si dodnes moc vážím.
Lucie Antošíková
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Když jsem v roce 2000 přišla studovat do Ostravy, rozhodně to nebyla láska na první pohled, vlastně jsem tady vůbec nechtěla být. Teprve postupně jsem objevovala kouzlo regionální univerzity – individuální přístup a ochotu naslouchat, dát si čas přemýšlet v dialogu, na straně vyučujících i studijních kolegů; reálný kontakt s kulturním děním za zdmi univerzity a praktické zkušenosti z oboru, který mě obklopuje. Na bohemistice jsem potkala řadu úžasných lidí a mám to štěstí, že mě na mé cestě provázejí i nadále, že se potkáváme nad společnými úkoly, tématy, na přednáškách a konferencích. S některými jsme dnes dokonce kolegy v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, kde momentálně působím. Strávila jsem několik let v zahraničí, nejprve jako student na výměnném pobytu, později jako lektorka češtiny a při každém návratu jsem sounáležitost se svou alma mater cítila jinak, ale vždycky tam byla. Ostrava je dnes moje doma, ať jsem kdekoliv.
Jan Slepička
římskokatolický duchovní

Český jazyk a literaturu jsem studoval v kombinaci s historií nejprve v bakalářském a poté v navazujícím magisterském studijním programu v letech 2009–2014. Ve svých závěrečných pracích jsem se zabýval regionální toponymií, což mi umožnilo podílet se při studiu na projektu Místa paměti – názvy míst jako kulturní dědictví. Znalostí nabytých při studiu v Ostravě využívám při svém dalším vzdělávání a při občasné práci na jazykových korekturách. V roce 2017 jsem přispěl toponomastickou kapitolou do knihy Historie obce Hrabová. Po absolvování studia jsem dva roky učil český jazyk a dějepis na základní škole v Sopotnici, poté jsem se rozhodl ke studiu teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V teologických studiích jsem pokračoval v letech 2019–2022 na Papežské lateránské univerzitě v Římě. V roce 2021 jsem byl vysvěcen na jáhna a působím v duchovní správě v ostravsko-opavské diecézi.

Michaela Sanytrová
lektorka češtiny pro cizince
Program Český jazyk a literatura jsem začala studovat zejména kvůli lásce ke knihám a psaní. Tehdy mě vůbec nenapadlo, jaké dveře mi Ostravská univerzita otevře. Studium v Ostravě mně dalo cenné znalosti a zároveň prostor k tomu, abych zjistila, co chci v budoucnu vlastně dělat. Během pěti let studia na FF OU jsem poznala mnoho inspirativních lidí, zúčastnila se bezpočtu nezapomenutelných kulturních akcí, pracovala pro místní noviny či pomáhala při výzkumu. Po ukončení studia jsem se odstěhovala do Londýna, kde žiji dodnes. Rozhodla jsem se zasvětit svou kariéru výuce češtiny pro cizince. Nejdříve jsem začala učit v různých institucích, pracovala jsem na místní univerzitě UCL a momentálně vedu svou českou jazykovou školu Czech Language Club. Práce učitele češtiny pro cizince je nesmírně kreativní. Každý den využívám jak jazykové tak i literární znalosti, potkávám neustále nové studenty a mnohdy se od nich sama učím. Na Ostravskou univerzitu ráda vzpomínám. Je to univerzita sice malá, ale zato velmi přátelská a kreativní.
Leyue Sun
lektorka češtiny v Číně

Po absolvování bakalářského studijního oboru Čeština na univerzitě v Číně bylo mým snem být lektorkou češtiny. Věděla jsem, že by bylo třeba zlepšit odborné znalosti, a proto jsem si vybrala navazující magisterský studijní program Čeština pro cizince na FF OU. Když jsem byla přijata, byla jsem vzrušená i nervózní. Nedokázala jsem si představit, co bych se měla učit a jak náročný je život v zahraničí. Začátky byly těžké, ale postupně jsem se prostředí přizpůsobila díky vstřícným a příjemným učitelům. Během tohoto studia jsem získala mnoho jazykových a literárních znalostí i užitečných informací z oblasti českých dějin a kultury. Rovněž se mi naskytlo mnoho možností k praxi, např. výstupy na vědeckých konferencích, abych si zlepšila prezentační i jazykové dovednosti, což je velmi důležité a užitečné během studia cizího jazyka. Do budoucna začnu učit češtinu na univerzitě v Číně. Věřím, že znalosti a dovednosti získané při studiu v Ostravě budu využívat při své vlastní učitelské praxi a těším se na tuto kreativní práci. Jsem velmi ráda, že jsem absolventkou Ostravské univerzity.

Yvona Kottová, roz. Esterková
učitelka na SŠ
Když jsem byla přijata na FF OU, nedokázala jsem si představit, že zde strávím následujících pět let. Postupně jsem se ale do studia i industriální Ostravy zamilovala, a tak jsem nakonec vystudovala hned několik oborů: český jazyk a literaturu, historii a anglický jazyk. Během svého magisterského studia jsem se důkladněji zajímala o historii polemik o spisovné češtině, a tak vlastně vznikla i moje diplomová práce. V rámci doktorského studia oboru Český jazyk jsem se zabývala novoročními projevy českých prezidentů a zúčastnila se několika studentských vědeckých konferencí. Již během studií jsem vyučovala mladé žurnalisty na VŠB TUO spisovný jazyk a jazykovou kulturu. Věnovala jsem se i výuce angličtiny v jazykových školách. Díky programu Erasmus jsem strávila skvělý semestr na univerzitě v Glasgowě. Všem studentům bych podobnou zkušenost přála. Já jsem si díky ní uvědomila, jak důležité je uplatnit své teoretické znalosti v praxi a zatoužila jsem strávit alespoň pár let v anglicky mluvící zemi. A tak jsem v roce 2013 odletěla na Nový Zéland, kde jsem učila češtinu a angličtinu. Po krásných třech letech jsem se vrátila do rodného Znojma, kde vyučuji na zdejším gymnáziu a obchodní akademii.
Hana Redererová
lektorka češtiny v Číně
Do Ostravy mě zavedla láska k mateřskému jazyku a literatuře. V počátcích bylo mé studium spíše o přečtených knihách a adaptaci na vysokoškolské půdě. Určitě to byly krásné začátky a velmi důležité, ale období po Erasmu patří k důležitým milníkům mého vysokoškolského studia. Po návratu ze Slovinska jsem se připojila k mezinárodnímu studentskému klubu a poznala jsem studentský život zase z jiného úhlu, zapojila se aktivně do dění na Ostravské univerzitě a dala svému studiu úplně jiný rozměr. Za pár měsíců jsem byla zvolena prezidentkou ESN Ostravská a měla jsem příležitost realizovat své nápady a hrdě reprezentovat univerzitu na mezinárodních studentských akcích. Naše univerzita mi pomohla s profilací, ukázala příležitosti a možnosti, o kterých jsem nikdy nepřemýšlela. V posledním roce studia jsem dostala nabídku vyučovat český jazyk na univerzitě v Číně, kde nyní působím už druhým rokem jako lektorka češtiny pro cizince. Každý den se učím nové věci a navazuji tak na znalosti získané při studiu, práce lektora v zahraničí spojuje přesně to, proč jsem se rozhodla studovat bohemistiku a nabízí nekonečný prostor pro další vzdělávání. Z Ostravy do Číny a třeba ještě dál, za to velké díky Ostravské univerzitě.
Šimon Sedlařík
sportovní redaktor
Češtinu a literaturu na FF OSU jsem si vybral z důvodu, že už od čtrnácti let bylo mým snem dělat sportovní novinařinu. Bylo mi jasné, že mluvený i psaný projev nemám vždy perfektní, a věřil jsem, že mi studium pomůže lépe se připravit a zmíněného cíle dosáhnout. Musím říct, že všechna očekávání byla splněna "do puntíku". Mimo jiné jsem si prohloubil jazykové znalosti a naučil se vyjadřovat, získal jsem řečnické sebevědomí a pochopil, jak správně sestavovat nejrůznější druhy textů. Nesmím vynechat, že jsem poznal řadu zajímavých lidí a prožil pět let v krásném centru Ostravy. Ihned po škole jsem vyrazil do světa - v Londýně jsem nabyl další cenné zkušenosti v České škole bez hranic a Czech Language Club. Vycestovat bych doporučil každému, kdo vysokou školu absolvuje. Možností je mnoho a paradoxně až v cizině poznáte, jak krásná naše republika je, osvojíte si cizí jazyk a naučíte se starat sami o sebe. Nyní začínám spolupracovat s Moravskoslezským deníkem a působím jako externí redaktor v extraligovém hokejovém klubu Mountfield Hradec Králové.
Lucie Nováková
Junior specialista operativního nákupu s němčinou
Jakožto čerstvý absolvent vidím největší zlom mého studia v účasti na exkurzi katedry. Setkala jsem se takto totiž s vyučujícím, který byl následně mou jedinou jistotou v době výběru tématu bakalářské práce. Nevěděla jsem, čemu se chci věnovat, jistá jsem si ale byla tím, s kým chci spolupracovat. Oblast, kterou jsme následně společně zvolili, mě uchvátila natolik, že jsem jí zůstala věrná jak po dobu zpracovávání bakalářské, tak diplomové práce a i nyní se těším na práci na článku, která nás v nejbližší době čeká. Během pěti let studia se mi následně naskytlo mnoho příležitostí. Jmenovat mohu výstupy na studentských vědeckých konferencích, podílení se na provozu katedrové knihovny, možnost stát se pomocnou vědeckou silou či členem SGS. Dnes jsem zaměstnancem mezinárodní firmy Siemens, kde využívám jak své znalosti německého jazyka, tak své komunikační dovednosti, které jsem bezesporu rozvíjela prostřednictvím studia. Rovněž dnes pokračuji ve spolupráci z let studia s kulturní agenturou a v několika jazykových školách jsem vedena jakožto lektor němčiny a češtiny pro cizince. Do budoucna se na další možnosti využití nabytých zkušeností z oboru těším a z minulosti ráda vzpomínám na to, když mě učitelé zdravili na chodbách FF a u státnic mi upřímně gratulovali, protože vždy věděli, kdo je jejich student a s kým se v daný okamžik setkávají.
Miroslav Píštěk
sportovní redaktor, lektor na SŠ

Studium českého jazyka a literatury bylo pro mě zprvu velkou neznámou. Ne že bych k češtině a literatuře neměl vztah. Problém byl spíše v tom, že jsem si nedokázal představit, co bych se měl pět let učit. V průběhu prvních semestrů jsem to vše zjistil. Studium v bakalářském oboru mi poskytlo potřebné znalosti, na kterých jsem mohl dále stavět. Pravdou je, že některé předměty byly dosti náročné, v žádném případě ale nezvládnutelné. Smysl některých seminářů chápu až s odstupem času. Mou taktikou byl zodpovědný přístup, a vyplatilo se. V navazujícím magisterském studiu se na jedné straně jisté věci opakovaly, na straně druhé se již takto nabyté vědomosti prohlubovaly, a díky tomu jsem získal komplexnější a ucelenější znalosti daných problematik. Naučil jsem se k informacím ještě více přistupovat kriticky a ověřovat si je. Vzhledem k tomu, že semináře byly obvykle vedeny formou diskuze, bylo jednoduché své názory konfrontovat s jinými, neustále jsem tak získával nové poznatky. V době studií bylo mnoho možností, jak zlepšit například své prezenční dovednosti, mj. na studentských vědeckých konferencích. Nejlepší byli dokonce finančně odměňováni! Během studií jsem začal přispívat na web Behej.com. V současnosti se zde podílím jak na webovém obsahu, tak na obsahu tištěného magazínu. Příležitostně pomáhám jako jazykový korektor a rešeršér. V neposlední řadě předávám informace dalším studentům coby lektor českého jazyka a literatury. Za to vše v nemalé míře vděčím vstřícným a příjemným učitelům katedry českého jazyka a literatury.

Agata Rupińska
studentka doktorského programu

Když jsem v roce 2014 začala studovat slavistiku, byla pro mě čeština a česká kultura docela neznámá. Po absolvování bakalářského studijního oboru Slovanská filologie na Slezské univerzitě v Katovicích jsem se rozhodla pokračovat v Ostravě, a to v programu Čeština pro cizince. Studium na Katedře českého jazyka FF OU mi poskytlo více, než jsem očekávala. Díky talentovaným vyučujícím jsem si nejenom rozšířila své teoretické znalosti z oblasti oblíbené jazykovědy, ale i praktické dovednosti, které v současnosti hojně vyžívám. V dnešní době pokračuji v doktorském studiu, které mi umožnuje dále rozšiřovat jazykové znalosti. Získávám i další dovednosti, např. učitelskou praxi, což mě hodně baví. Čeština není pro mě snadná, ale díky vstřícným kolegům se stává každým rokem srozumitelnější. Studium na Ostravské univerzitě vřele doporučuji.

Michal Balaš
středoškolský učitel

V tom, co chci studovat a čím chci být, jsem měl jasno už delší dobu. Zbývalo se rozhodnout, kde se do češtiny a němčiny pustit – Ostrava, Opava, nebo Olomouc? Nakonec vyhrála Ostrava a její Filozofická fakulta a svého rozhodnutí jsem nikdy neměl důvod litovat. Smysl některých předmětů a požadavků vyučujících mnohým sice může docházet až s odstupem času a s nástupem do praxe. Nadšení kantorů na katedře českého jazyka však bylo znatelné po celých pět let, a co už může být lepší než vyučující nadšený pro svůj předmět? Znalosti a dovednosti, které jsem během tohoto studia získal, využívám hojně jak při své vlastní učitelské praxi, tak při korekturách nejrůznějších článků publikovaných školou, na které působím. Na svá studia na této katedře vzpomínám jen v dobrém. Učitelé, ač nároční, byli vždy vstřícní. Pokud byla znatelná snaha ze strany studenta, neexistoval problém, který by neměl řešení. Děkuji za léta podnětného studia a vyučující, kteří se nikdy nebáli diskuze.