Závěrečné práce

 

Postup pro zadávání závěrečných prací na katedře českého jazyka FF OU

Témata bakalářských a magisterských prací jsou zveřejňována na Portálu OU, na webu a na nástěnce katedry českého jazyka FF OU v průběhu prvního týdne zimního semestru. Bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku Bc. studia, magisterské (diplomové) práce studenti 1. ročníku NMgr. studia.

Pokud si student vybere konkrétní téma, nebo má vlastní téma (podmínkou je jasná představa, ne pouze „zajímá mě, ale nic o tom vlastně nevím“), osloví vyučujícího, který téma vypsal, popř. by dané téma mohl vést (viz odborné zaměření jednotlivých členů katedry zde). Kdokoliv z vyučujících rád poradí s výběrem vhodného tématu, pokud by student tápal. Není nic snazšího než se zeptat.

Student si samostatně pod vedením vedoucího vypracuje zadání práce;  ideální samozřejmě je, pokud student přijde s návrhem zadání už na první konzultaci. Samostatné zpracování zadání je prvním krokem skutečné badatelské práce. Zadání musí obsahovat: 1) cíl práce 2) metodu a materiál 3) časový harmonogram (splnění konkrétních úkolů k danému měsíci/datu) a 4) seznam odborné literatury, popř. pramenů, a to včetně zahraničních textů (viz vzor níže). Součástí požadavků může být i absolvování specializovaných seminářů, např. onomastika, kvantitativní výzkum, korpus. Odevzdání práce se řídí harmonogramem daného akademického roku.

Libovolné téma (ze seznamu i vlastní) může být na základě osobní konzultace a následného rozšíření/zúžení či jiné modifikace a zejména dle prokázaného odborného zájmu studenta zadáno i jako téma jiného typu práce (např. NMgr. > Bc., NMgr. Český jazyk a literatura > NMgr. Čeština pro cizince).

Jedno téma si po domluvě s vedoucím práce může zapsat i více studentů.

Studenti, kteří si zvolí jazykovědné téma, musí mít zapsané i příslušné semináře k bakalářské/diplomové práci pod zkratkou KCJ (katedra českého jazyka), nikoliv KCL (katedra české literatury a literární vědy).

Studenti oboru Čeština pro cizince si mohou zapsat po domluvě s vedoucím práce téma na katedře české literatury a literární vědy. Příslušné semináře k diplomové práci si pak zapisují pod zkratkou KCL.

 

Vzor zadání Bc. nebo NMgr. práce, který si student zpracuje samostatně pod dohledem vedoucího práce

Práce: 

Jméno a příjmení:

Program:  

Název tématu: Nabízené téma může být pro zadání upraveno, modifikováno. Pokud však student zásadně mění téma až  během psaní již zadané práce, je třeba vytvořit nové zadání s novým/upraveným/zpřesněným tématem (a tedy i názvem práce). Doporučují se proto obecněji formulovaná témata, která se specifikují v úvodu práce, kde se vysvětlí posuny, změny apod.

Anglický název: Pro většinu studentů první praktický akademický kontakt s angličtinou. Kromě názvu jsou v práci také anglická klíčová slova a resumé. Pokud si nejste jistí svojí angličtinou, nechte si tyto texty vždy přehlédnout kolegou anglistou.

Rok zadání:

Zásady pro vypracování:

V této části je uvedena bližší specifikace tématu, včetně materiálu, metody zpracování, cíle práce a očekávaných výsledků. Součástí Zásad je také konkrétní časový plán, který umožní průběžnou kontrolu studentovy práce.

Časový plán (vzor):   

únor 2018 – rešerše pramenů a literatury, předložení úvodní teoretické kapitoly práce (cca 10 stran), vymezení zkoumaných obcí

říjen 2018 – dokončení terénního výzkumu, zpracování materiálu

leden 2019 – vyhodnocení výzkumu, dokončení morfologické analýzy, předložení 1. verze práce

duben 2019 – odevzdání celého textu práce (poslední korektury) dle harmonogramu (viz nástěnka katedry)

Literatura:

Student provede rešerši základní literatury; seznam bude doplněn a upraven po konzultaci s vedoucím práce. Literaturu uvádějte jednotně; seznam musí obsahovat minimálně 10 položek, včetně časopiseckých článků, edic, pramenů, archivních fondů apod. Seznam musí obsahovat také zahraniční práce.

 

Vzor posudku na závěrečnou práci