Závěrečné práce

Postup pro zadávání závěrečných prací na katedře českého jazyka FF OU

Témata bakalářských a magisterských prací jsou zveřejňována na Portálu OU, na webu a na nástěnce katedry českého jazyka FF OU v průběhu prvního týdne zimního semestru. Bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku Bc. studia, magisterské (diplomové) práce studenti 1. ročníku NMgr. studia.

Pokud si student vybere konkrétní téma, nebo má vlastní téma (podmínkou je jasná představa, ne pouze „zajímá mě, ale nic o tom vlastně nevím“), osloví vyučujícího, který téma vypsal, popř. by dané téma mohl vést (viz odborné zaměření jednotlivých členů katedry zde). Kdokoliv z vyučujících rád poradí s výběrem vhodného tématu, pokud by student tápal. Není nic snazšího než se zeptat.

Student si samostatně pod vedením vedoucího vypracuje zadání práce;  ideální samozřejmě je, pokud student přijde s návrhem zadání už na první konzultaci. Samostatné zpracování zadání je prvním krokem skutečné badatelské práce. Zadání musí obsahovat: 1) cíl práce 2) metodu a materiál 3) časový harmonogram (splnění konkrétních úkolů k danému měsíci/datu) a 4) seznam odborné literatury, popř. pramenů, a to včetně zahraničních textů (viz vzor níže). Součástí požadavků může být i absolvování specializovaných seminářů, např. onomastika, kvantitativní výzkum, korpus. Odevzdání práce se řídí harmonogramem daného akademického roku.

Libovolné téma (ze seznamu i vlastní) může být na základě osobní konzultace a následného rozšíření/zúžení či jiné modifikace a zejména dle prokázaného odborného zájmu studenta zadáno i jako téma jiného typu práce (např. NMgr. > Bc., NMgr. Český jazyk a literatura > NMgr. Čeština pro cizince).

Jedno téma si po domluvě s vedoucím práce může zapsat i více studentů.

Studenti, kteří si zvolí jazykovědné téma, musí mít zapsané i příslušné semináře k bakalářské/diplomové práci pod zkratkou KCJ (katedra českého jazyka), nikoliv KCL (katedra české literatury a literární vědy).

Studenti oboru Čeština pro cizince si mohou zapsat po domluvě s vedoucím práce téma na katedře české literatury a literární vědy. Příslušné semináře k diplomové práci si pak zapisují pod zkratkou KCL.


Pokyny k úpravě závěrečných prací

Studentka/student (dále jako „student“) se při zadávání a odevzdávání práce řídí termíny stanovenými harmonogramem akademického roku FF OU.
Témata závěrečných prací pro programy Český jazyk a literatura a Čeština pro cizince jsou zveřejněna 15. ledna (na Portálu OU a na webu katedry).
Termín pro odevzdání textu k poslednímu čtení vedoucím/vedoucí (dále jako „vedoucí“) práce stanovuje vedoucí katedry.

Student pravidelně konzultuje s vedoucím práce.

Práce musí být odevzdána v náležité jazykové a formální úpravě. Bližší pokyny včetně témat jsou zveřejněny na https://kcj.osu.cz v sekci „Závěrečné práce“.

Práce se odevzdává elektronicky (vkládá se do Portálu OU) a v jednom tištěném exempláři na sekretariát katedry českého jazyka FF OU (Bc. Lucie Malíková, pracovna D506).

Náležitosti tištěné verze práce: jedno- nebo oboustranný tisk, pevná nebo kroužková vazba.

Minimální rozsah vlastního textu bakalářské práce (bez seznamu pramenů a literatury a příloh) je 35 normostran (63.000 znaků včetně mezer).
Minimální rozsah vlastního textu magisterské práce (bez seznamu pramenů a literatury a příloh) je 60 normostran (108.000 znaků včetně mezer).