Závěrečné práce

Pokyny katedry českého jazyka FF OU pro zpracování a úpravu závěrečných (bakalářských, magisterských) prací platné pro závěrečné práce odevzdávané k obhajobě v letním semestru 2023 a později

 1. Studentka/student (dále jako „student“) se při zadávání a odevzdávání práce řídí termíny stanovenými harmonogramem akademického roku FF OU.
  Témata závěrečných prací z jazykovědy pro programy Český jazyk a literatura a Čeština pro cizince jsou zveřejněna 1. října (na webu a na nástěnce katedry).
  Termín pro odevzdání textu k poslednímu čtení vedoucím/vedoucí (dále jako „vedoucí“) práce stanovuje vedoucí katedry.
 2. Student pravidelně konzultuje s vedoucím práce.
 3. Práce musí být odevzdána v náležité jazykové a formální úpravě. Bližší pokyny včetně témat jsou zveřejněny na https://kcj.osu.cz/ > Studium > Závěrečné práce.
 4. Práce se odevzdává elektronicky (vkládá se do Portálu OU) a v jednom tištěném exempláři na sekretariát katedry českého jazyka FF OU (Bc. Lucie Malíková, pracovna D506).
 5. Náležitosti tištěné verze práce: jedno- nebo oboustranný tisk, pevná nebo kroužková vazba.
 6. Minimální rozsah vlastního textu bakalářské práce (bez seznamu pramenů a literatury a příloh) je 35 normostran (63.000 znaků včetně mezer).
  Minimální rozsah vlastního textu magisterské práce (bez seznamu pramenů a literatury a příloh) je 60 normostran (108.000 znaků včetně mezer).
 7. Pro práce odevzdávané v zimním semestru 2023 a později platí, že student vytvoří také poster (formát A1, lze využít např. volně dostupný program Canva https://www.canva.com/cs_cz/), který odešle ve formátu pdf vedoucí/vedoucímu své práce.
  Poster přiměřenou formou představí téma, metodu, materiál a závěry práce.
 8. Teprve po odevzdání práce a odeslání posteru je možné získat zápočet z předmětu Seminář k bakalářské/diplomové práci 2.

Postup pro zadávání závěrečných prací na katedře českého jazyka FF OU

Témata bakalářských a magisterských prací jsou zveřejňována na Portálu OU, na webu a na nástěnce katedry českého jazyka FF OU v průběhu prvního týdne zimního semestru. Bakalářské práce si zapisují studenti 2. ročníku Bc. studia, magisterské (diplomové) práce studenti 1. ročníku NMgr. studia.

Pokud si student vybere konkrétní téma, nebo má vlastní téma (podmínkou je jasná představa, ne pouze „zajímá mě, ale nic o tom vlastně nevím“), osloví vyučujícího, který téma vypsal, popř. by dané téma mohl vést (viz odborné zaměření jednotlivých členů katedry zde). Kdokoliv z vyučujících rád poradí s výběrem vhodného tématu, pokud by student tápal. Není nic snazšího než se zeptat.

Student si samostatně pod vedením vedoucího vypracuje zadání práce;  ideální samozřejmě je, pokud student přijde s návrhem zadání už na první konzultaci. Samostatné zpracování zadání je prvním krokem skutečné badatelské práce. Zadání musí obsahovat: 1) cíl práce 2) metodu a materiál 3) časový harmonogram (splnění konkrétních úkolů k danému měsíci/datu) a 4) seznam odborné literatury, popř. pramenů, a to včetně zahraničních textů (viz vzor níže). Součástí požadavků může být i absolvování specializovaných seminářů, např. onomastika, kvantitativní výzkum, korpus. Odevzdání práce se řídí harmonogramem daného akademického roku.

Libovolné téma (ze seznamu i vlastní) může být na základě osobní konzultace a následného rozšíření/zúžení či jiné modifikace a zejména dle prokázaného odborného zájmu studenta zadáno i jako téma jiného typu práce (např. NMgr. > Bc., NMgr. Český jazyk a literatura > NMgr. Čeština pro cizince).

Jedno téma si po domluvě s vedoucím práce může zapsat i více studentů.

Studenti, kteří si zvolí jazykovědné téma, musí mít zapsané i příslušné semináře k bakalářské/diplomové práci pod zkratkou KCJ (katedra českého jazyka), nikoliv KCL (katedra české literatury a literární vědy).

Studenti oboru Čeština pro cizince si mohou zapsat po domluvě s vedoucím práce téma na katedře české literatury a literární vědy. Příslušné semináře k diplomové práci si pak zapisují pod zkratkou KCL.


Harmonogram

Témata bakalářských a diplomových prací pro AR 2022–2023

Zveřejněno na nástěnce katedry a Portálu OU: 1. týden zimního semestru 2023.

Společný seznam témat KČJ a KČL bude zveřejněn v 1. týdnu letního semestru 2023.

!!! Vedoucí katedry doporučuje zvolit si téma a začít na něm pracovat již v průběhu ZS.


Zadání bakalářských a diplomových prací pro AR 2022–2023

Mezní termín pro zadání práce: pátek 14. 4. 2023

Únorový termín SZZk

Předložení* definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: pátek 18. 11. 2022

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení, formát viz web kcj.osu.cz) na sekretariát KČJ: čtvrtek 5. 1. 2023

Odevzdání přihlášky ke SZZk na studijní oddělení FF OU: čtvrtek 5. 1. 2023

Červnový termín SZZk

Předložení definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: čtvrtek 6. 4. 2023

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení) na sekretariát KČJ: pátek 12. 5. 2023

Odevzdání přihlášky ke SZZk na studijní oddělení FF OU: pátek 12. 5. 2023

Srpnový termín SZZk

Předložení definitivní verze práce (Bc./NMgr.) vedoucí/vedoucímu práce k poslednímu čtení: pátek 19. 5. 2023

Odevzdání svázané práce (1 vyhotovení) na sekretariát KČJ: pátek 23. 6. 2023

Odevzdání přihlášky ke SZZk na studijní oddělení FF OU: pátek 30. 6. 2023

Doktorandi – program Český jazyk

Předložení rozpracované dizertační práce (každý rok min. 20 stran textu) + hodnocení končícího roku a plánu práce na další rok školiteli: pátek 30. 6. 2023

Zaslání definitivní verze materiálů tajemnici OR: pátek 11. 8. 2023


Po uvedených termínech nebudou závěrečné práce ani přihlášky přijímány!!!


„Návod“ pro psaní závěrečné odborné práce

(bakalářská / diplomová práce)

Následující text je jakýmsi návodem v bodech, jedním z mnoha, jak postupovat při psaní odborného textu. Text vznikl na základě dvacetileté zkušenosti s psaním textů a na základě chyb, jichž jsem se „kdysi“ jako úplný začátečník dopouštěl, jichž se dnes dopouštejí především moji studenti a k nimž jsem dodnes často svou leností nebo nedbalostí sváděn.

Varování první: Pozor na dlouhá souvětí! 

Téma a struktura práce

Argumentem pro volbu tématu není to, že o něm doposud nikdo nepsal – třeba je hloupé a zbytečné. Volbu, důležitost a přínos tématu je třeba věcně zdůvodnit.

Vždy, když si zvolíte téma práce, měli byste si zapsat i příslušné semináře na příslušné katedře, tedy pod zkratkou KCJ.

Na začátku si tedy pečlivě zvolte téma. Načrtněte si také osnovu práce, metodu, cíl. Ty můžete během psaní zpřesňovat. Obtížné je však psát text, o němž nevíte, jaký by měl být jeho cíl a proč ho vlastně tvoříte.

Již na začátku psaní si vytvořte „kostru“ práce: obsah – úvod – pracovní názvy kapitol a jejich obsah – závěr – summary – seznam pramenů a literatury, do níž budete postupně doplňovat podkapitoly a do kapitol a podpkapitol obsah. Je to lepší pro Vás i pro vedoucího Vaší práce, než když píšete jednotlivé kapitoly samostatně a teprve na závěr je kompletujete do celku práce. Nevadí, že některé kapitoly naplníte obsahem až na závěr. Důležité je, že při takovém psaní máte perspektivu práce před sebou, vidíte, jak a na co kapitoly navazují, jaká je jejich struktura, délka, zda se Vám neopakují témata apod.

Rešerše. Literatura a prameny

Po volbě tématu proveďte důkladnou rešerši literatury a pramenů k tématu. Je dobré vědět, kdo už se tématem zabýval, zda a jakým způsobem je téma popsáno v literatuře, nebo Vaše práce bude průkopnická. Provádět rešerši až na konci psaní je marnost!

Základní zdroje pro rešerši

a) internetové zdroje: – Česká národní bibliografie

 • informační zdroje (vnější a vnitřní) zpřístupňované Univerzitní knihovnou OU
 • katalogy velkých knihoven (NK Praha, MZK Brno, VK Olomouc, MSVK Ostrava, UK OU Ostrava)
 • elektronické databáze bibliografických údajů i fulltextů (viz informační zdroje vnější, zpřístupňované Univerzitní knihovnou OU)
 • Google Scholar a Google
 • bibliografické údaje v databázi českých slavistů a bohemistů
 • www stránky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • Český národní korpus (pokud to vyžaduje téma práce)
 • oddíl Odkazy na webu kcj.osu.cz

b) seznamy pramenů a literatury v základních monografiích (obvykle na konci nebo v poznámkách a odkazech)

c) základní odborné časopisy, sborníky, slovníky, zejména Naše řeč, Slovo a slovesnost (on-line), Český jazyk a literatura, Listy filologické, Studie z aplikované lingvistiky, Acta onomastica – vždy byste měli projít minimálně posledních 10–20 ročníků, pokud je časopis dostupný pouze v papírové podobě

d) bibliografické údaje u příslušných hesel v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (on-line), popř. v Kapitolách z dějin české jazykovědné bohemistiky

Bibliografické údaje literatury a pramenů, které se vztahují k Vašemu tématu, včetně citací, si zapisujte hned od začátku v náležité podobě. Ušetříte si tak spoustu času a nervů s dohledáváním údajů a stránek a kompletováním seznamu pramenů a literatury při dokončování práce.

Nevyhýbejte se zahraniční literatuře, anglické, polské, slovenské nebo německé.

V době překladačů a obecné znalosti angličtiny to není problém!

Při práci na úvodu práce se seznámíte se základní literaturou, osvojíte si terminologii oboru. Současně také začněte vytvářet materiálovou bázi práce.

Ještě dříve, než začnete excerpovat, je třeba si jasně vymezit soubor pramenů, např. textů, které budete excerpovat. Rozhodně by to neměl být nahodilý soubor typu „co bylo po ruce v nejbližší knihovně“ nebo „co mám doma“. Soubor pramenů by měl být jasně vymezen ve vztahu k tématu a cílům práce. Jeho podrobná charakteristika, stejně jako popis zvolené metody nebo popis výzkumu, musí být uvedeny v práci.

Ideální pro uchování dat a jejich následné statistické zpracování, vytváření grafů a tabulek, vyhledávání informací apod. je tabulka v programu Microsoft Excel.

Nezapomínejte si také průběžně vytvářet seznam pramenů, pokud s nimi pracujete.

Jak citovat

Důležitou součástí odborné práce je citace pramenů a literatury; nezapomeňte však také na parafrázování – vše není třeba doslovně citovat. Zdroj však uvádíme vždy, s výjimkou obecných pravd typu země je kulatá, Praha je hlavní město; kritériem je důležitost informace ve vztahu ke zpracovávanému tématu.

!Pamatujte: v bibliografii je třeba uvádět jen ty údaje, které identifikují text, ne např. ISBN či ISSN (to slouží pouze knihovníkům), ale v případě časopisecké studie musí být uvedeny strany.

!Používejte zkrácené citace pramenů a literatury; plnou citaci najde čtenář v závěrečném seznamu. Položky řaďte dle abecedy.

!V textu pak používejte jednotný způsob zkráceného odkazování na zdroje: xxxxx (Pleskalová 2003, s. 45) xxxx; v stejný typ používejte i tehdy, pokud odkazy uvádíte v poznámce pod čarou.

!Při bibliografických záznamech se lze přidržet vzoru níže, ale lze též uvádět rok vydání hned za jméno, např. GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr (1998). Skladba češtiny. Olomouc.

!Pokud pracujete s více texty téhož autora z jednoho roku, pak používejte odlišení písmeny, např. xxxxx (Pleskalová 2003a, s. 45; Pleskalová 2003b, s. 678) xxxx. Nezapomeňte stejně oba zdroje odlišovat v seznamu literatury.

Možné způsoby citování

Monografie

GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr. Skladba češtiny. Olomouc 1998.

PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology. Brno 2003.

Článek v periodiku

HORÁLEK, Karel. Sémantika a gramatika. Slovo a slovesnost 36, 1975, s. 81–83.

HOŘENÍ, Zdeněk. Zrození města. Rudé právo 36, 1955, č. 294, 23. 10. 1955, s. 3.

MAJTÁN, Milan. Z urbanonymie mesta Krupiny. Slovenská reč 44, 1979, s. 71–82.

Poznámka: Většina časopisů má v rámci jednoho ročníku kontinuální stránkování, např. 1–238 rozložených do 5 čísel – jednotlivá čísla časopisu tedy není třeba uvádět.

Část kolektivní monografie

PLESKALOVÁ, Jana. Jméno pomístní. In Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.), Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002, s. 204–205.

ŠRÁMEK, Rudolf. Onomastika. In Pleskalová, J. et al., Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha 2007, s. 377–425.

Studie ve sborníku

NEKULA, Marek. Hus – Husova, Žižka – Žižkov…: Toponyma a ideologie. In Čornejová, M. – Kosek, P. (eds.), Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno 2008, s. 178–194.

Elektronický zdroj

BAĎURA, Jaroslav. Cedule v česko-polském pohraničí ničí vandalové, vadí jim dvojjazyčný nápis. iDNES, 14. 1. 2010. [online; cit. 2014-04-15]. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/cedule-v-cesko-polskem-pohranici-nici-vandalove-vadi-jim-dvojjazycny-napis-1uo-/domaci.aspx?c=A100114_1318546_domaci_itu> .

Geonames [online; cit. 2014-04-08]. Dostupné z WWW: <http://geoportal.cuzk.cz>.

Diplomová práce

SLEPIČKA, Jan. Toponymie na katastru Ostravy-Hrabové v historické perspektivě. Bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Ostrava 2012.

Archivní pramen

Kronika obce Hošťálkovic, 1. díl. Archiv města Ostrava, fond Místní národní výbor Hošťálkovice 1935 (1945)–1976; inv. č. 22.

Po zpracování úvodu přistoupíte k analýze materiálu. Nebojte se klást si otázky, polemizovat s autoritami a literaturou. Ovšem jen poučená polemika má cenu a může přinést výsledky; vždy je třeba na zdroje odkazovat a citovat důležité pasáže, s nimiž pracujete. V ostatních případech používejte parafrázi.

Při psaní úvodu i stati práce nezapomínejte v textu odkazovat (poznámky pod čarou nebo na konci kapitol či celého textu). V odkazech v textu nebo v poznámkách se objevují nejen údaje citovaných dokumentů, ale také drobné poznámky, odkazy na přílohy, na další literaturu, např. viz též, srovnej, viz příloha č. 5viz kap. 8srov. BOHUŠ 1978.

Časté prohřešky při psaní závěrečné práce

Pamatujte, že za viz nepíšeme tečku!

Za poslední číslicí (při desetinném číslování částí textu) nepíšeme tečku, např. 2.1.3 Funkční pojetí jazyka, nebo 3.0 K vymezení normativní gramatiky.

Na konci bibliografického údaje ale tečku píšeme!

Větu nikdy nezačínejte číslicí, např. 23. 5. 1918 došlo k další pozoruhodné události. – Vždy lze najít způsob, jak se tomu vyhnout, např. Dne 23. 5. 1918 došlo…

Iniciály u jmen rozepisujeme nebo osobní jména uvádíme jen v podobě příjmení, např. Jazykovědec J. Gebauer se zapojil do práce na naučném slovníku. – Jazykovědec Jan Gebauer… / Jazykovědec Gebauer… / Gebauer …

V bibliografických údajích nikdy neuvádíme akademické ani vědecké tituly.

Citace uvádějte buď v uvozovkách, nebo kurzivou!

Pamatujte: rozmezí let a stran – dlouhá pomlčka bez mezer!

Na konci řádků nesmí být neslabičné výrazy.

Používejte Internetovou jazykovou příručku (on-line)!

Formát práce

Pokud nevíte, jak co psát, obracejte se buď na normu bibliografické citace v případě odkazů, nebo na texty „dobrých autorů“, např. kvalitní monografie z oboru (nakladatelství Academia, Host, LN).

Používejte Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Pravidla českého pravopisu, Akademický slovník cizích slov a Internetovou jazykovou příručku (vše on-line).

Každá práce má svá specifika. Snažte se však, aby text působil jednotně (grafická úprava, citace, poznámky). Text je organický celek, nezapomínejte odkazovat na kapitoly, kde jste se problému již věnovali, nebo na přílohy, slovníky v závěru práce.

Na konci práce by se měl objevit seznam zkratek, seznam příloh; doporučuji podle tématu práce také vytvořit rejstřík.

Pamatujte, že práce je Vaší vizitkou a vedoucí práce není povinen opravovat Vaše pravopisné  a stylistické chyby.

Před odevzdáním text nechte alespoň dvakrát několik dní tzv. uležet a potom si jej odpočinutýma očima přečtěte. Odstraníte tak zbylé chyby. U obhajoby se nebudete muset uchylovat k trapné výmluvě, že jste ty chyby už nevnímali.

Při formátování textu se vyhýbejte mezerníku. Používejte funkce, které nabízí program Microsoft Word.

Neobvyklé grafické znaky např. ł, ъь, Æ najdete v Mapě znaků. Je výhodné naučit se také klávesové zkratky pro častou používané znaky, např. Alt+69……@.

Rejstřík a obsah vytvoříte pomocí automatické funkce ve Wordu.

Nezapomeňte na Nápovědu pro Microsoft Word nebo na uživatelský manuál.

Práci si zálohujte a také si vždy svou např. týdenní práci posílejte do své e-mailové schránky.

Konzultace jsou nezbytné

Využívejte možnosti osobních nebo e-mailových konzultací s vedoucí nebo vedoucím své práce. Konzultace by však vždy měla být na téma konkrétního problému nebo nad hotovým textem. Zbytečné jsou konzultace pro Váš pocit, že by to udělalo učiteli „radost“.

Pokud posíláte e-mail s dotazem či textem práce, je vhodné, abyste do předmětu napsali např. „DP-Novotna-opravena verze kap. 2-datum“ a do textu mailu pak stručně napsali, co je obsahem přílohy či podstatou dotazu. Přiložené soubory prosím také nazývejte stručně, ale věcně, např. „BC-Kubatova-uvod a bibliografie-datum“.

Soubory nazvané „diplomka“ nebo „text“ odeslané z nepodepsaných mailů číst nebudu.

Závěr a summary

Závěr práce není nutným zlem. Je to souhrn výsledků práce, ne jen suma prázdných konstatování. Řada lidí bude číst právě jen závěr. Dejte si na něm záležet!

Závěrečné cizojazyčné resumé (anglicky Summary!) si dejte přeložit nebo alespoň zkontrolovat někým, kdo daný jazyk bezpečně ovládá.

Dávejte pozor na termíny! Pomůže Vám buď odborná literatura v knižní podobě, nebo texty zpřístupněné na Internetu. Pozor na taková nedopatření jako rukopis > handwriting (!manuscript), příjmení > prename (!surname / last name), literární věda > literary science (!literary criticism)jazyk tongue (!language).

Základní doporučená literatura

ČERNÁ, Anna – SVOBODOVÁ, Ivana – ŠIMANDL, Josef – UHLÍŘOVÁ, Ludmila. Na co se nás často ptáte. Ze zkušeností jazykové poradny. Praha 2002.

ČMEJRKOVÁ, Světla – DANEŠ, František – SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha 1999.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.

FOLTÝNEK, Tomáš. Jak se vyhnout plagiátorství. Praha 2020. (e-kniha, ke stažení zde

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz).

PRAVDOVÁ, Markéta (ed.). Jsme v češtině doma? Praha 2012.

SVOBODOVÁ, Jana. Průvodce českou interpunkcí. Opava 2003.

Pro onomastické práce:

ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky. Praha 1966, s. 193–196.

ŠMILAUER, Vladimír. Diplomní práce o pomístních jménech. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 14, 1973, s. 553–556.

ŠRÁMEK, Rudolf. Metodický návod k výstavbě diplomové nebo seminární práce z onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 15, 1974, s. 201–211.

______________________________

zpracoval Jaroslav David

Vytvořeno 26. 6. 2006

Aktualizováno 9. 12. 2018


Témata závěrečných prací 2023

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

radek.cech@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Srozumitelnost prezidentských projevů − kvantitativní analýza.
 2. Negace a slovesný vid − korpusová analýza.
 3. Infinitivní subjekt v současné češtině − korpusová analýza.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Stylometrická analýza biblických textů.
 2. Menzerathův-Altmannův zákon v dramatech.
 3. Syntaktické vlastnosti prezidentských projevů − srovnávací analýza.
 4. Slovesná valence v české lingvistice.
 5. Slovesná valence vs. morfologické a slovotvorné vlastnosti slovesa.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Stylometrická analýza biblických textů.
 2. Menzerathův-Altmannův zákon v dramatech.
 3. Syntaktické vlastnosti prezidentských projevů − srovnávací analýza.
 4. Slovesná valence v české lingvistice a v učebnicích českého jazyka.
 5. Slovesná valence vs. morfologické a slovotvorné vlastnosti slovesa.

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Analytická slovesa v češtině.
 2. Příklonky v češtině.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Srovnávací korpusová analýza vybraného gramatického jevu (bude specifikováno na základně jazykových kompetencí studenta/studentky).
 2. Tematická koncentrace originálního a překladového textu a jejich slovní bohatství.


doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

jaroslav.david@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Proměny antroponymie/toponymie/urbanonymie/jazykové krajiny vybrané obce ve 20. století (např. Hlučínsko, Těšínsko, srovnání evangelická vs. katolická obec, městské sídliště, turistická oblast apod.; téma předpokládá terénní a archivní výzkum).
 2. Dám si panáka – specifické případy kategorie životnosti neživotných maskulin (téma předpokládá práci s korpusem).
 3. Kramerová versus Kramer (morfologické problémy deklinace osobních jmen typu Berger).
 4. Vlastní jména ve vybraném textu před rokem 1800 (antroponyma, toponyma, exonyma apod.).
 5. Odraz ruské agrese vůči Ukrajině v jazyce (na příkladu vlastních jmen).

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Páter Václav Krolmus – etymolog národního obrození (téma předpokládá práci s prameny, popř. lze zvolit i jinou osobnost, která ve svém díle pracovala s nevědeckou etymologií).
 2. Vlastní jména ve vybraném textu před rokem 1800 (antroponyma, toponyma, exonyma apod.).
 3. Téma jazyka a jazykový experiment v literárním textu (např. Krhútská kronika, Krušnohorská kronika, nebo texty Jaroslava Žáka).
 4. Venkovská vs. urbánní krajina – její proměny ve světle toponymie.
 5. Standardizované uliční názvy v obcích neměstského typu (důvody existence, charakteristika, na příkladu vybraných lokalit).

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Cizí vlastní jména (toponyma, antroponyma, chrématonyma) v učebnicích dějepisu / zeměpisu.
 2. Proprializace a apelativizace – pravopis, morfologie, slovotvorba.
 3. Venkovská vs. urbánní krajina – její proměny ve světle toponymie (nedílnou složkou je didaktické využití tématu).
 4. Uliční názvy vybraného sudetského města ve po roce 1945 (lze i obec neměstského typu).
 5. Mezi apelativy a proprii – určování lokalizace v dobových pramenech (např. městské knihy, adresáře a reklamy z 19. století apod.).

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Mýty a stereotypy o češtině / Češích (perspektiva cizince).
 2. Vlastní jména a politika (na konkrétním příkladu osobních nebo zeměpisných jmen, např. jejich používání, změny, diskuze a postoje k nim apod.).
 3. Hypokoristika v češtině – morfologické charakteristiky (např. v komparaci s konkrétním cizím jazykem).
 4. Toponymum Lhota – od staročeské lhóty ke Zlámané Lhotě.
 5. Odraz ruské agrese vůči Ukrajině v jazyce (na příkladu vlastních jmen).

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Stereotypy spojené se jmény cizinců (např. v komparaci s konkrétním cizím jazykem).
 2. Česká nová vlna a téma jazyka (na příkladu filmů Miloše Formana, Jiřího Menzela a Věry Chytilové).
 3. Proprializace a apelativizace – pravopis, morfologie, slovotvorba.
 4. Vlastní jména v překladu (vybrané typy textů beletrie, cestovní ruch, filmy apod.).
 5. Přechylování vlastních jmen v češtině (lze zaměřit na jména z konkrétního cizího jazyka).
 6. Vybraná toponyma / antroponyma v publicistice (např. problematika přechylování, odvozování, skloňování apod.).


Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

jana.davidova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Osvobození roku 1945 v české literatuře a filmu (na příkladu konkrétního díla).
 2. Obraz Klementa Gottwalda v české literatuře a filmu (na příkladu konkrétního díla).
 3. Obraz 20. století v české literatuře a filmu (např. Obsluhoval jsem anglického krále Bohumila Hrabala, Žert Milana Kundery, Hana Aleny Mornštajnové).
 4. Život a dílo vybraného filmového režiséra (např. Otakar Vávra, Miloš Forman, Věra Chytilová, Alice Nellis).
 5. Vybraná osobnost české literatury/dějin/kultury.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Září 1938 a jeho odraz v dobové publicistice.
 2. Česká pohádka a její propagandistické zneužití v 50. letech 20. století.Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

tereza.klemensova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Od Franze Josefa, přes Suchou až k Duklenázvy šachet v proměnách času.
 2. Přejmenování a změny jmen ve veřejném diskurzu.
 3. Štrúdl, fotr, hamr – stylistická charakteristika vybraných germanizmů dříve a dnes.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Oronymie Rychlebských hor / Králického Sněžníku.
 2. Urbanonymie vybraného pohraničního města ze synchronního/diachronního hlediska.
 3. Jazyková krajina vybrané oblasti z diachronní perspektivy.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Vlastní jména jako součást place-brandingu a jejich možnosti v rámci propagace města a školy.
 2. Urbanonymie vybraného města s důrazem na vytváření mezipředmětových vztahů.

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Vybraná osobnost české lingvistiky 20. století.
 2. Vlastní jména ve vybraném literárním díle.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Vlastní jména v překladu (na příkladu vybraných textů).
 2.  Jazyková krajina na hranici – srovnávací analýza textů ve veřejném prostoru na česko-polské / česko-německé / česko-rakouské hranici.Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

kristyna.kovarova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Toponymie vybrané lokality.
 2. Vlastní jména ve frazémech.
 3. Hydronymie vybraného povodí.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Vlastní jména věcí každodenní potřeby.
 2. Vliv valašské kolonizace na toponymii dané lokality.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Morfologické charakteristiky vlastních jmen (zaměřeno na využití ve výuce).
 2. Toponymie vybrané lokality (zaměřeno na využití ve výuce).

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Cizí slova v češtině.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Současná česká a polská/ruská/ukrajinská příjmení.
 2. Současná česká a polská/ruská/ukrajinská rodná jména.Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

miroslav.kubat@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Kvantitativní analýza korespondence Karla Čapka.
 2. Mediální obraz vybraného tématu v českých médiích.
 3. Kvantitativní analýza vybraných politických projevů.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Kvantitativní komparativní analýza vybraných literárních děl či autorů.
 2. Zpráva jako žurnalistický žánr – textová analýza.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Aplikace programu #LancsBox ve výuce češtiny.

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Komparativní obsahová analýza vybraného tématu/události v českých a zahraničních médiích.
 2. Historie a současnost bohemistických studií v zahraničí.
 3. Život a dílo vybraného zahraničního jazykovědce.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Kvantitativní analýza vybraných projevů zahraničních politiků.
 2. Mediální obraz vybraného tématu v českých a zahraničních médiích – srovnávací analýza.Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

michal.mistecky@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Problematika genitivní metafory ve veršovém materiálu ČNK.
 1. Versologická analýza pozdního díla Jaroslava Seiferta.
 2. Typologie rýmů v současné populární hudbě.
 3. Vnímání amerických hodnot v tamější současné mediální krajině.

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Příprava podkladů pro kvantitativnělingvistickou encyklopedii českých spisovatelů.
 2. Distribuce slovesných tvarů v dokumentových typech ČNK.
 3. Index zTTR a jeho vztah k dalším ukazatelům slovního bohatství.

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Žák dokáže, žák vysvětlí: kurikulární dokumenty ostravských gymnázií pohledem kvantitativní lingvistiky.

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Problematika vnitřních velkých písmen (typ „SuperStar“) prizmatem korpusového výzkumu. 
 2. Percepce vybraného státu v korpusech ČNK.

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Vybraná zahraniční lingvistická osobnost a její přínos oboru.
 2. Srovnání charakteristických vlastností urbanonymie v českém a vybraném zahraničním prostředí: názvy ulic, honorifikace, právní úpravy.PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

lucie.radkova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium ČJL – completus, maior, vzdělávání)

 1. Lexikum užívané v letecké dopravě (terénní výzkum).
 2. Lexikum užívané v říční a námořní dopravě (terénní výzkum).
 3. Lexikum užívané ve výrobě a distribuci léčiv (terénní výzkum).

diplomové práce (NMgr. studium ČJL – completus, maior)

 1. Jazyková analýza výhružných anonymních dopisů.
 2. Mluva diplomatických pracovníků Ministerstva zahraničních věcí (terénní výzkum).
 3. Mluva příslušníků odboru mezinárodní policejní spolupráce (terénní výzkum).

diplomové práce (NMgr. studium Učitelství ČJL – maior)

 1. Slovní zásoba nadaných a talentovaných žáků středních škol.
 2. Slovní zásoba žáků na vybraných českých školách v zahraničí (Česká škola bez hranic Brusel apod.).

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Pojetí termínu sociolekt v zahraniční odborné literatuře.
 2. Lexikum užívané v … (terénní výzkum, bude upřesněno dle zájmu posluchače).

diplomové práce (NMgr. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Lexikologie a lexikografie v učebnicích rodného jazyka.
 2. Komunikační výchova v učebnicích rodného jazyka.Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

zdenka.zedkova@osu.cz

bakalářské práce (Bc. studium Čeština pro cizince – completus)

 1. Prezentace vybraného gramatického jevu v učebnicích češtiny pro cizince.
  1. Prezentace vybraného jazykového jevu v učebnicích češtiny pro cizince. 

Obhájené závěrečné práceautor/kavedoucí
Bakalářské práce 2022
Já vidím barvy: stylometrická analýza textů Viktora SheenaSedláčková, EliškaMichal Místecký
Toponymické centrum a toponymická periferie města MikulovMaradová, ZuzanaTereza Klemensová
Toponymie ve vícejazyčné oblasti – polské pohraničíKlegová, Zuzana Michal Místecký
Diplomové práce 2022
Hydronymie povodí OpavyNeuwirthová, KláraKristýna Kovářová
Kvantitativní analýza českých prezidentských projevů v letech 1993-2019Drkošová, VeronikaMiroslav Kubát
Kvantitativní analýza písní muzikálů Daniela LandyVejmola, KarelMichal Místecký
Májovský střet: díla Vítězslava Hálka a Jana Nerudy prizmatem kvantativnělingvistických analýz Gregořicová, DenisaMichal Místecký
Obraz Číny v Českém národním korpusu – frekvenční a kolokační analýza Song, SijiaMiroslav Kubát
Plná valence v češtině Nogolová, MichaelaRadek Čech
Přejatá slova z čínštiny v češtině  Lu, ZiyueJaroslav David
Srovnávací analýza infinitivních konstrukcí v češtině a ruštiněDunaeva, SvetlanaRadek Čech
Toponymie Ratiboře na VsetínskuBlizňáková, BarboraTereza Klemensová
Vulgární výrazy v češtině a polštiněBiałek, BarbaraKristýna Kovářová
Zrod kolaboranta – analýza projevů Emanuela MoravceSukiennik, JakubJana Davidová Glogarová
Bakalářské práce 2021
Antroponymie a její proměny po roce 1938 (na příkladu obce Kravaře)Stiborská, ŽanetaKristýna Kovářová
Beletrie jako téma v lingvistickém časopise Naše řeč Bystřičanová, SilvieJana Davidová Glogarová
Čísla v intelektuálním konstruktu: stylometrický rozbor románů Milana KunderyMaléř, MichalMichal Místecký
Etnická stereotypizace proprií jako součást lidového humoruCamfrlová, MichaelaTereza Klemensová
Kvantitativní analýza facebookových statusů spjatých s městem KarvináPagáčová, NikolMichal Místecký
Máj versus Kytice: kontrastivní kvantitativní studie Máchova a Erbenova styluBařinková, MarkétaMichal Místecký
Mediální obraz Grety Thunberg na vybraných zpravodajských webechNovotná, KateřinaMiroslav Kubát
Proměny antroponymie obce Zábřeh u Hlučína ve 20. století  Jarolim, VítJaroslav David
Proměny prezentace gramatiky v učebnicích češtiny pro cizincePerutková, Jana Zdeňka Žédková Suchá
Radost zániku: básnické dílo Jiřího Karáska ze Lvovic z pohledu kvantitativní lingvistikyKovářová, ŽanetaMichal Místecký
Spočítat existenciální úzkost: prózy Franze Kafky prizmatem stylometrických metodUrbišová, VendulaMichal Místecký
Toponymie HlučínaDušková, NelaKristýna Kovářová
Toponymie obce Dobrá u Frýdku-MístkuMücková, IvanaKristýna Kovářová
Toponymie ŘepišťVajtrová, VendulkaKristýna Kovářová
Diplomové práce 2021
Cesty Viléma Závady: Básníkovo dílo z kvantitativnělingvistického a didaktického hlediskaSyptáková, LucieMichal Místecký
Sociolekt užívaný na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Odstrčilová, JanaLucie Radková
Současná česká antroponymie a její vnímání uživateli jazykaBřezinová, KristýnaJaroslav David
Urbanonymie průmyslových měst před a po roce 1989 – na příkladu Ostravy a MiskolceKolláth, Anna LauraJaroslav David
Vnímání moderních jazyků v publicistice ČNK prizmatem kolokační analýzyMístecká, DenisaMichal Místecký
Bakalářské práce 2020
Latinismy v mluvě mladistvýchMasopustová, TerezaMichal Místecký
Lexikum pracovníků Horské služby ČR (terénní výzkum)Fojtíková, AndreaLucie Radková
Toponymie města Třince Rykalová, EvaJaroslav David
Toponymie VratimovaNeuwirthová, KláraKristýna Kovářová
Typické i specifické slovní kolokace ve vybraných dílech české poezieMenšíková, HanaMichal Místecký
Urbanonymie moderního města – HavířovSlívová, LucieJaroslav David
Vliv volby textových jednotek na kvantitativní analýzu žánrůNogolová, MichaelaRadek Čech
Vybrané jevy z lexikologie v učebnicích češtiny pro cizinceHrabalová, JanaZdeňka Žédková Suchá
Diplomové práce 2020
Etnické stereotypy v českých a polských lidových anekdotáchFira, NataliaJaroslav David
Jazyk perestrojky. Odraz politické změny v jazyce a jeho percepceProchorenkova, KarinJaroslav David
Kvantitativní analýza současných českých písňových textůPlačková, AnetaMichal Místecký
Stará čeština – vymezení a vnímání etapy vývoje jazyka Miffek, DavidJaroslav David
Vybrané stylometrické charakteristiky originálních a překladových textůTeglová, KateřinaRadek Čech
Lexikum účastníků mezinárodních zahraničních operací a misí  Mádrová, JarmilaLucie Radková
Obraz Číny v české cestopisné literatuře ve 20. stoletíSun, LeyueJana Davidová Glogarová
Problémy vyučování českého jazyka pro arabské rodilé mluvčíKedis, MinaJaroslav David
Bakalářské práce 2019
Čeština vs. světové jazyky-analýza jazykové krajiny TěšínskaFolwarczná, Aneta Tereza Klemensová
Distribuce větných členů v odlišných typech textůKrečmerová, LucieRadek Čech
Kvantitativní analýza románů Karla ČapkaVítková, VeronikaMiroslav Kubát
Obsahová analýza twitterového účtu @PREZIDENTmluvci Řehulková, EliškaMiroslav Kubát
Slovní bohatství textů bakalářských a diplomových prací Sliwková, KateřinaRadek Čech
Srovnání dvou českých překladů Tří mužů ve člunu Jeroma KlapkyHaderková, MarkétaMichal Místecký
Toponymie Slezské OstravyKrálová, TerezaJaroslav David
Urbanonymie města ŠumperkaBřezinová, KristýnaJaroslav David
Diplomové práce 2019
Čínská toponyma (exonyma) v českém textuSun, TinglinJaroslav David
Exonyma na stránkách českých a polských časopisůRupińska, AgataJaroslav David
Jaromír Nohavica prizmatem stylometrické analýzyTvardková, TerezaMichal Místecký
Mluva příslušníků Polici České republikySchmidt, GabrielaLucie Radková
Problematické jevy v písemném projevu polských studentů češtinyLipowczan, AlicjaMiroslav Kubát
Srpen 1968 a jeho odraz v literatuřeBrzoza, Zuzanna MariaJana Davidová Glogarová
Únor 1948 – jeho odraz v publicistice a literatuřeKon, AlicjaJana Davidová Glogarová
Disertační práce 2019
Hydronymie povodí OstraviceKovářová, KristýnaJaroslav David
Toponymie českého pohraničí po roce 1945 Klemensová, TerezaJaroslav David
Bakalářské práce 2018
Křesťan, muslim, žid, buddhista v české publicistice. Kolokační korpusová analýzaBaranová, Kateřina   Radek Čech
Kvantitativní analýza cestopisů Karla Čapka Zajícová, DenisaMiroslav Kubát
Nestandardizovaná toponymie v českém pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)Danielová, TerezaTereza Klemensová
Toponymie obce Čeladné Mužíková, LenkaJaroslav David
Diplomové práce 2018
Bulvární versus seriózní tisk z hlediska lexikální statistiky Píštěk, Miroslav Miroslav Kubát
Komplexní analýza aktivity ve vybraných dílech české poezie 20. století Místecký, Michal Radek Čech
Kvantitativní analýza novoročních projevů polských prezidentů Bizoń, WojciechRadek Čech
Mluva pracovníků Hasičského záchranného sboru České republiky (terénní výzkum) Rumíšková, MarkétaLucie Radková
Mluvená versus psaná čeština z hlediska lexikální statistiky Rotreklová, AnnaMiroslav Kubát
Situace mluvenosti a psanosti v reálné řečové komunikaci Kolářík, JaromírIrena Bogoczová
Syntax z pohledu synergetické lingvistiky Pelegrinová, KateřinaRadek Čech
Toponymie Nového Jičína Dobešová, LucieJaroslav David
Výuka češtiny jako cizího jazyka – specifika výuky čínsky hovořících studentů Redererová, HanaRadek Čech
Disertační práce 2018
Čeština na internetu v prostředí diskusních fór k domácí politice Gromnica, Rostislav Eva Jandová
Socioonomastické aspekty toponymie vybraných lokalit Rausová, JanaJaroslav David

ROK 2017 a dříve

Vedoucí

Název VŠKPAutor
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.Kvantitativní analýza cestopisů Karla ČapkaZajícová, Denisa
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Exonymie vybraných oblastí – na příkladu Ostravska a KarvinskaNováková, Lucie
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie města Frýdku-MístkuStaníková, Kristýna
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Funkce výrazu „se“ v současné češtině (korpusová analýza)Chatrná, Kateřina
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Komunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro střední školyPolášková, Michaela
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Ortografická úroveň webových stránek, tiskopisů a propagačních materiálů soukromých společnostíKaděrová, Lydie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Čeština na sítiLišková, Květoslava
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Formální adaptace anglicismů v současné češtiněBenešová, Barbora
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Funkce kondicionálu v českých výpovědíchŠrubařová, Anna
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Izolovaná slovesa v současné komunikaciTvardková, Tereza
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyková stránka vybraného blogu (www.sikls.com)Hlavňová, Markéta
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Otázka a odpověď v rozhovoru moderátora a politikaSedlaříková, Dominika
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.Kvantitativní analýza povídek Karla ČapkaKubečková, Lenka
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Oronymie CHKO BeskydyŠvrčková, Barbora
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie obvodu Michálkovice (Ostrava)Ryšková, Sylva
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Paměti jako pramen pro výzkum urbanonymie (na příkladu města Hradec Králové)Miffek, David
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie města RychvalduPíštěk, Miroslav
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Eufonie v poezii V. Hraběte: Kvantitativní analýzaChaleplis, Vasilios
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Analýza tzv. deskriptivity textu v díle Josefa ŠkvoreckéhoStrakošová, Markéta
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Souhláskové shluky jako eufonický prostředekMístecký, Michal
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Lexikum užívané v lékařském prostředíJanírková, Jana
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.K současné myslivecké mluvěHanzlíková, Veronika
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Slovní zásoba žáků se specifickými poruchami učeníKrmelínová, Martina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Obraz živlů v jazyce BibleSabelová, Martina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Internetová publicistika a facebookHrobníková, Klára
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Multiverbizace v současném žurnalistickém styluSovová, Karolína
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Nářeční slovní zásoba na východní Hané (okolí Hulína)Doleželová, Kamila
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Slovní zásoba dětí v předškolním věkuPolová, Zuzana
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Uhýbání a manévrování v dialozíchTruclová, Zuzana
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie BohumínaNováková, Lucie
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Vlastní jména dolů jako svědectví o minulosti regionuGavlík, Petr
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Dyslálie u žáků 1. třídy základních školLiteráková, Nikola
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Pravovalenční charakteristiky finitních a infinitivních tvarů slovesPelegrinová, Kateřina
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Slovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větěTvardková, Veronika
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Lexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro střední školyŠindlářová, Veronika
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Lexikum příslušníků ozbrojených sil České republikySchwanová, Andrea
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Lexikum užívané v současné kynologiiMirková, Daniela
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Ortografie v učebnicích českého jazyka pro střední školyNováková, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Názvy prostředků (na materiálu Slovníku neologismů 1 a 2)Juřicová, Vendula
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Vyjadřování emocí v odborném diskurzu (na příkladu polemiky o obecné češtině)Machová, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Zkratky v databázi NEOMATZajícová, Monika
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Analýza jazyka české historické prózy – na příkladu textů Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a Aloise JiráskaByrtusová, Barbora
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Cizí slova v češtině – chápání a vymezení problému (na příkladu učebnic českého jazyka z let 1857-2005)Svobodová, Zuzana
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Lingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava HavlaEsterková, Yvona
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Hydronymie OstravskaSlepička, Jan
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Názvy piv v diachronní perspektivěHajná, Michaela
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Vulgarismy v češtiněBílková, Kristýna
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.Dodržování ortoepických pravidel v televizním sportovním zpravodajstvíKoplová, Jaroslava
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Rozbor mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠ v OrlovéOwczarzová, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Slang studentů v OstravěKramárová, Stanislava
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Slovní zásoba žáků druhého stupně základní školyMiovská, Petra
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Slovník germanismů v češtiněPavlíková, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Vulgarismy v mluvě fanoušků fotbaluKucejová, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Výzkum nářeční slovní zásoby u dětí ve StaříčiTobolová, Klára
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Názvy literárních děl jako onomastický problémSmolková, Lucie
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Hypokoristické podoby osobních jmen (na příkladu severní Moravy a Slezska)Burková, Lenka
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Lidová etymologie toponymKlemensová, Tereza
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Hanácké nářečí v tvorbě Otakara BystřinyLužná, Blanka
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Zvuková stránka jazykových projevů zastupitelů města VsetínaKachtíková, Jana
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Výslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z OstravyKošťálová, Kateřina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyková stránka internetových poraden zaměřených na zdraví v oblasti stomatologieŠindlářová, Veronika
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazykové chování aktérů v předvolebních diskusíchBrumarová, Denisa
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Cizí ženská příjmení ve sportovní žurnalisticeMachálková, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Fráze, klišé, přejatá a výplňková slova v rozhovorech s vrcholovými sportovciMirková, Daniela
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazykové prostředky v Lichožroutech Pavla ŠrutaBěčáková, Eva
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Komunikace mezi rodičem a dítětemŠulová, Petra
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Konverzace při rodinných setkáních na Novojičínsku a SlováckuČernochová, Nina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Přechod feminin od vzoru kost ke vzoru píseňPytlíková, Marcela
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Předložka na v současném jazykovém úzuChudíková, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Slova s expresivním příznakem na FacebookuVáclavíková, Radka
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Zájmena ten, ta, to v mluvené a psané komunikaciŠvrčková, Barbora
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Zkratky v denním tiskuMalá, Andrea
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Antroponyma-typizace a stereotypy v českých televizních seriálechSuchá, Zdeňka
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie na katastru Ostravy-Hrabové v historické perspektivěSlepička, Jan
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Analýza novoročních projevů českých prezidentůEsterková, Yvona
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Mluva žen a mužů – existují rozdíly?Blokešová, Zuzana
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Komunikativní kompetence žáků a jejich rozvoj ve výuce českého jazykaChupáčová, Gabriela
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyková stránka vybraného diskusního fóraJeništová, Monika
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Srovnání písemných projevů jedinců s dysortografií a jejich vrstevníků bez této poruchyGorylová, Ingrid
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Germanismy v mluvě české mládežePavlíková, Lucie
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Propria v Jungmannově Slovníku česko-německémŠvihelová, Jana
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Vlastní jména a problém českého nacionalismu 1945-1948Vejrychová, Eliška
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Praktická cvičebnice skladby ČJ pro interaktivní tabuliNogová, Kateřina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Čeština na facebookuVáclavíková, Radka
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí u nadaných žákůChupáčová, Gabriela
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyk diskusního fóra …Skácel, Ondřej
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Diskusní fóra některých českých rozhlasových stanicHrdinová, Marie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Komunikace mezi rodiči a dětmiŠulová, Petra
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Obyvatelské názvy v současné češtiněLužná, Blanka
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Přechylování v současné češtiněMachálková, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Slovesa 3. slovesné třídy v současné komunikaciKoleňáková, Iveta
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Oronymie Hrubého JeseníkuLoučka, Petr
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Palackého Popis Království českého jako důležitý onomastický pramenSuchá, Zdeňka
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie na katastru obcí Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí (okres Přerov)Neradilová, Lenka
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie Staré Bělé (okr. Ostrava)Malcová, Andrea
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Urbanonymie OtrokovicSvobodová, Zuzana
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Analýza substantiv maskulin kolísajících mezi měkkou a tvrdou deklinací (na základě ČNK)Hájková, Soňa
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Podoba krátkých textových zpráv v češtiněLénertová, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Konverzace při přátelských a rodinných setkáních na OstravskuLozertová, Kateřina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Specifický písemný jazykový projev dysortografikůGorylová, Ingrid
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Čeština pro cizince – čeština cizincůPoláčková, Radka
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Názvy neziskových organizacíDěcká, Zuzana
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Vlastní jména v překladu (na příkladu srovnání překladů A Christmas Carol – Vánoční povídka Charlese Dickense)Vejrychová, Eliška
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Bohuslav Havránek – osudy českého poválečného strukturalismuAdámková, Lucie
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Historie polemik o spisovné češtiněEsterková, Yvona
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.Slovosled parataktických konektorůKlváčková, Barbora
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Čeština ve skautských časopisechVláčilová, Kateřina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyková úroveň českých titulků k seriálu Útěk z vězeníVavrošová, Lenka
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Specifická slovní zásoba na internetu (na příkladu komunikace hráčů hry NHL)Gromnica, Rostislav
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Vybrané jazykové jevy dopisů čtenářů časopisu BoardKopáčková, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Zahájení a ukončení rozhovoru mezi průvodcem a návštěvníkem muzeaNováková, Kateřina
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie na katastru Nové Dědiny (okres Kroměříž)Loučka, Petr
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Umělecké pseudonymyHájková, Tereza
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Literární onymie v dramatických textech českého národního obrození (Štěpánek, Klicpera, Tyl)Pospíšilová, Tereza
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Osobní jména v písňových textechŠtrajt, Přemysl
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Proměny české antroponymie po roce 1989Svobodová, Zuzana
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Jména v kalendáříchPavelka, Aleš
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Proměny české antroponymie po roce 1989Šrubařová, Petra
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Srovnání internetových verzí vybraných celostátních deníkůFabiánová, Irena
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Ten, ta, to v psané a mluvené komunikaciCinařová, Hana
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyk českých komiksů (zpracování příběhů Jaroslava Foglara)Lusková, Eva
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Nejčastější chyby Poláků učících se českyKardasz, Katarzyna
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Telefonické hovory posluchačů Českého rozhlasu OstravaSchoffer, Michal
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Televizní zpravodajství – čeština moderátorůFabiánová, Jitka
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Substantiva s příponou -ák v současné komunikaciLozertová, Kateřina
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Antroponyma v románech tzv. červené knihovnyŠínová, Zuzana
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Lidová etymologie a toponymie na příkladu Prahy a Ostravy.Klézlová, Martina
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Amerika, Balkán, Mexiko (exonymie Ostravska)Sekanina, Zdeněk
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Kočičí zámek a Psí žleb. Zvířecí jména v toponymiiVidličková, Darina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyková stránka vybraného chatroomuJanšová, Renata
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyková stránka vybraných webových stránekKuřidémová, Zuzana
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Jazyk e-mailůRašťáková, Tereza
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Urbanonymie města ZlínaLakosilová, Markéta
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.„Hliník se odstěhoval do Humpolce.“ (Literární onymie ve scénářích a divadelních hrách Zdeňka Svěráka)Langrová, Veronika
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie na katastru LošticDostálová, Eva
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Urbanonymie BoskovicKovaříková, Martina
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Mluvená komunikace ve vybrané komunikační situaciGeryková, Veronika
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Strategie a čeština bankovních institucí a mobilních operátorů v písemných materiálech určených klientoviPelikánová, Eva
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Toponymie na katastru Žulové (okres Jeseník)Zapletalová, Lenka
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Analýza diskurzu v komunikaci zprostředkované počítačemMandová, Monika
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Funkce dativu v české větě.Gottwaldová, Ivana
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Konkurence osobního a zvratného přivlastňovacího zájmena.Víchová, Jana
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Zkratky a zkratková slova v denním tiskuBranná, Lucie
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Komunikace mezi muži a ženami (v partnerských vztazích)Dybowiczová, Kristýna
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. Kontaktové prostředky v mluvené komunikaciHýsek, Richard