Katedra

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v následujících oborech:

  • český jazyk a literatura (bakalářské studium, magisterské studium – jednooborové nebo dvouoborové, např. v kombinaci s psychologií, angličtinou nebo němčinou, historií nebo se základy společenských věd; obory jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU),
  • učitelství českého jazyka pro střední školy (magisterské dvouoborové studium; obor je realizován ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU),
  • čeština pro cizince (bakalářské a navazující magisterské jednooborové studium; obor je určen cizincům – nerodilým mluvčím),
  • český jazyk (doktorské studium v prezenční nebo distanční formě – Ph.D.)

Obory vyučované katedrou tvoří „základní“ povinné předměty (např. fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, korpusová lingvistika) plus řada volitelných předmětů souvisejících s výzkumným zaměřením jednotlivých pracovníků (viz „vědecko-výzkumné aktivity“, např. onomastika, kvantitativní lingvistika). Tyto volitelné předměty umožňují studentům částečně „přizpůsobit“ studium podle jejich badatelských zájmů a preferencí. V důsledku toho mají studenti možnost specializovat se v určitých teoretických disciplínách a také se mohou zapojit do výzkumných projektů se zaměřením na český jazyk (včetně výzkumu historického vývoje jazyka). Zahraniční studenti – zejména účastníci výměnného programu Erasmus – mohou navštěvovat kurzy českého jazyka pro cizince.

Vědecko-výzkumné aktivity

Kromě výuky je další hlavní činností katedry lingvistický výzkum. Výzkum se provádí v rámci různých projektů (např. GAČR, NAKI) a ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Hlavní směry výzkumu realizované na katedře:

  • onomastika (socioonomastika, politická a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum zeměpisných jmen-toponym),
  • kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax, kvantitativní versologie),
  • výzkum sociolektů (slang, argot).
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

docent, vedoucí katedry

historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub

Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

odborná asistentka, stálá zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně

vývoj spisovné češtiny, onomastika, historická mluvnice

Bc. Lucie Malíková

Bc. Lucie Malíková

sekretářka katedry
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

odborný asistent, garant Kabinetu češtiny pro cizince, webmaster

obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, stylistika, typografie

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

odborná asistentka, garantka přijímacího řízení

současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

ortografie, stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza, dějiny a kultura českých zemí

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

odborný asistent, koordinátor pro zahraniční mobility

úvod do studia jazyka, syntax, lingvistická analýza literárního textu

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

odborná asistentka

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

lektorka, garantka Letní školy češtiny

čeština pro cizince

Mgr. Libor Magdoň

Mgr. Libor Magdoň

externista

základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura

Mgr. Kateřina Pelegrinová

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

Mgr. Marie Rupcová

Mgr. Marie Rupcová

externistka

logopedie

Mgr. Agata Rupińska

Mgr. Agata Rupińska

doktorandka

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

téma dizertační práce: Speleonyma Severomoravského krasu a Moravského krasu

Mgr. Michaela Hanušková

Mgr. Michaela Hanušková

lektorka, doktorandka

čeština pro cizince, téma dizertace: Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími českého jazyka

Mgr. Kristýna Březinová

téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie