Katedra

Katedra českého jazyka nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v následujících oborech:

  • český jazyk a literatura (bakalářské studium, magisterské studium – jednooborové nebo dvouoborové, např. v kombinaci s psychologií, angličtinou nebo němčinou, historií nebo se základy společenských věd; obory jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU),
  • učitelství českého jazyka pro střední školy (magisterské dvouoborové studium; obor je realizován ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU),
  • čeština pro cizince (bakalářské a navazující magisterské jednooborové studium; obor je určen cizincům – nerodilým mluvčím),
  • český jazyk (doktorské studium v prezenční nebo distanční formě – Ph.D.)

Obory vyučované katedrou tvoří „základní“ povinné předměty (např. fonetika, morfologie, syntax, historická gramatika, korpusová lingvistika) plus řada volitelných předmětů souvisejících s výzkumným zaměřením jednotlivých pracovníků (viz „vědecko-výzkumné aktivity“, např. onomastika, kvantitativní lingvistika). Tyto volitelné předměty umožňují studentům částečně „přizpůsobit“ studium podle jejich badatelských zájmů a preferencí. V důsledku toho mají studenti možnost specializovat se v určitých teoretických disciplínách a také se mohou zapojit do výzkumných projektů se zaměřením na český jazyk (včetně výzkumu historického vývoje jazyka). Zahraniční studenti – zejména účastníci výměnného programu Erasmus – mohou navštěvovat kurzy českého jazyka pro cizince.

Vědecko-výzkumné aktivity

Kromě výuky je další hlavní činností katedry lingvistický výzkum. Výzkum se provádí v rámci různých projektů (např. GAČR, NAKI) a ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Hlavní směry výzkumu realizované na katedře:

  • onomastika (socioonomastika, politická a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum zeměpisných jmen-toponym),
  • kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax, kvantitativní versologie),
  • výzkum sociolektů (slang, argot).
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

docent, vedoucí katedry

historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

docent, tajemník katedry

kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů

Bc. Lenka Krahulcová

Bc. Lenka Krahulcová

sekretářka katedry

zkoušky z češtiny pro žadatele o české občanství lektorka češtiny pro cizince

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

odborný asistent, projektový specialista, webmaster

obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, stylistika, typografie

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

odborná asistentka, garantka přijímacího řízení

současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

ortografie, stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza, dějiny a kultura českých zemí

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

odborný asistent, poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)

úvod do studia jazyka, syntax, lingvistická analýza literárního textu

Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

odborná asistentka

vývoj spisovné češtiny, onomastika, historická mluvnice

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

odborná asistentka

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

Mgr. Zdeňka Žédková Suchá

lektorka, kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami

čeština pro cizince

Mgr. Libor Magdoň

Mgr. Libor Magdoň

externista

základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura

Mgr. Zuzana Medveďová

aktivizující metody ve výuce dějepisu, základy praxe pro učitele českého jazyka

Mgr. Kateřina Pelegrinová

téma dizertační práce: Menzerathův-Altmannův zákon v češtině

PhDr. Zuzana Černá

PhDr. Zuzana Černá

doktorandka

téma dizertační práce: Proměny diskurzu mediálních textů o mateřství po roce 1989

Mgr. Marie Rupcová

Mgr. Marie Rupcová

externistka

logopedie

Mgr. Agata Rupińska

Mgr. Agata Rupińska

doktorandka

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

téma dizertační práce: Vlastní jména ve vojenských výcvikových prostorech

Mgr. David Miffek

Mgr. David Miffek

doktorand

téma dizertační práce: Jazyková situace moderního města (na příkladu statutárního města Most)

Mgr. Michaela Němcová

čeština pro cizince