Doktorské studium

Název oboru: Český jazyk
Typ studia: doktorské
Forma studia: prezenční / kombinovaná
Titul: Ph.D.
Jazyk výuky: CZ
Standardní délka studia: 4 roky
Maximální délka studia: 6 let
Studijní plán:
Fakulta: Filozofická fakulta
Katedra: Katedra českého jazyka
Anotace oboru: Doktorské studium se zaměřuje na bohemistiku, a to jak na současný český jazyk, tak na jeho vývojové aspekty. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
V souladu s hlavními směry výzkumu realizovaného na katedře jsou preferovány práce tematicky náležející do následujících oblastí:
1) onomastika (socioonomastika, politická onomastika a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum toponym),
2) kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax, výzkum žánrů),
3) výzkum sociolektů (slang, argot).
Profil absolventa: Absolvent doktorského studijního oboru Český jazyk disponuje znalostmi moderních metod lingvistického výzkumu, nejnovějších výsledků bohemistického bádání, zejména hlubokou a komplexní znalostí témat, která si na začátku studia definoval v předloženém projektu disertační práce. Studiem pak získá kompetence pro budoucí vědeckou činnost absolventů na takové profesionální úrovni, která umožňuje samostatnou vědeckovýzkumnou činnost, zejména kompetence samostatně realizovat terénní výzkum nebo získat potřebný materiál z jiných zdrojů včetně archivních a korpusových, provést jeho analýzu, výsledky tohoto rozboru odborně interpretovat a kvalitně prezentovat, a to jak na odborném fóru (časopisecká studie, konferenční vystoupení, odborná přednáška apod.), tak popularizační formou (přednáška pro laickou veřejnost, jazykový sloupek apod.).
Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti lingvistiky se zaměřením na český jazyk, kteří mohou nalézt uplatnění v rámci bohemistických (lingvistických) pracovišť v České republice, popř. i v zahraničí.
Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení: výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky: ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:  
Vzorový test:  
Termíny přijímacích zkoušek: 10. září 2018 ve 12:00, katedra českého jazyka FF OU
Všichni uchazeči obdrží do své e-mailové schránky, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, pozvánku k přijímací zkoušce, ve které bude uveden přesný termín konání.
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení:  
Další informace: Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: referent.pyramida@osu.cz, telefon: 597 09 1234).Uchazečům doporučujeme konzultovat téma disertační práce a možnosti studia v předstihu s předsedou oborové rady, kterým je doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.