Katedra českého jazyka FF OU

Bakalářské studium


Popis programu Čeština pro cizince

Bakalářský program je určený pro cizince (nerodilé mluvčí češtiny), jejichž vstupní znalost češtiny odpovídá úrovni začátečníka (min. A1 dle Společného evropského referenčního rámce – SERR). Studenti si osvojují psanou i mluvenou komunikaci v českém jazyce a seznamují se s českými reáliemi (historie, kultura, literatura). 

Pozornost je soustředěna zejména na praktickou práci s textem (tvorba různých typů textů, seminární práce, porozumění psanému a mluvenému textu) a konverzační cvičení. Značný prostor je věnován také zvládnutí české gramatiky a orientaci ve stratifikací českého národního jazyka. Jazykové předměty doplňují disciplíny zaměřené na českou historii, kulturu a literaturu. Studium je doplněno o exkurze, studentskou konferenci, projektovou výuku a další aktivity. 

Výuka probíhá v češtině; v prvním ročníku také částečně v angličtině, kde angličtina slouží jako mediační jazyk. Uchazeč o studium tak musí být schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Program je možné studovat pouze ve variantě completus (jednooborové studium) nebo ve variantách maior či minor (dvouoborové studium). Základní doba studia je tři roky.

Absolvent bakalářského studia může pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském programu Čeština pro cizince; absolvent získá titul Mgr. (magistr). Po magisterském studiu je možné dále pokračovat v doktorském programu Český jazyk a získat titul Ph.D.


Zakončení studia

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Zkouška, obhajoba i text práce jsou v češtině. Absolvent získá akademický titul Bc. (bakalář).


Profil absolventa

Výstupní komunikační dovednosti v psané i mluvené podobě odpovídají úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Absolvent tak rozumí hlavním myšlenkám textů s konkrétními i abstraktními tématy. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí napsat text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností. 

Po absolvování tříletého bakalářského studia programu Čeština pro cizince student prokazuje značné jazykovědné znalosti, zejména v oblasti synchronní bohemistiky zaměřené na praxi a komunikaci: práce s textem, rozbor a analýza komunikátů, včetně analýzy žánrové. Má základní přehled o českých dějinách, literatuře a kultuře. Orientuje se v jazykových příručkách a slovnících.

Absolvent bakalářského studia může pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském programu Čeština pro cizince; absolvent získá titul Mgr. (magistr). Po magisterském studiu je možné dále pokračovat v doktorském programu Český jazyk a získat titul Ph.D.

Absolvent se dále uplatní jako samostatný pracovník v zařízeních a institucích prezentujících českou kulturu v zahraničí, jako lektor češtiny pro cizince, jako tlumočník a překladatel v českých nebo zahraničních společnostech, průvodce, pracovník ve státní správě či různých kulturních institucích. Získané praktické dovednosti práce s textem a jazyková kompetence mu nabízejí rovněž uplatnění v oblasti, kde je vyžadována dobrá znalost češtiny jako cizího jazyka, např. jako jazykový redaktor, obchodní komunikace, marketing.

Konkrétní pracovní pozice:

 • samostatný pracovník v zařízeních a institucích prezentujících českou kulturu v zahraničí
 • tlumočník a překladatel v českých nebo zahraničních společnostech
 • pracovník ve státní správě či různých kulturních institucích
 • lektor češtiny pro cizince
 • jazykový redaktor
 • průvodce

Vstupní úroveň znalosti českého jazyka a angličtiny

Přijetí do bakalářského studijního programu Čeština pro cizince je podmíněno znalostí českého jazyka na začátečnické úrovni odpovídající kategoriím A1 až A2 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) – angličtina slouží jako mediační jazyk v prvním ročníku.

Uchazeč by tedy měl být schopen česky komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba by měla pokrývat základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, studium apod. Uchazeč musí zvládnout představit sebe a svoji rodinu, popsat své předchozí studium, vysvětlit motivaci pro studium daného programu apod.

Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty jako jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod.

Jazyková kompetence tak odpovídá například obsahu učiva učebnic:

 • Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 1: Praha: Akropolis. (úroveň A1)
 • Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 2: Praha: Akropolis. (úroveň A1)

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské vzdělání. Je tedy nutné provést tzv. nostrifikaci, více informací najdete na https://www.osu.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani/


Přijímací řízení

Uchazeč je povinen zúčastnit se v stanoveném termínu ústní přijímací zkoušky, která bude mít formu pohovoru, kde uchazeč představí sebe, své zájmy a motivaci ke studiu češtiny. Během pohovoru bude ověřována úroveň češtiny uchazeče a jeho motivace ke studiu. Témata pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, běžná konverzační témata (hobby, studium, jídlo apod.).

Minimální vstupní úroveň češtiny je A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Část pohovoru bude vedena také v angličtině, neboť uchazeč o studium musí být schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Angličtina slouží jako mediační jazyk v prvním ročníku.

Uchazeč je povinen nejpozději do data uzavření e-přihlášek vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 500 znaků).

Doporučena literatura k přijímací zkoušce:

 • HOLÁ, L. – BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1: Praha: Akropolis, 2011.
 • HOLÁ, L. – BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 2: Praha: Akropolis, 2011.
 • Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz.
 • NAUGHTON, J. Czech. An Essential Grammar. Abingdon: Routledge, 2005. Dostupné online: http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/GGG/Czech_essent_grammar.pdf.
 • NAUGHTON, J. Colloquial Czech: The Complete Course for Beginners. Abingdon: Routledge, 2015.
 • PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2019.

Kompletní informace k přijímacímu řízení najdete na https://kcj.osu.cz/en/bachelors-programme/


Možnosti dalšího navazujícího studia

Absolvent může pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Čeština pro cizince na FF OU nebo na jiné univerzitě. 


Doporučené on-line zdroje pro přípravu ke studiu

Zobrazit stránku


Kontakt

Garantem programu je  Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. (miroslav.kubat@osu.cz), na kterého se obracejte s dotazy ohledně výuky.

Ostatní dotazy (víza, ubytování, pojištění, přijímací řízení, nostrifikace,…) směřujte na poradkyni pro zahraniční studenty Bc. Lucii Linhartovou (lucie.linhartova@osu.cz).


Proč studovat češtinu na FF OU

Naše katedra se dlouhodobě zaměřuje na výuku češtiny jako cizího jazyka. Nabízíme bakalářský a navazující magisterský program Čeština pro cizince a také několik kurzů s různými úrovněmi znalosti českého jazyka pro zahraniční studenty ze všech fakult Ostravské univerzity. Dále pořádáme letní školu češtiny a jsme jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Naši vyučující mají bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince jak u nás, tak na zahraničních univerzitách. Máme také vlastní učebnici Czech in Ostrava: how not to get lost in Czech and in Ostrava. Spolupracujeme s Českou školou bez hranic v Londýně.

Naši vyučující jsou respektovanými osobnostmi ve svém oboru a podílí se na řadě výzkumných projektů. Pořádáme také konference, workshopy či přednášky. V rámci Jazykovědného sdružení se konají každý semestr přednášky významných lingvistů.

Spolupracujeme s významnými institucemi v Česku (např. Akademie věd, Karlova univerzita, Masarykova univerzita) i zahraničí (např. Universität Wien, University of Padua, University of Helsinki, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Xi’an Jiaotong University, Univerzita Komenského v Bratislavě, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici).

Studenti se aktivně zapojují do dění na katedře, jsou členy výzkumných projektů a publikují odborné články. Pravidelně pořádáme studentskou vědeckou konferenci, kde studenti prezentují vlastní výzkum. Na úspěchy našich studentů se můžete podívat zde.

Jsme otevřená katedra. Na našich webových stránkách naleznete všechny potřebné informace o katedře a aktuálním dění. Najdete nás také na Facebooku, Twitteru, YouTube, InstagramuResearchGate, Academia.edu nebo Google Scholar. Dále máme podcast Z Čejovny, který njadete na https://kcj.osu.cz/podcasty/ nebo na Spotify či Apple Podcasts. Informují o nás Český rozhlas, Česká televize a další média. Naši vyučující jsou vždy otevřeni diskuzi.

Poslechněte si rozhovor s vedoucím katedry doc. Jaroslavem Davidem v pořadu Leonardo na Českém Rozhlasu.

Publikujeme odborné knihy v renomovaných nakladatelstvích (např. Academia, Host, De Gruyter, RAM-Verlag).

Naše odborné články otiskují prestižní české i mezinárodní časopisy (např. Journal of Quantiative Linguistics, Digital Scholarship in the Humanities, Glottometrics, Quality & Quantity, Physics of Life Reviews, Glottotheory, Slovo a slovesnost, Naše řeč, Acta onomastica).


Filozofická fakulta se nachází v komplexu historických budov v centru Ostravy hned vedle katedrály.


Fakulta prochází kompletní rekonstrukcí, můžete se tak brzy těšit na moderní zázemí.


Máme vlastní knihovnu se studovnou Čejovna.


Ostrava je třetí největší město v ČR s nezaměnitelnou architekturou a průmyslovými areály, které se mění v centra kulturního dění. 


Kde bydlet

Ubytovat se můžete na kolejích Jana Opletala v Ostravě-Hladnově, jedné z nejlukrativnějších částí Slezské Ostravy s krásným výhledem na město, pouhých 10 minut pěšky od centra nebo třeba v nově otevřené studentské rezidenci Kampus Palace, kde se také nachází menza. Kampus Palace najdete v centru města naproti Divadlu Antonína Dvořáka. Více o možnostech studentského bydlení v Ostravě najdete zde.


Jaké obory nabízíme

Kam vyjet do zahraničí

Naše katedra nabízí mnoho možností zahraničních studijních pobytů a stáží.

V rámci programu Erasmus+ můžete strávit semestr na několika evropských univerzitách.

Spolupracujeme s Českou školou bez hranic v Londýně, kam studenti můžou vyjet na tři až šest měsíců.

Program VIA pak umožňuje studijní pobyty či praktické stáže po celém světě. Spolupracujeme s univerzitami v USA, Jihokorejské republice, Číně, Dominikánské republice, Indii, Velké Británii a v dalších zemích. V rámci VIA rovněž podporujeme mobility na instituci dle vlastního výběru studenta.

Podívejte se na zkušenosti našich studentů.


Náš tým

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub

prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů

PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika

Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.

ortografie, stylistika (zejména politická publicistika 20. století) a textová analýza, dějiny a kultura českých zemí

Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

obecná jazykověda, syntax, kvantitativní jazykověda, onomastika, versologie, psaní textů

Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

fonetika a fonologie, čeština pro nečeštináře, onomastika

Mgr. Libor Magdoň

základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura

Xinying Chen, PhD.

kvantitativní lingvistika, syntax

Mgr. Agata Reclik

téma dizertační práce: Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů

Mgr. Jarmila Mádrová

téma dizertační práce: Speleonyma zpřístupněných jeskyní na Moravě a ve Slezsku

Mgr. Michaela Hanušková

čeština pro cizince, téma dizertace: Quantitative analysis of texts written by non-native speakers of Czech (Kvantitativní analýza textů psaných nerodilými mluvčími českého jazyka)

Mgr. Kristýna Březinová

téma dizertace: Vlastní jména a stereotypy – na materiálu současné české antroponymie

Mgr. Michaela Nogolová

téma dizertační práce: Between word and clause. Quantitative analysis of syntactic units (Mezi slovem a klauzí. Kvantitativní analýza syntaktických jednotek)

Mgr. Žaneta Stiborská

téma dizertační práce: Čtenářská gramotnost u žáků s odlišným mateřským jazykem