Katedra českého jazyka FF OU

3DECF Dějiny češtiny

3DECF Dějiny češtiny
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Student si vylosuje dvě otázky – první zaměřenou na vnitřní dějiny češtiny, druhou zaměřenou na vnější dějiny češtiny.
Pokud student nevyhověl, má právo konat jednu opravnou zkoušku v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období.
Hodnocení: škála A–E, F (nevyhověl).

Otázky ke zkoušce

Vnitřní dějiny češtiny

 1. Základní charakteristika češtiny. Vývoj jazyka a kritérium spisovnosti.
 2. Praslovanština, staroslověnština, pračeština, stará čeština.
 3. Základní charakteristika období vývoje češtiny.
 4. Principy a vývojové etapy českého pravopisu.
 5. Základní tendence ve vývoje českého hláskosloví.
 6. Vývoj gramatických kategorií jmenných a slovesných.
 7. Vývojové tendence české slovní zásoby.
 8. Nářeční rozdělení češtiny na pozadí historického vývoje.
  Vnější dějiny češtiny
 9. Periodizace vývoje češtiny a její kritéria.
 10. Reflexe, ohlasy a dědictví staroslověnského období.
 11. Dějiny spisovné češtiny do národního obrození.
 12. Národní obrození. Puristé a brusiči.
 13. První polovina 20. století. Pražský lingvistický kroužek.
 14. Druhá polovina 20. století. Současnost české lingvistiky (pracoviště, časopisy, projekty).
 15. Jazykové zákonodárství v kontextu zemí střední Evropy.
 16. Mýty o češtině (např. hodnocení češtiny, úpadek jazyka, barokní čeština, na Moravě se mluví spisovněji než v Čechách).