doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

docent, vedoucí katedry
 
Vzdělání

2013 FF MU Brno – hodnost doc.

2004 FF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.

1993-1998 FF UP Olomouc – studium oboru česká filologie-historie (Mgr.)

1989-1993 Gymnázium Havlíčkův Brod

 

Praxe

1999-dosud KČJ FF OU, odborný asistent

1998-1999 Vojenský historický archiv, v rámci základní vojenské služby – zpracování databáze československých legionářů

 

Výzkum a grantová činnost

SGS/FF/2014 Toponyma – ohrožené kulturní dědictví – hlavní řešitel

NAKI DF11P01OVV022 Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen – řešitel

GAČR P406/11/0268 Historická sémantika – řešitel

GAČR 405/07/P144 Lidová etymologie – její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka) – řešitel

GAČR 405/04/1035 Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) – člen řešitelského týmu

 

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity

2013-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU

2015-dosud předseda oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU

2015-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, na FF OU

2016-dosud člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF UK

člen odborné rady časopisů Naše řeč, Acta onomastica, SALi-Studie z aplikované lingvistiky

Jazykovědné sdružení ČR

Onomastická komise

 

Posuzovatelská a recenzní činnost

Posudky pro Grantovou agenturu ČR, VEGA SR a GA Univerzity Karlovy

Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český lid, Západní Morava

 

Univerzitní aktivity

2015-dosud oborová rada dr. studia Český jazyk – předseda

2015-dosud Akademický senát FF OU – člen

2013-dosud oborová rada dr. studia Český jazyk – člen

2012-2015 Akademický senát FF OU – předseda

2009-2012 Akademický senát FF OU – jednatel

2002–2003 Akademický senát FF OU – člen

2002–2003 Akademický senát OU – člen

 

Základní výzkumné zaměření

Onomastika, zejména historická toponomastika (zeměpisná jména) a socioonomastika

Historická sémantika a lexikologie

 

Publikační činnost