Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Profesorská přednáška doc. Davida

Doc. Jaroslav David, náš milý vedoucí, proslovil 20. 9. 2022 před hodnoticí komisí přednášku pro odbornou veřejnost v rámci svého profesorského řízení na FF MU v Brně. Tématem přednášky byla vlastní jména v perspektivě textu. Přejeme hodně štěstí na cestě k profesuře!

Abstrakt: Přednáška se zabývá možnostmi výzkumu proprií (vlastních jmen) nikoliv jako izolovaných jazykových jednotek, ale jako elementů zapojených do textu. Jejím cílem je upozornit na možnosti, které nabízí především korpusová lingvistika, popř. obecně kvantitativní onomastika. V úvodní části přednáška podává přehled současného stavu české onomastiky na pozadí světového vývoje a věnuje se významným impulzům posledních tří dekád (např. důraz na metodologii a empirizaci lingvistiky, komunikační zaměření, critical turn, kvantitativní metody). Připomíná kořeny kvantitativních přístupů k analýze proprií (role V. Šmilauera) a rovněž upozorňuje na problémy jejich automatického zpracování. V druhé části ukazuje potenciál i problémy kvantitativního výzkumu proprií na dvou konkrétních tématech: 1) kolokační analýza (sémantika, literární onomastika), 2) vlastní jména v překladových textech.