Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové tematické moduly pro střední školy

Tematické moduly pro střední školy

Naše katedra nabízí 7 tematických modulů s pracovními listy pro střední školy.

Cílovou skupinou předkládaných modulů jsou mladí zájemci o vědecko-výzkumnou práci z řad středoškolských studentů, u nichž je předpoklad dalšího odborného studia. Účast na projektu pro ně představuje možnost prvního kontaktu s akademickým prostředím.

Studentům tedy nabízíme bezplatný vzdělávací modul zaměřený na rozvoj a aplikaci informací a poznatků nabytých v průběhu studia na střední škole. Důraz je přitom kladen na popularizaci vědy prostřednictvím zajímavých témat, především z oblasti českého jazyka a lingvistiky.

Ve zvoleném termínu termínu (stanoveném dle individuální domluvy) se bude konat setkání v délce 1–2 vyučovací hodiny (dle domluvy) buď u Vás, nebo ve studijní knihovně ČEjovna Katedry českého jazyka Filozofické fakultě Ostravské univerzity (zde je počet účastníků omezen max. na 12 osob). Minimální počet studentů ve skupině je 6 osob. V rámci jednoho kalendářního roku může být každý modul na dané střední škole realizován max. dvakrát. 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte doc. Jaroslava Davida (jaroslav.david@osu.cz), popř. garanty jednotlivých modulů.

 

Jak napsat odborný text

Odborní garanti: Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D., Mgr. Kristýna Bílková
Cílem tematického bloku Jak napsat odborný text je představit studentům zásady výstavby a formální úpravy odborných textů. Úvodní část se zaměří na pravopisnou rovinu textů, zejména na oblast pravopisu syntaktického (interpunkční znaménka a jejich správné užití, syntaktické chyby, stylistické nedostatky atd.). Dále budou představeny principy horizontálního a vertikálního členění odborných textů, zásady pro jejich formální úpravu a práce se sekundárními zdroji, včetně jejich parafráze a vřazení do vlastního textu či správné citace. Důraz bude kladen na nácvik praktických dovedností a řešení konkrétních problémů.

 

Vlastní jména okolo nás – zeměpisná jména / osobní jména

Odborný garant: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Cílem tematického bloku Vlastní jména okolo nás je upozornit studenty na existenci dvou velkých skupin vlastních jmen, zeměpisných (toponyma) a osobních (antroponyma). Seminář studentům nejprve představí základní literaturu (slovníky), která je v oblasti zkoumání vlastních jmen k dispozici, a následně jim formou řešení zadaných úkolů přiblíží konkrétní témata: Jak vznikala zeměpisná jména, Kdo pojmenovává ulice ve městě, Jaký je vztah mezi neoficiálními a oficiálními názvy; Jaká osobní jména jsou nejčastější a proč, Vliv módy na volbu osobního jména, Jaké zákony stanovují možnosti pojmenování osob, Jak vybírají spisovatelé jména pro své postavy. Blok může být dle přání studentů či vyučujících modifikován a více zaměřen buď na problematiku zeměpisných jmen, včetně důrazu na názvy v konkrétní lokalitě, anebo jmen osobních. Po domluvě a dle možností lze výuku také realizovat formou vycházky s odborným výkladem v okolí školy nebo v centru města.

 

Určování autorství

Odborný garant: Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Čas od času se objeví literární dílo se sporným autorstvím (mezi nejznámější patří například Homérovy eposy, Shakespearovy hry či Bezručovy básně). Při řešení těchto případů se jako nejefektivnější ukazují tzv. stylometrické metody založené na kvantitativní analýze textu. Tento tematický blok představí studentům problematiku stylometrie a určování autorství nejdříve teoreticky na pozadí konkrétních příkladů z historie i současnosti. V následné praktické části si pak studenti sami vyzkouší zpracovat vlastní analýzu vybraných textů. V případě zájmu o praktickou část je třeba, aby každý student (popř. dvojice) měl k dispozici počítač.

 

Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu

Odborný garant: PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Cílem tematického bloku Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu je představit studentům specifickou verzi češtiny, na kterou nebývá v hodinách českého jazyka zaměřena primární pozornost. V průběhu semináře se studenti seznámí s autentickou mluvou příslušníků vězeňské a drogové subkultury. Věnovat se budou nejen samotným výrazovým prostředkům pocházejícím z aktuálních výzkumů garantky bloku a jejích posluchačů, ale naleznou rovněž odpověď na otázku, jaký smysl má substandardní mluva pro její uživatele. Důraz bude kladen na srozumitelnost a názornost výkladu i využití množství ilustračního materiálu.

 

Tematická a klíčová slova textu

Odborný garant: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Cílem bloku Tematická a klíčová slova textu je představit studentům prostřednictvím analýzy konkrétních textů možnosti kvantitativní tematické analýzy. Konkrétně půjde o analýzu tzv. tematických a klíčových slov. Pro realizaci kurzu je nutné, aby studenti měli možnost pracovat s PC (např. ve dvojicích). V úvodní části budou představeny principy analýzy obou typů slov, následně studenti dostanou texty (v elektronické formě), které budou sami analyzovat. Na závěr bude představena metoda měření tematické koncentrace a její aplikace při analýze politických projevů a literárních textů.

 

Jak očistit jazyk aneb brusičství v české jazykovědě

Odborný garant: Mgr. Tereza Klemensová
Tematický blok Jak očistit jazyk aneb brusičství v české jazykovědě představí studentům purismus jako součást vývoje českého jazyka a české jazykovědy. Snahy brusičů očistit jazyk a ochránit ho před cizími prvky jsou v české lingvistice přítomny již od nejstarších dob, kdy puristé bránili jazyk zejména před přílivem germanismů. Studenti budou mít možnost nahlédnout do dobových textů, posoudit obrozenecké neologizování, zabývat se přejímáním slov, diskutovat nad počešťováním vlastních jmen po roce 1945 či konfrontovat dřívější vymycování germanismů s dnešní situací a přílivem anglicismů. V rámci prezentace budou studenti seznámeni jak s jednotlivými puristickými obdobími, jejich důvody a důsledky, tak i s konkrétními návrhy brusičů, jejichž realizaci, ne/úspěšnost a ne/oprávněnost budou moci kriticky zhodnotit.

 

Vypočítavý studentík – aneb slohovka v číslech a vzorcích

Odborný garant: Mgr. Michal Místecký, Ph.D.
Modul se zaměří na zkoumání slovního bohatství a průměrné délky slova v žákovských slohových pracích. Žákům bude k dispozici rozsáhlý korpus textů, který budou (např. ve skupinách) strojově zpracovávat; k tomuto bude využíváno kvantitativnělingvistického softwaru QUITA. Veškeré použité metody budou v úvodní hodině přehledně a srozumitelně vysvětleny. Účastníci kurzu se naučí pružně pracovat s texty a zjišťovat jejich základní stylometrické vlastnosti; opomenuty nezůstanou ani možnosti funkčního a statisticky podloženého srovnání jejich výkonů. Cílem modulu je seznámit zájemce s možnostmi početního zkoumání textů a jeho využitelnosti při sebehodnocení vlastních prací. Při výzkumu bude třeba, aby měli žáci k dispozici počítače s připojením k internetu.

Napsat komentář