Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Výzkum sociolektů – nové video na našem YouTube kanálu

Dr. Lucie Radková představuje jeden ze základních výzkumných směrů Katedry českého jazyka. Sociolektologie je lingvistická disciplína s výrazným interdisciplinárním přesahem do sociologie, která se zabývá zkoumáním nespisovných útvarů užívaných v ústní neoficiální či polooficiální komunikaci různých skupin obyvatelstva (slang, argot). Výzkum sociolektů v Ostravě založil prof. Jaroslav Hubáček, který se zaměřoval především na problematiku slangů a profesní mluvy. Na katedře českého jazyka je v současnosti věnována pozornost především specifickým výrazovým prostředkům příznačným pro dorozumívání jedinců, kteří se dostávají do konfliktu se zákonem (mluva odsouzených; mluva uživatelů, distributorů a výrobců drog). Provádíme terénní sběry jazykového materiálu, zajímáme se o komunikační fungování daných lexikálních prostředků i o způsoby jejich tvoření.