Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nové bakalářské studium češtiny pro cizince

Připravujeme k akreditaci nový bakalářský studijní program Čeština pro cizince. Studium by mělo zahájeno v akademickém roce 2020/2021 s termínem přijímacích zkoušek v srpnu 2020.

Kontaktní osoba: Miroslav Kubát (miroslav.kubat@osu.cz)

Popis programu

Bakalářský program je určený pro cizince (nerodilé mluvčí češtiny), jejichž vstupní znalost češtiny odpovídá úrovni začátečníka. Studenti si osvojují psanou i mluvenou komunikaci v českém jazyce a seznamují se s českými reáliemi (historie, kultura, literatura). 

Pozornost je soustředěna zejména na praktickou práci s textem (tvorba různých typů textů, seminární práce, porozumění psanému a mluvenému textu) a konverzační cvičení. Značný prostor je věnován také zvládnutí české gramatiky a orientaci ve stratifikací českého národního jazyka. Jazykové předměty doplňují disciplíny zaměřené na českou historii, kulturu a literaturu. Studium je doplněno o exkurze, studentskou konferenci, projektovou výuku a další aktivity. 

Výuka probíhá v češtině; v prvním ročníku také částečně v angličtině, kdy angličtina slouží jako mediační jazyk. Uchazeč o studium tak musí být schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Program je možné studovat samostatně (Completus), nebo ve spojení s dalším studijním programem na Filozofické fakultě OU (Maior). Základní doba studia je tři roky.

Absolvent bakalářského studia může pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském programu Čeština pro cizince; absolvent získá titul Mgr. (magistr).

Zakončení studia

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce; zkouška, obhajoba i text práce jsou v češtině. Absolvent získá akademický titul Bc. (bakalář).

Profil absolventa

Po absolvování tříletého bakalářského studia programu Čeština pro cizince student prokazuje značné jazykovědné znalosti, zejména v oblasti synchronní bohemistiky zaměřené na praxi a komunikaci: práce s textem, rozbor a analýza komunikátů, včetně analýzy žánrové. Má základní přehled o českých dějinách, literatuře a kultuře. Orientuje se v jazykových příručkách a slovnících.

Výstupní komunikační dovednosti v psané i mluvené podobě odpovídající úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Absolvent tak rozumí hlavním myšlenkám textů s konkrétními i abstraktními tématy. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí napsat text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností. 

Vstupní úroveň znalosti českého jazyka a angličtiny

Přijetí do bakalářského studijního programu Čeština pro cizince je podmíněno znalostí českého jazyka na začátečnické úrovni odpovídající kategoriím A1 až A2 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) – angličtina slouží jako mediační jazyk v prvním ročníku.

Uchazeč by tedy měl být schopen komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba by měla pokrývat základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, studium apod. Uchazeč musí zvládnout představit sebe a svoji rodinu, popsat své předchozí studium, vysvětlit motivaci pro studium daného programu apod.

Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty jako jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod.

Jazyková kompetence tak odpovídá například obsahu učiva učebnic:

  • Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 1: Praha: Akropolis. (úroveň A1)
  • Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 2: Praha: Akropolis. (úroveň A1/A2)

Přijímací řízení

Přijímací zkouška má podobu ústního pohovoru, který může být realizován elektronicky přes aplikaci Skype. V tomto pohovoru musí uchazeč zejména prokázat požadovanou vstupní úroveň znalosti českého jazyka (A1–A2). Uchazeč musí představit sebe, předchozí studium a motivaci ke studiu bakalářského programu. Musí být schopen reagovat na dotazy zkušební komise. Prověřována je jazyková úroveň (čeština a angličtina), orientace v českých reáliích a motivace uchazeče.

Možnosti dalšího navazujícího studia

Absolvent může pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Čeština pro cizince na FF OU, nebo na jiné univerzitě. 

Doporučené on-line zdroje pro přípravu ke studiu

Czech step by step https://www.czechstepbystep.cz/

Czech step by step: Krátké české zprávy https://www.youtube.com/channel/UCoa-DQaCD7KmNbtg2-7RqKQ

Čeština extra https://janaharperova.cz/cesky-blog-pro-cizince/

Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/

mluvtecesky.net https://mluvtecesky.net/cs/about