Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studentská vědecká konference na Filozofické fakultě

Letošní studentská vědecká konference se konala 4. března 2021 na katedře českého jazyka Ostravské univerzity. Z důvodu nepříznivé kovidové situace v ČR, se konference poprvé uskutečnila v on-line podobě. Konference byla organizována společně s pracovníky a studenty katedry české literatury a literární vědy FF OU. V jazykovědné části účastníci představili celkem dvanáct příspěvků, tykajících se různých jazykovědných témat. Studenti a doktorandi se věnovali především onomastice a korpusové lingvistice. Konference byla rozdělená na dvě části: soutěžní a nesoutěžní. Zúčastnilo se jí přes 40 posluchačů.

            Soutěžní části se zúčastnilo 8 studentů z různých zemí, kteří vytvořili a předvedli vlastní příspěvky. M. Maléř se zabýval zkoumáním vybraných Kunderových románů prostřednictvím stylometrických metod. S. Romanová se soustředila na téma beletrie, v časopise Naše řeč v letech 1917–1945. C. Vopalecká věnovala pozornost toponymům a jejich vztahu k situaci v Spojených státech. K. Březinová vyprávěla o českých antroponymech v prostředí internetových diskuzí. D. Doláková předvedla výsledky své kvantitativní kolokační analýzy vybraných jazyků, založené na datech z ČNK. Podobnou tematikou se v svém výzkumu zabývala V. Drkošová, která provedla frekvenční a kolokační analýzu výrazu Česko v ČNK. Příspěvek A. Kolláth měl za cíl přiblížit problematiku proměny urbanonymie ve dvou industriálních městech – Ostravě a Miskolci. M. Nogolová představila výsledky kritické analýzy lemmat mužský a ženský v publicistických textech.

Ve druhé nesoutěžní části konference se posluchači měli možnost seznámit s příspěvky ostravských doktorandů. Zúčastnili se jí čtyři doktorandi, kteří se ve svých příspěvcích/referátech zabývali různými tématy, jež vychází z připravovaných disertačních prací. K. Pelegrinová se ve své prezentaci věnovala morfologické segmentaci textu. A. Rupińska upozornila na jazykovou a jazykovědnou tematiku, objevující se v textech českých spisovatelů. Na historické okolnosti, které měly zásadní vliv na podobu dnešního města Most, a na dodnes živé jazykovědné problémy téhož města poukázal ve svém referátu D. Miffek. Poslední příspěvek letošní konference představila J. Mádrová, která zkoumala vlastní jména ve vojenských výcvikových prostorech.

Soutěžní část konference vyhrála Denisa Doláková s příspěvkem Hodnoticí kolokáty vyučovaných jazyků v publicistice ČNK, který se těšil širokému zájmu všech účastníků. Druhé místo obsadila Michaela Nogolová s příspěvkem Mužský vs. ženský – kritická analýza diskurzu a třetí Veronika Dorošková s příspěvkem Frekvenční a kolokační analýza pojmu Česko v publicistice ČNK. Vítězkám gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! Porota se také rozhodla udělit mimořádnou cenu Catherine Vopalecké, studentce prvního ročníku bakalářského studia čeština pro cizince. Podrobné informace ohledně konference najdete na: https://kcj.osu.cz/.

Jakub Sukiennik

student 1. ročníku NMgr. programu Čeština pro cizince