Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Studentská vědecká konference 2024

Dne 20. 3. 2024 proběhla v S-Zóně Univerzitní knihovny Studentská vědecká konference katedry českého jazyka. Kromě studentstva a vyučujících z již zmíněné katedry se konference zúčastnil také profesor Jan Malura z katedry české literatury a literární vědy FF OU a docent Ján Mačutek z Matematického ústavu Slovenské akadémie vied. Konference byla rozdělena na dvě části, soutěžní a nesoutěžní.

Soutěžní část odstartoval Viktor Kurtin příspěvkem Od Alčula po Zimák aneb Živá urbanonymie vybraných lokalit Opavy. Viktor představil nestandardní toponymii tří katastrálních území Opavy, ze kterých získával svůj materiál, a následně prezentoval několik příkladů z jím vytvořeného hesláře. Tento příspěvek se nakonec umístil na třetím místě. Následně vystoupila Magdaléna Majetná, jejíž příspěvek Romantizující dekadent: Verš a rým v díle Jaroslava Kolmana Cassia sklidil velký úspěch nejen u publika, ale také u poroty, a vystupující tak obsadila první příčku.  Obdivuhodné bylo vystoupení Hanny Havrylové, studentky třetího ročníku Bc. programu Čeština pro cizince. Její téma Česká exonyma odkazující k sídelním objektům v Ukrajině – počeštěné nebo přejaté přes ruštinu? vyvolalo zajímavou diskusi, do které se zapojilo hned několik přítomných. Umístila se stejně jako Viktor na třetím místě. Hana Halatová svým příspěvkem Bezruč, Kotvice a Velký Vaček aneb Hydronyma třech rybničních soustav uzavřela soutěžní část. Představila hydronyma standardizovaná, nestandardizovaná a hydronyma užívaná sociálními skupinami v obci Jistebník. Se svým příspěvkem se umístila na druhém místě.

Po vyhlášení výsledků soutěžní části přišla na řadu nesoutěžní část – již tradiční doktorandský verkštat. Ten zahájila Jarmila Mádrová s příspěvkem o speleonymech na Moravě a ve Slezsku, která analyzovala pomocí modelové analýzy. Agata Reclik mluvila o spisovatelích Karlu Čapkovi a Karlu Poláčkovi. Představila termín laická lingvistika a rozvinula téma reflexe zneužívání jazyka v dílech zmíněných autorů. Následovala Michaela Nogolová s příspěvkem o využití lineárních dependenčních segmentů v ověřování platnosti Menzerath-Altmannova zákona. Poté vystoupila Žaneta Stiborská s příspěvkem týkajícím se výuky cizinců. Řeč byla o výzkumu čtenářské gramotnosti. Volně navázala Michela Hanušková, která se zabývala lexikální hustotou textů psaných nerodilými mluvčími.  Konferenci zakončila Kristýna Březinová se svým výzkumem sociální dynamiky ve vnímání vlastních jmen.

Konference přinesla studentům i vyučujícím spoustu nových poznatků a postřehů. Přednášejícím naopak vyplynuly z diskusí zajímavé postřehy, které mají nyní možnost zapracovat do svých výzkumů.

Aneta Pěšalová (Český jazyk a literatura, 2. ročník Bc. studia)

Johana Habiballa (Český jazyk a literatura – Základy společenských věd, 1. ročník Bc. studia)