Katedra českého jazyka FF OU

 


KONFERENCE ZRUŠENA / CONFERENCE CANCELLED


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

konferenční výbor intenzivně zvažoval konání konference ACTA 60, která se měla uskutečnit v náhradním termínu. Začátkem března 2020 jsme oznámili, že nový termín by měl být 5.–7. října 2020. Doufali jsme, možná naivně, že pandemická situace bude jasnější než na jaře a že se šíření viru podaří zastavit. I když oproti březnu došlo k výraznému zlepšení, nelze s jistotou říci, že je vše za námi a že konání konference na podzim nebo na jaře by bylo zcela bezpečné. Je nám známo, že řada účastníků by nemohla přijet kvůli uzavřeným hranicím a dalším opatřením, jako jsou problémy s rezervací letenek nebo ubytování, nebo kvůli obavám o své zdraví. Z těchto důvodů jsme se v tuto chvíli rozhodli konferenci zcela zrušit, a to i s ohledem na doporučení vedení Filozofické fakulty Ostravské univerzity, která je jejím hlavním organizátorem.

Doufáme, že na jaře nebo v létě roku 2021 bude situace předvídatelnější a budeme moci zahájit přihlašování na novou konferenci. Dnes můžeme říci jen tolik, že pokud bude vše na dobré cestě, mohl by být nový termín pravděpodobně v dubnu nebo květnu 2022.

Jsme si vědomi, že někteří z Vás již mohou mít připravenou písemnou verzi svých referátů. Platí, že své příspěvky můžete nabídnout k publikování v časopise Acta onomastica (indexovaném v databázi SCOPUS); text projde anonymním recenzním řízením. V případě zájmu zasílejte své texty Žanetě Dvořákové (z.dvorakova@ujc.cas.cz), do předmětu e-mailu uvádějte své příjmení a zkratku ACTA 60. Pokyny pro úpravu rukopisů jsou k dispozici zde: http://www.ujc.cas.cz/sd/publikace/casopisy/acta-onomastica.html.

Během července až srpna 2020 Vám vrátíme zaplacený konferenční poplatek.

Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za komplikace. Doufáme, že se co nejdříve budeme moci osobně setkat.

 

Se srdečným pozdravem

Jaroslav David, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (předseda konferenčního výboru)

Žaneta Dvořáková, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Pavel Štěpán, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.


Dear colleagues,

the conference board has been thinking intensively and deeply about the ACTA 60 conference, which is planned to be held in the postponed term that we proposed at the beginning of March 2020. The new term was the first week of October 2020 (5th–7th). We hoped, maybe naively, that the Covid-19 situation would be better and clearer than in spring, the virus spreading would be stopped. Although nowadays things have got better than in March, it is not possible to say “it is over”, or to plan such a meeting for this autumn or the next year. We know a lot of participants would not arrive because of closed borders or other measures, such as problems with the boarding ticket and hotel reservations, or just because they do not want to take risks concerning their health. This is the reason why we have decided to cancel the conference for the moment completely, taking into account also the recommendation of the management of the Faculty of Arts, Ostrava University, the main organiser of the conference.

We hope that in spring or summer 2021, the situation will be easier to predict, and we could open a new system for your paper submitting. Today, the only thing we can say is that the conference will be probably held in April/May 2022, if everything goes the right way.

We are aware of the fact that some of you may have already completed the text versions of their contributions. As it has been offered previously, you can submit them to the Acta onomastica journal (indexed in SCOPUS); the text is subject to a review in consistence with the „double blind review process“. If you decide to submit your text, please, send it to z.dvorakova@ujc.cas.cz (Žaneta Dvořáková); include your surname and the abbreviation ACTA 60 in the subject line of your e-mail. The guidelines for the arrangement of manuscripts are available at http://www.ujc.cas.cz/sd/publikace/casopisy/acta-onomastica.html.

During July and August 2020, we will send you back your conference payment.

Thank you for understanding the situation. We apologize for complications. We hope we meet in person as soon as possible.

 

With kind regards,

Jaroslav David, Faculty of Arts, University of Ostrava (Chair of the Conference Committee)

Žaneta Dvořáková, Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Prague

Pavel Štěpán, Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences, Prague


Kolegyně a kolegové,

bohužel Vám musím sdělit, že vlivem vnějších okolností jsme nuceni přistoupit k následujícím krokům:
1) konání konference v dubnu 2020 nebude možné – konference je zrušena;
2) termín konference jsme se rozhodli přesunout na první týden v říjnu (5.–7. 10. 2020);
3) v polovině srpna 2020 Vám zašleme definitivní zprávu o konání/nekonání konference – věříme, že první možnost bude ta pravdivá;
4) deadline pro zaslání příspěvků do řádného recenzního řízení v časopise Acta onomastica bude samozřejmě posunut – sledujte prosím https://kcj.osu.cz/.

Věříme, že za pár měsíců bude situace jasnější, a hlavně lepší. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Za výbor konference

Jaroslav David

11. 3. 2020


 

Ústav pro jazyk český AV ČR,

katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity,

vědecký výbor a organizační výbor

si Vás dovolují pozvat na

 

onomastickou konferenci „ACTA 60“

(5. česká onomastická konference a 3. ostravské onomastické setkání)

Od Zpravodaje k Actům

60 let českého onomastického časopisu

 

 

Konference se uskuteční v Ostravě v termínu 20.–22. dubna 2020 (předběřně odloženo na 5.–7. 10. 2020) . Je věnována 60. výročí založení českého onomastického časopisu, který od roku 1995 vychází pod názvem Acta onomastica.

Časopis byl založen roku 1960 Vladimírem Šmilauerem, otcem moderní české onomastiky. V letech 1960–1982 vycházel pod názvem Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, později pak jako Onomastický zpravodaj (ČSAV).

 

Z historie české onomastiky – texty:

 

Témata konference

 • přístupy k propriím: etymologický, funkční, komunikační a pragmatický, kvantitativní atd.;
 • vlastní jména z interdisciplinární perspektivy;
 • kodifikace a standardizace vlastních jmen;
 • vlastní jména jako předmět diskusí a polemik.

 

Vědecký výbor

 • Jaroslav David, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (předseda)
 • Žaneta Dvořáková, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha
 • Pavel Štěpán, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha

 

Organizační výbor

 • Lenka Krahulcová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (předsedkyně)
 • Jana Davidová Glogarová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
 • Kristýna Kovářová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
 • Tereza Klemensová, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
 • Zdeňka Suchá, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

 

Kontakt:

Pro podrobnější informace se obracejte e-mailem na Lenku Krahulcovou (lenka.krahulcova@osu.cz). Do předmětu e-mailu prosím uvádějte své příjmení a zkratku ACTA60.

 

Referáty a registrace

Konferenčními jazyky jsou čeština a angličtina. Autoři jsou zodpovědní za obsah a jazykovou stránku svých příspěvků. Prezentace referátu by neměla přesáhnout 20 minut; povinnou součástí referátu je prezentace v programu PowerPoint.

Termín odevzdání abstraktů je 15. listopadu 2019. Oznámení o (ne)přijetí referátu obdrží přihlášení do 31. prosince 2019. Všichni účastníci, jejichž příspěvek bude přijat, musí zaplatit konferenční poplatek, aby mohli být zahrnuti do programu konference. Platba musí být přijata nejpozději do 15. února 2020.

Konferenční příspěvky budou publikovány v časopise Acta onomastica (časopis je indexován v databázi SCOPUS), a to po standardním recenzním řízení. Termín odevzdání finálních textů je 31. srpna 2020 (z.dvorakova@ujc.cas.cz, Žaneta Dvořáková). Do předmětu e-mailu prosím uveďte své příjmení a zkratku ACTA 60.

Pokyny pro úpravu rukopisů jsou k dispozici zde.

 

Poplatky

Běžný účastník                                                                                 2600 CZK /  100 EUR

Student a badatel bez podpory instituce (senior)                     1600 CZK / 60 EUR

Oběd                                                                                                  150 CZK / 6 EUR za den

 

Informace o platbě

Poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční služby, drobné občerstvení během přestávek a plánovaných akcí a exkurzi do areálu of Landek, který je považován za největší hornický skanzen v České republice.

Pro úhradu konferenčního poplatku zašlete prosím přesnou částku bankovním převodem na následující účet:

Příjemce: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987

Banka:  Česká národní banka Ostrava, Nádražní 1078/4, 702 00 Ostrava

Ćíslo účtu:  931761                                       Kód banky: 0710       

Variabilní symbol: 254220

IBAN: CZ 6507100000000000931761         BIC (SWIFT): CNBACZPP

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své příjmení a zkratku ACTA 60, aby bylo možné platbu přiřadit k Vaší registraci.

Platbu lze provést pouze v český korunách nebo v eurech.

Všechny bankovní poplatky musí být uhrazeny plátcem.

 

Termíny

Odevzdání abstraktů                                                             15. listopadu 201929. listopadu 2019 (12.00)

Informace o (ne)přijetí abstraktů                                        31. prosince 2019

Uhrazení konferenčního poplatku                                      15. února 2020

Konání konference                                                                 20.–22. dubna 2020, (předběřně odloženo na 5.–7. 10. 2020)

Odevzdání příspěvků                                                             31. srpna 2020