Katedra českého jazyka FF OU

K synchrónnej dynamike rusizmov a anglicizmov v slovenčine