Kurzy

 
Kurzy jsou určena zejména pro studenty, ale rovněž se může přihlásit veřejnost za poplatek 2.400 Kč/semestr, přihlášku naleznete na https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska
 
KCJ/CECI1 Čeština pro cizince 1
Rozsah hodin:  0+3
Kredity: 4
Jazyk: angličtina / čeština
Rozvrh: úterý, 8:20-10:45, učebna G-414 (Mlýnská 5)
Předmět KCJ/CECI1, realizovaný formou cvičení, je určen pouze zahraničním studentům (nerodilým mluvčím) z neslovanských zemí (např. Německo, Španělsko, Francie, Turecko, Rumunsko, Vietnam, Čína), kteří nemají žádnou zkušenost s češtinou. 
Pro začátečníky ze slovanských zemí, popř. pro Neslovany se základní znalostí češtiny, je určen předmět KCJ/CECI2, pro pokročilé studenty KCJ/CECIT. 
Předmět KCJ/CECI1 je zaměřen na osvojení základů českého jazyka, získání základních konverzačních dovedností a schopností písemného projevu a porozumění psanému i mluvenému textu. Studenti si v předmětu upevní základní gramatiku a slovní zásobu češtiny, v praktických cvičeních se naučí např. zvládnout základní komunikační situace (obchod, restaurace, hotel, nádraží, studium), napsat krátkou zprávu, krátký dopis, jednoduchý strukturovaný životopis nebo vyplnit formulář, domluvit si schůzku apod. Pozornost je také věnována procvičování gramatiky a výslovnosti. 
Výuka probíhá v anglickém a českém jazyce.
!!!Je třeba si koupit učebnici David, J.: Czech in Ostrava. How not to get lost in Czech and in Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014 a kapesní slovník.
 
KCJ/CECI2 Čeština pro cizince 2
Rozsah hodin:  0+3
Kredity: 4
Jazyk: čeština / angličtina
Rozvrh: pátek, 8:20-10:45, učebna G-414 (Mlýnská 5)
Předmět KCJ/CECI2, realizovaný formou cvičení, je určen pouze zahraničním studentům (nerodilým mluvčím) ze slovanských zemí (např. Polsko, Ukrajina, Bulharsko), kteří nemají žádnou zkušenost s češtinou.
Předmět KCJ/CECI2 je zaměřen na osvojení základů českého jazyka, získání základních konverzačních dovedností a schopností písemného projevu a porozumění psanému i mluvenému textu. Studenti si v předmětu upevní základní gramatiku a slovní zásobu češtiny, v praktických cvičeních se naučí např. zvládnout základní komunikační situace (obchod, restaurace, hotel, nádraží, studium), napsat krátkou zprávu, krátký dopis, jednoduchý strukturovaný životopis nebo vyplnit formulář, domluvit si schůzku apod. Pozornost je také věnována procvičování gramatiky a výslovnosti. 
Výuka probíhá v anglickém a českém jazyce.
!!!Je třeba si koupit učebnici David, J.: Czech in Ostrava. How not to get lost in Czech and in Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014 a kapesní slovník.
 
KCJ/CECIT Čeština pro cizince – práce s českými texty
Rozsah hodin:  0+2
Kredity: 3
Jazyk: čeština
Rozvrh: pátek, 12:30-14:05, učebna G-403 (Mlýnská 5)
Předmět, realizovaný formou semináře, je určen pouze zahraničním studentům (nerodilým mluvčím), jejichž znalost češtiny je minimálně na úrovni A2 (dle Společného evropského referenčního rámce). Studenti se na základě práce s autentickým materiálem, včetně zvukových nahrávek, seznámí s texty z různých stylových a žánrových oblastí (např. televizní a rozhlasová reportáž, zprávy, interview, pohádka, přednáška, referát, básnický text, návod). Důraz bude kladen na rozvoj komunikačních dovedností a vztah současné spisovné normy a nespisovných útvarů, rovněž na rozvíjení stylizačních schopností studenta (tvorba psaných a mluvených textů). Výuka probíhá v českém jazyce.
Pro začátečníky z neslovanských zemí je určen předmět KCJ/CECI1, pro začátečníky ze slovanských zemí je určen předmět KCJ/CECI2. 
 
KCJ/FIKLU Filmový klub
Rozsah hodin:  0+3
Kredity: 5
Jazyk: čeština
Rozvrh: úterý, 16:20-19:05, učebna B-308 (Českobratská 16)
Cílem předmětu KCJ/FIKLU, realizovaného formou seminárních projekcí, případně doplněných besedami s filmovými tvůrci a teoretiky, je představit studentům výrazné osobnosti, témata, umělecké směry a skupiny české a světové kinematografie 20. a počátku 21. století. 
 
KCJ/CECIN Introduction to Czech Language and Culture
Rozsah hodin:   0+1
Kredity: 3
Jazyk: angličtina / čeština
Předmět je realizován formou cvičení, jež seznámí zahraniční studenty (nerodilé mluvčí) se základy českého jazyka. Pozornost je věnována základní gramatice (abeceda, výslovnost, tykání a vykání, základní slovesa), společenským frázím a jevům souvisejícím s orientací v ČR (nápisy, jídelní lístek, jízdní řády apod.). Součástí výuky jsou rovněž témata z české kultury a historie a pozornost je věnována i tradicím, zvykům a způsobu života v České republice.