Katedra českého jazyka FF OU

Kurzy

 
 
KCJ/0CECN Čeština pro cizince – mluvčí neslovanských jazyků
Rozsah hodin:  0+2
Kredity: 4
Jazyk: angličtina / čeština
Rozvrh: 
 
Předmět KCJ/0CECN, realizovaný formou cvičení, je určen pouze zahraničním studentům (nerodilým mluvčím) z neslovanských zemí (např. Německo, Španělsko, Francie, Turecko, Rumunsko, Vietnam, Čína), kteří nemají žádnou zkušenost s češtinou. 
Pro začátečníky ze slovanských zemí, popř. pro Neslovany se základní znalostí češtiny, je určen předmět KCJ/0CECS, pro pokročilé studenty KCJ/0CECT. 
Předmět KCJ/0CECN je zaměřen na osvojení základů českého jazyka, získání základních konverzačních dovedností a schopností písemného projevu a porozumění psanému i mluvenému textu. Studenti si v předmětu upevní základní gramatiku a slovní zásobu češtiny, v praktických cvičeních se naučí např. zvládnout základní komunikační situace (obchod, restaurace, hotel, nádraží, studium), napsat krátkou zprávu, krátký dopis, jednoduchý strukturovaný životopis nebo vyplnit formulář, domluvit si schůzku apod. Pozornost je také věnována procvičování gramatiky a výslovnosti. 
Výuka probíhá v anglickém a českém jazyce.
!!!Je třeba si koupit učebnici David, J.: Czech in Ostrava. How not to get lost in Czech and in Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014 a kapesní slovník.
 
KCJ/0CECS Čeština pro cizince – mluvčí slovanských jazyků
Rozsah hodin:  0+2
Kredity: 4
Jazyk: čeština / angličtina
Rozvrh: 
 
Předmět KCJ/0CECS, realizovaný formou cvičení, je určen pouze zahraničním studentům (nerodilým mluvčím) ze slovanských zemí (např. Polsko, Ukrajina, Bulharsko, Kazachstán), kteří nemají žádnou zkušenost s češtinou.
Předmět KCJ/0CECS je zaměřen na osvojení základů českého jazyka, získání základních konverzačních dovedností a schopností písemného projevu a porozumění psanému i mluvenému textu. Studenti si v předmětu upevní základní gramatiku a slovní zásobu češtiny, v praktických cvičeních se naučí např. zvládnout základní komunikační situace (obchod, restaurace, hotel, nádraží, studium), napsat krátkou zprávu, krátký dopis, jednoduchý strukturovaný životopis nebo vyplnit formulář, domluvit si schůzku apod. Pozornost je také věnována procvičování gramatiky a výslovnosti. 
Výuka probíhá v anglickém a českém jazyce.
!!!Je třeba si koupit učebnici David, J.: Czech in Ostrava. How not to get lost in Czech and in Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014 a kapesní slovník.
 
KCJ/0CECT Čeština pro cizince – práce s českými texty
Rozsah hodin:  0+2
Kredity: 3
Jazyk: čeština
Rozvrh: 
 
Předmět, realizovaný formou semináře, je určen pouze zahraničním studentům (nerodilým mluvčím), jejichž znalost češtiny je minimálně na úrovni A2 (dle Společného evropského referenčního rámce). Studenti se na základě práce s autentickým materiálem, včetně zvukových nahrávek, seznámí s texty z různých stylových a žánrových oblastí (např. televizní a rozhlasová reportáž, zprávy, interview, pohádka, přednáška, referát, básnický text, návod). Důraz bude kladen na rozvoj komunikačních dovedností a vztah současné spisovné normy a nespisovných útvarů, rovněž na rozvíjení stylizačních schopností studenta (tvorba psaných a mluvených textů). Výuka probíhá v českém jazyce.
Pro začátečníky z neslovanských zemí je určen předmět KCJ/0CECN, pro začátečníky ze slovanských zemí je určen předmět KCJ/0CECS. 
 
KCJ/7FIKF Filmový klub
Rozsah hodin:  0+3
Kredity: 3
Jazyk: čeština
Rozvrh: 
 
Cílem předmětu KCJ/7FIKF, realizovaného formou seminárních projekcí, případně doplněných besedami s filmovými tvůrci a teoretiky, je představit studentům výrazné osobnosti, témata, umělecké směry a skupiny české a světové kinematografie 20. a počátku 21. století. 
 
KCJ/0CEER Introduction to Czech Language and Culture
Rozsah hodin:   0+1
Kredity: 3
Jazyk: angličtina / čeština
Předmět je realizován formou cvičení, jež seznámí zahraniční studenty (nerodilé mluvčí) se základy českého jazyka. Pozornost je věnována základní gramatice (abeceda, výslovnost, tykání a vykání, základní slovesa), společenským frázím a jevům souvisejícím s orientací v ČR (nápisy, jídelní lístek, jízdní řády apod.). Součástí výuky jsou rovněž témata z české kultury a historie a pozornost je věnována i tradicím, zvykům a způsobu života v České republice.