Katedra českého jazyka FF OU

Język czeski dla obcokrajowców – lic. (Bc.)

Nowy program studiów licencjackich Język czeski dla obcokrajowców jest obecnie w przygotowaniu akredytacyjnym. Przewidywane rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2020/2021. Termin egzaminu rekrutacyjnego – sierpień 2020.

Kontakt: Miroslav Kubát (miroslav.kubat@osu.cz)

Opis programu

Program (odpowiednik kierunku w Polsce) licencjacki jest przeznaczony dla obcokrajowców (nierodzimych użytkowników języka czeskiego), których wstępna znajomość języka czeskiego odpowiada poziomowi dla początkujących. Studenci przyswajają język w postaci mówionej i pisanej i zaznajamiają się z czeskimi realiami (historią, kulturą, literaturą). 

Uwaga skupia się przede wszystkim na praktycznej pracy z tekstem (pisaniu różnych typów tekstów, pracach seminaryjnych, zrozumieniu tekstu pisanego i mówionego) i ćwiczeniach konwersacyjnych. Dużo miejsca poświęca się również na opanowanie gramatyki czeskiej i orientację w stratyfikacji czeskiego języka narodowego. Przedmioty językowe uzupełniają dyscypliny ukierunkowane na czeską historię, kulturę i literaturę. Studia poszerzają wycieczki, konferencje studenckie,  praca w projektach uczelnianych oraz inne czynności. 

Wykłady są prowadzone w języku czeskim; na pierwszym roku również częściowo w języku angielskim, który służy jako język mediacyjny. Tym samym kandydat na studia musi być w stanie porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Program można studiować jako samodzielny (Completus) lub w połączeniu z kolejnym programem dostępnym na Wydziale Filozoficznym UO (Maior). Podstawowy okres studiów to trzy lata.

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować naukę na dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających – program Język czeski dla obcokrajowców; absolwent uzyska tytuł Mgr. (magistr – magister).

Ukończenie studiów

Studia zakończone są państwowym egzaminem oraz obroną pracy licencjackiej; egzamin, obrona pracy oraz tekst pracy są w języku czeskim. Absolwent uzyskuje tytuł akademicki Bc. (bakalář – licencjat).

Profil absolwenta

Po ukończeniu trzyletniego programu licencjackiego Język czeski dla obcokrajowców student wykazuje znaczną wiedzę językoznawczą, zwłaszcza w obszarze bohemistyki synchronicznej ukierunkowanej na praktykę i komunikację: pracę z tekstem, analizę komunikatów, łącznie z analizą gatunkową. Ma podstawowe rozeznanie w czeskiej historii, literaturze i kulturze. Orientuje się w poradnikach językowych i słownikach.

Zdolności komunikacyjne w pisanej i mówionej postaci odpowiadają poziomowi B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Absolwent zatem rozumie główne przesłanie tekstu zawierające tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi płynnie i spontanicznie porozumiewać się z rodzimymi użytkownikami języka czeskiego, sytuacje takie nie sprawiają żadnej ze stron kłopotu. Potrafi pisać teksty o szerokim spektrum tematycznym, wyjaśnić i obronić stanowisko w sprawie aktualnych problemów, uzasadnić pozytywne i negatywne strony różnych możliwości. 

Początkowy poziom znajomości języka czeskiego i angielskiego

Przyjęcie na studia licencjackie w programie Język czeski dla obcokrajowców jest uwarunkowane znajomością języka czeskiego na poziomie dla początkujących odpowiadającym kategoriom A1 i A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Kandydat na studia musi być również w stanie porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) – język angielski służy jako język mediacyjny na pierwszym roku studiów.

Kandydat zatem powinien być w stanie dorozumiewać się w prostych, często powtarzających się sytuacjach zawierających przewidywalną wymianę informacji i znane tematy oraz działania. Zasób słownikowy powinien obejmować podstawowe tematy konwersacyjne,  jak rodzina, hobby, jedzenie, zakupy, podróżowanie, studia itp. Kandydat musi sprostać wyzwaniom, jak przedstawienie siebie i swej rodziny, opisanie swoich poprzednich studiów, wyjaśnienie motywacji do podjęcia studiów w danym programie itd.

Oprócz komunikacji w mowie kandydat musi być w stanie napisać krótkie, proste teksty, jak prosty list (e-mail) osobisty, wiadomość itd.

Kompetencja językowa odpowiada zatem przykładowo treściom nauczania w podręcznikach:

  • Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 1: Praha: Akropolis. (poziom A1)
  • Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 2: Praha: Akropolis. (poziom A1)

Rekrutacja na studia

Egzamin rekrutacyjny ma postać rozmowy, która może być zrealizowana drogą elektroniczną poprzez aplikację Skype. Podczas tej rozmowy kandydat musi udowodnić przede wszystkim wymagany wstępny poziom znajomości języka czeskiego (A1–A2). Kandydat musi przedstawić siebie, poprzednie studia i motywację do podjęcia studiów w programie licencjackim. Musi być w stanie reagować na pytania komisji rekrutacyjnej. Sprawdzany jest poziom językowy (język czeski i angielski), orientacja w czeskich realiach oraz motywacja kandydata.

Możliwość uzupełniających studiów magisterskich

Absolwent może kontynuować naukę w dwuletnim programie magisterskich studiów uzupełniających Język czeski dla obcokrajowców na WF UO lub na innym uniwersytecie. 

Zalecane źródła on-line do przygotowania na studia

Czech step by step: https://www.czechstepbystep.cz/

Czech step by step: Krátké české zprávy: https://www.youtube.com/channel/UCoa-DQaCD7KmNbtg2-7RqKQ

Čeština extra: https://janaharperova.cz/cesky-blog-pro-cizince/

Internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/

mluvtecesky.net: https://mluvtecesky.net/cs/about