Katedra českého jazyka FF OU

Roční kurz češtiny

Čeština pro cizince (300 hodin) / Czech for Foreigners (300 Hours)


Popis kurzu

Program je koncipován jako přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách, především na Ostravské univerzitě, a je také určen dalším zájemcům o češtinu jako cizí jazyk. Výuka bude cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků (zvuková a grafická rovina, slovní zásoba a mluvnice; fonetická cvičení – výslovnost specifických českých hlásek; gramatika v komparativním aspektu – interferenční vlivy; osvojování a rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby, odborná slovní zásoba a akademická komunikace), komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování studentů s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR).

Jde o dvousemestrální prezenční kurz (září–květen), celkem 300 vyučovacích hodin.


Skladba předmětů

Název předmětuPočet hodin (přednáška + seminář + cvičení)Semestr
Konverzace 10+4+0ZS
Praktická cvičení 10+2+0ZS
Praktická cvičení 20+2+0ZS
Úvod do studia českého jazyka1+0+2ZS
Úvod do kultury a reálií České republiky1+0+1ZS
Konverzace 20+2+0LS
Praktická cvičení 30+2+0LS
Praktická cvičení 40+2+0LS
Praktická cvičení 50+2+0LS
Souborná zkouška0+1+0LS
Čeština na internetu- korpus, vokabulář0+1+0LS

Podmínky

Znalost češtiny na úrovni A1; znalost angličtiny na úrovni B1 (mediační jazyk).

Uchazeč musí  disponovat znalostí českého jazyka na úrovni odpovídající kategorii A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) – angličtina slouží jako mediační jazyk pouze pro vysvětlování komplikovaných témat; výuka v kurzu ale probíhá pouze v českém jazyce.

Uchazeč by tedy měl být schopen komunikovat česky v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba by měla pokrývat základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, studium apod. Uchazeč musí zvládnout představit v češtině sebe a svoji rodinu, popsat své zájmy, předchozí studium, vysvětlit motivaci pro studium apod. Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty v češtině jako jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod.

Jazyková kompetence (prerekvizita) tak odpovídá například obsahu učiva učebnic:
Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 1: Praha: Akropolis. (úroveň A1)
Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 2: Praha: Akropolis. (úroveň A1)


Vízum

Jde o intenzivní dvousemestrální kurz v rámci celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, uchazeč tedy může požádat o studijní vízum (dlouhodobý pobyt za účelem studia).


Kontakt

Garantem kurzu je Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. (miroslav.kubat@osu.cz), na kterého se obracejte s dotazy ohledně výuky.

Ostatní dotazy (víza, ubytování, pojištění, přijímací řízení, nostrifikace,…) směřujte na poradkyni pro zahraniční studenty Bc. Lucii Linhartovou (lucie.linhartova@osu.cz).


Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2021

Cena: 65 000 CZK.

Přihlášku najdete na https://portal.osu.cz/eprihlaska