Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Radek Čech vystoupil na konferenci Proměny české kramářské písně

Radek Čech vystoupil s příspěvkem „Ortografický systém tisků kramářských písní 17. a 18. stol. z hlediska kvantitativního“ na konferenci Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty, která se konala 1. – 13. září 2019 na FF MU v Brně.

Příspěvek se zaměřuje na aspekty vývoje českého ortografického systému, kterými se česká historická lingvistika zatím nezabývala. V nedávné době se objevily podnětné studie pokoušející se interpretovat vývoj pravopisné systému českých tisků 16. stol. zcela novým způsobem (Voit 2011, Koupil 2017), nikdo se však zatím nepokusil prohloubit tyto metodologické impulsy empirickými studiemi využívajícími nástroje kvantitativní lingvistiky.

Cílem studie je:

1. sledovat frekvenční distribuce liter v jednotlivých tiscích. Budou vytvořeny tzv. rankovéfrekvenční distribuce liter, které budeme následně matematicky modelovat a vlastnosti modelů lingvisticky interpretovat;

2. sledovat distribuce délek jednotlivých řádků (délka řádku je měřena v počtu liter a mezer) v jednotlivých tiscích. V tomto případě bude analyzován vztah k typu a velikosti písmové sady a formát tisku;

3. prozkoumat případnou závislost vybraných fonémů, které mají možnost dvojího zápisu (viz výše), na celkovém počtu liter na řádku;

4. testovat hypotézu: čím více je liter na řádku, tím je menší pravděpodobnost výskytu bigramických grafému v daném řádku.

https://www.phil.muni.cz/kramarskepisne