Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Získali jsme letos dva granty GAČR

Hned dvakrát naše katedra uspěla v letošní projektové soutěži Grantové agentury České republiky. Byly podpořeny následující projekty.


Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikace (Jaroslav David, Michal Místecký, Tereza Klemensová)

Projekt se zaměřuje na teoretické i praktické možnosti kvantitativní onomastiky – nové disciplíny, která usiluje o matematicky podložený výzkum v oblasti vlastních jmen. V teoretické oblasti se projekt zaměřuje na začlenění proprií do kontextu obecnělingvistických diverzifikačních tendencí a na výzkum vlastních jmen z diachronní perspektivy prostřednictvím Piotrowského zákona. Ověření a využití teoretických závěrů a metod se soustřeďují na kvantifikaci dynamicky se rozvíjejících onymických oblastí (např. literární onomastika, případně propojení onomastiky a kritické analýzy diskurzu); pozornost je věnována také roli vlastních jmen v soudobých sociálně-politických kontextech. Metodologicky je projekt založen na korpusovém bádání, k jehož realizaci využívá širokou škálu dostupných nástrojů i souborů textů, především z dílny Českého národního korpusu; základními typy vědeckých přístupů jsou pak frekvenční, stylometrická a kolokační analýza.


Kvantitativní syntaktická stylistika současné psané češtiny (Miroslav Kubát, Xinying Chen, Radek Čech)

Projekt je zaměřený na syntaktické charakteristiky různých stylů v současné psané češtině. Výzkum je založen na kvantitativní analýze korpusu SYN2020, což je syntakticky anotovaný reprezentativní korpus současné psané češtiny obsahující 100 milionů tokenů. Různé syntaktické charakteristiky jako průměrná délka věty, druhy vět, slovosled, modalita, distribuce syntaktických funkcí, indexy atributivnosti a subjektovosti jsou analyzovány. Naším cílem je obohatit dosavadní výzkum stylu českých textů o nové pohledy. Za prvé, zaměřujeme se na syntaktickou část stylistiky, která obvykle stojí mimo hlavní zájem badatelů. Za druhé, naše analýza je založena na kvantitativních metodách.