Pokyny k úpravě závěrečných prací

Pokyny katedry českého jazyka FF OU pro zpracování a úpravu závěrečných (bakalářských, magisterských) prací

– platné pro závěrečné práce odevzdávané k obhajobě v letním semestru 2021 a později

 1. Studentka/student (dále jako „student“) se při zadávání a odevzdávání práce řídí termíny stanovenými harmonogramem akademického roku FF OU.
  Témata závěrečných prací pro programy Český jazyk a literatura a Čeština pro cizince jsou zveřejněna 15. ledna (na Portálu OU a na webu katedry).
  Termín pro odevzdání textu k poslednímu čtení vedoucím/vedoucí (dále jako „vedoucí“) práce stanovuje vedoucí katedry.
 2. Student pravidelně konzultuje s vedoucím práce.
 3. Práce musí být odevzdána v náležité jazykové a formální úpravě. Bližší pokyny včetně témat jsou zveřejněny na https://kcj.osu.cz/ > Studium > Závěrečné práce.
 4. Práce se odevzdává elektronicky (vkládá se do Portálu OU) a v jednom tištěném exempláři na sekretariát katedry českého jazyka FF OU (Bc. Lucie Malíková, pracovna D506).
 5. Náležitosti tištěné verze práce: jedno- nebo oboustranný tisk, pevná nebo kroužková vazba.
 6. Minimální rozsah vlastního textu bakalářské práce (bez seznamu pramenů a literatury a příloh) je 35 normostran (63.000 znaků včetně mezer).
  Minimální rozsah vlastního textu magisterské práce (bez seznamu pramenů a literatury a příloh) je 60 normostran (108.000 znaků včetně mezer).