Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Radek Čech na diachronním setkání „KOSTÝNEC“

Radek Čech referuje s kolegy z FF MU o vlivu hebrejštiny, řečtiny a latiny na slovosled pronominálních enklitik „mi“, „ho“, „mu“ v Bibli kralické. Příspěvek je jedním z výstupů projektu GA ČR „Vývoj českých pronominálních enklitik“