Katedra českého jazyka FF OU

Aktuality

Nový bakalářský program Čeština pro cizince od září 2020. Přihlášky posílejte do 31. července 2020

Nový bakalářský studijní program Čeština pro cizince byl úspěšně akreditován Radou pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity na dobu 10 let. Program se otevře již od září akademického roku 2020/2021. Přihlášky můžete posílat do 31. července 2020.

Bakalářský program je určený pro cizince (nerodilé mluvčí češtiny), jejichž vstupní znalost češtiny odpovídá úrovni začátečníka (min. A1). Studenti si osvojují psanou i mluvenou komunikaci v českém jazyce a seznamují se s českými reáliemi (historie, kultura, literatura). 

Pozornost je soustředěna zejména na praktickou práci s textem (tvorba různých typů textů, seminární práce, porozumění psanému a mluvenému textu) a konverzační cvičení. Značný prostor je věnován také zvládnutí české gramatiky a orientaci ve stratifikací českého národního jazyka. Jazykové předměty doplňují disciplíny zaměřené na českou historii, kulturu a literaturu. Studium je doplněno o exkurze, studentskou konferenci, projektovou výuku a další aktivity. 

Výuka probíhá v češtině; v prvním ročníku také částečně v angličtině, kdy angličtina slouží jako mediační jazyk. Uchazeč o studium tak musí být schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Program je možné studovat samostatně (Completus), nebo od akademického roku 2021/2022 ve spojení s dalším studijním programem na Filozofické fakultě OU (Maior). Základní doba studia je tři roky.

Absolvent bakalářského studia může pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském programu Čeština pro cizince; absolvent získá titul Mgr. (magistr).

Zakončení studia

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce; zkouška, obhajoba i text práce jsou v češtině. Absolvent získá akademický titul Bc. (bakalář).

Profil absolventa

Po absolvování tříletého bakalářského studia programu Čeština pro cizince student prokazuje značné jazykovědné znalosti, zejména v oblasti synchronní bohemistiky zaměřené na praxi a komunikaci: práce s textem, rozbor a analýza komunikátů, včetně analýzy žánrové. Má základní přehled o českých dějinách, literatuře a kultuře. Orientuje se v jazykových příručkách a slovnících.

Výstupní komunikační dovednosti v psané i mluvené podobě odpovídající úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Absolvent tak rozumí hlavním myšlenkám textů s konkrétními i abstraktními tématy. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí napsat text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností. 

Vstupní úroveň znalosti českého jazyka a angličtiny

Přijetí do bakalářského studijního programu Čeština pro cizince je podmíněno znalostí českého jazyka na začátečnické úrovni odpovídající kategoriím A1 až A2 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Uchazeč o studium musí být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) – angličtina slouží jako mediační jazyk v prvním ročníku.

Uchazeč by tedy měl být schopen komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba by měla pokrývat základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, studium apod. Uchazeč musí zvládnout představit sebe a svoji rodinu, popsat své předchozí studium, vysvětlit motivaci pro studium daného programu apod.

Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty jako jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod.

Jazyková kompetence tak odpovídá například obsahu učiva učebnic:

  • Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 1: Praha: Akropolis. (úroveň A1)
  • Holá, L., & Bořilová, P. (2011). Čeština expres 2: Praha: Akropolis. (úroveň A1)

KOMPLETNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je založena na hodnocení dvou textů v českém jazyce:

  1. Strukturovaný životopis v českém jazyce (min. rozsah 500 znaků).
  2. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 900 znaků, max. rozsah 1800 znaků), v němž uchazeč stručně popíše: dosavadní studium, motivaci ke studiu češtiny v bakalářském programu, své zájmy apod.

Možnosti dalšího navazujícího studia

Absolvent může pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Čeština pro cizince na FF OU, nebo na jiné univerzitě. 

Doporučené on-line zdroje pro přípravu ke studiu

Czech step by step https://www.czechstepbystep.cz/

Czech step by step: Krátké české zprávy https://www.youtube.com/channel/UCoa-DQaCD7KmNbtg2-7RqKQ

Čeština extra https://janaharperova.cz/cesky-blog-pro-cizince/

Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/

mluvtecesky.net https://mluvtecesky.net/cs/about

Kontaktní osoba

Miroslav Kubát (miroslav.kubat@osu.cz)